Preskočiť na obsah

Zápisnica z mimoriadneho zasadnutie obecného zastupiteľstva v Jelke, zo dňa 18.09.2018

Zverejnené
20. septembra 2018
Kategória

Prítomní: Ing.Imre Farkas – starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Ing. Kiš G., Kovácsová B., Ing. Ruman T., Ing.Szabóová E.,

                        MA. Szüllő A., Tóth Š

Ďalší prítomní: Mgr. Rita Véghová – prednostka úradu

               
Mimoriadne zasadnutie otvoril a viedol Ing. Imre Farkas – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 9 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania. Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Ing. Kiš G., a Budai I., za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Görföl I. a Kovácsová B.

                
Hlavným bodom mimoriadneho zasadnutia bolo schválenie vstupu obce Jelka do výzvy MV SR s názvom: Miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK – marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov v obci Jelka, schválenie 5%-nej spoluúčasti a rozšírenie PHSR o túto aktivitu.


Pán starosta informoval poslancov, že táto výzva MV SR vyšla dňa 31.08.2018. Je to operačný program ľudské zdroje. Jedná sa o refundáciu mzdových nákladov, odvodov  za prijatých  8 zamestnancov za minimálnu mzdu  a pracovných pomôcok na obdobie 24 mesiacov. Celková čiastka činí 200 000 eur z toho 5% ako spoluúčasť financuje obec. Termín na odovzdanie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky je 21.09.2018.

               
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo doplnenie PHSR obce Jelka  o zlepšenie situácie marginalizovaných skupín, o zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov v obci Jelka, o zlepšenie verejnej bezpečnosti a o vytvorenie miestnej občianskej hliadky –Jelka.


Ďalej OZ jednohlasne schválilo predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok  s názvom “ Miestna občianska poriadková služba v obci Jelka“ na SO v rámci výzvy s kódom: OPLZ-PO5-2018-1.

Ďalej poslanci jednohlasne schválili spolufinancovanie tohto projektu vo výške min. 5% z celkových oprávnených nákladov.


Ďalej pán starosta navrhol odsúhlasiť vymenovanie súčasného člena DHZ Jelka Jozefa Kvardu, nar. 26.07.1976 bytom Jelka, ul. Novojelčanská 1306/17 štatutárom obce Jelka za veliteľa DHZ Jelka.

S týmto návrhom obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo.


Ďalej pán starosta predniesol prítomným poslancom žiadosť  miestnej organizácie CSEMADOK-u v Jelke o finančnú dotáciu. Tanečný súbor miestnej organizácie CSEMADOK-u v Jelke v tomto roku oslavuje 40. výročie založenia  súboru. Z tejto príležitosti dňa 15. decembra 2018 v Kultúrnom dome v Jelke predstavia nový slávnostný program. Finančnú dotáciu žiadajú na zhotovenie tradičných krojových kostýmov.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú dotáciu pre tanečný súbor m

iestnej organizácie CSEMADOK-u v Jelke  na zhotovenie tradičných krojových vo výške 4 000,-Eur. Uvedené krojové kostýmy sú pre tanečný súbor CSEMADOK-u zásluhou,  ktorého sa zachovávajú starodávne miestne ľudové tradície.

               
Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve Obce Jelka od Anikó Bánoczkej, bytom Veľké Úľany, Š.Majora 1447/85.

Pani prednostka úradu Mgr.R.Véghová informovala prítomných, že tieto pozemky sú v celosti vedené na LV č. 1301 v k. ú Jelka a to pozemky registra KN „C“

s parc.č. 336/7 zastavaná plocha vo výmere 6 m2

s parc.č. 336/8 zastavaná plocha vo výmere 2 m2

s parc.č. 336/9 zastavaná plocha vo výmere 24 m2.

 Celková výmera pozemkov je 32 m2. Pozemky s parc.č. 336/7 a 336/8 sa  nachádzajú pod stavbami prislúchajúcimi ako príslušenstvo k rodinnému domu so súp.č. 518 a pozemok s parc.č. 336/9 je oplotený k pozemku s parc.č. 338/1 v kat.úz. Jelka.

Pozemok bol ohodnotený znalcom. Predajná cena uvedených pozemkov je odsúhlasená na 21,50 Eur/m2.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne  schválilo odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Jelka pre Anikó Bánoczký za 21,50Eur/m2 t.j. za celkovú plochu predajnú 32 m2 za 688 Eur. 


Pán poslanec MA.Szüllő A. poznamenal, že DHZ v Jelke požiadal obec  o výmenu veľkých vstupných brán do Požiarnej zbrojnice. Informoval, že ako a kedy to bude vyriešené. Pán starosta k tomu dodal, že v roku 2019 pridelené finančné prostriedky pre DHZ budú využité na tento účel.


Pán starosta informoval prítomných, že dňa 27.09.2018 v Kultúrnom dome v Jelke so začiatkom o 18,30 hod sa bude konať  spomienková slávnosť na česť vysídlených a deportovaných občanov našej obce. Dňa 28.09.2018 v kultúrnom dome v Jelke so začiatkom o 18,30 hod. vystúpi tanečná skupina Ifjú Szívek. Pán starosta srdečne pozval prítomných na tieto podujatia.

                                                                U Z N E S E N I A

                           z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                  V Jelke zo dňa 18.09.2018

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

s c h v a ľ u j e:


Uznesením pod č. M3a.,/2018/MOZ-3: doplnenie PHSR obce Jelka nasledovne:

a., do Opatrenia 10.2 Zlepšenie situácie marginalizovaných skupín


Aktivita 10.2.4 Zvýšenie finančnej gramotnosti, zamestnateľnosti   a zamestnanosti marginalizovaných komunít, predovšetkým Rómov – Jelka

           
                       b., do Opatrenia 15.5 – Zlepšenie verejnej bezpečnosti
                  Aktivita 15.5.2 – Vytvorenie miestnej občianskej hliadky – Jelka

     Zdržal sa: 0             Hlasovalo: 9             Za:  9                          Proti:    0   
       

Uznesením pod č. M3b.,/2018/MOZ-3: predloženie ŽoNFP s názvom „ Miestna občianska poriadková služba v obci Jelka“ na SO v rámci výzvy s kódom: OPLZ-PO5-2018-1 pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce.

Hlasovalo: 9             Za:  9                          Proti:    0                Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. M3c.,/2018/MOZ-3:  spolufinancovanie projektu s názvom „ Miestna občianska poriadková služba v obci Jelka“ v rámci výzvy s kódom: OPLZ-P05-2018-1 vo výške min. 5%  z celkových oprávnených výdavkov.

Hlasovalo: 9             Za:  9                          Proti:    0                Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. M3d.,/2018/MOZ-3:  vymenovanie súčasného člena DHZ Jelka Jozefa Kvardu nar. 26.7.1976 bytom Jelka ul.Novojelčanská 1306/17 štatutárom obce Jelka za veliteľa DHZ Jelka.

Hlasovalo: 9             Za:  9                          Proti:    0                Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. M3e.,/2018/MOZ-3:finančnú dotáciu pre tanečný súbor miestnej organizácie CSEMADOK Jelka na zhotovenie tradičných krojových kostýmov vo výške 4 000,-Eur.

Uvedené krojové kostýmy sú pre tanečný súbor CSEMADOK-u, zásluhou ktorého sa zachovávajú starodávne miestne ľudové tradície.     

Hlasovalo: 9             Za:  9                          Proti:    0                Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. M3f.,/2018/MOZ-3:

Obec Jelka ako vlastník:

1/ pozemku KN „C“ a parc.č. 336/7 v kat. úz. Jelka, zapísaný v LV č. 1301, zastavané plochy a nádvoria celkovej výmere 6 m2,

2/ pozemku KN „C“ a parc.č. 336/8 v kat. úz. Jelka, zapísaný v LV č. 1301, zastavané plochy a nádvoria celkovej výmere 2 m2,

3/ pozemku KN „C“ a parc.č. 336/9 v kat.úz. Jelka, zapísaný v LV č. 1301, zastavané plochy a nádvoria celkovej  výmere 24 m2,

Pre: Anikó Bánoczký, bytom 925 22 Veľké Úľany, Š.Majora č. 1447/85.

Pozemky s parc.č. 336/7 a 336/8 sa nachádzajú pod existujúcimi stavbami a pozemok s parc.č. 336/9 je oplotený k pozemku s parc.č. 338/1 v kat.úz. Jelka.

Pozemok bol ohodnotený znalcom. Predajná cena uvedených pozemkov je odsúhlasená na 21,50 Eur/m2, t.j. 688 Eur za celkovú plochu predajnú 32 m2.

     Zdržal sa: 0             Hlasovalo: 9             Za:  9                          Proti:    0          

Uznesenia boli prijaté trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

                Pán starosta poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia záp.: Görföl I.                                                           Ing. Imre Farkas

                            Kovácsová B.                                                       starosta obce

Zapisovateľka: M.Szabóová

Prílohy

Žiadne prílohy.