Preskočiť na obsah

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 07.12.2018

Zverejnené
10. decembra 2018
Kategória

Prítomní: Ing.Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Mgr.Kántor Rőth I., Ing.Kiš G, Kovácsová B., Ing.Ruman T., Tóth.Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Véghová  R. – prednostka úradu

                            Mgr.Tomovičová M.- hlavná kontrolórka obce

                            Mgr.Antal Ladislav

                            a podľa prezenčnej listiny.


Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas – starosta obce. Srdečne privítal všetkých prítomných  a poďakoval poslancom za vzájomnú spoluprácu za uplynulé obdobie a poprial im veľa zdravia a úspechov.


Pán starosta vyslovil svoje poďakovanie pani prednostke Mgr. Rite Véghovej, ocenil jej vykonanú a oddanú prácu, poďakoval za spoluprácu pani Mgr. Márie Tomovičovej- hlavnej kontrolórke obce a aj pánovi Š. Tóthovi – zástupcovi starostu obce.


Pán zástupca starostu Š.Tóth  taktiež poďakoval odchádzajúcemu starostovi  Ing. Imre Farkasovi a doterajším poslancom za  spoluprácu za uplynulé obdobie a   poprial im veľa úspechov v práci aj v osobnom živote.


Po určení zapisovateľky – Marty Szabóovej a overovateľov zápisnice Denisy Letusekovej, Mgr a Štefana  Bohonya pán starosta poprosil Mgr.Ladislava Antala, predsedu miestnej volebnej komisie, aby informoval prítomných s výsledkami volieb do orgánov samosprávy obce. Pán Mgr.Antal Ladislav informoval prítomných, že za starostu obce bol zvolený Ing. Gabriel Kiš. Ďalej prečítal zoznam kandidátov, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva v poradí podľa počtu získaných hlasov.

Ďalej informoval prítomných, že nakoľko funkcia starostu obce je nezlučiteľná s funkciou poslanca, pán Ing. Gabriel Kiš sa písomne vzdal mandátu Obecného zastupiteľstva v Jelke. V zmysle § 192 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník,  kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom  zanikol mandát. Náhradníkom za poslanca obecného zastupiteľstva s počtom hlasov 518 sa stal Ing. Tomáš Ruman.

Pán Mgr. Antal Ladislav  zároveň poprial novozvolenému starostovi a poslancom veľa zdravia a úspechov v náročnej práci.


Pán starosta vyzval novozvoleného starostu, aby zložil a so svojim podpisom potvrdil sľub starostu. Po zložení a podpísaní sľubu p. starosta Ing. Imre Farkas zavesil novozvolenému starostovi Ing. Gabrielovi Kišovi insígnie a predseda miestnej volebnej komisie mu odovzdal osvedčenie o zvolení za starostu obce.


Ďalej už novozvolený starosta vyzval jednotlivých poslancov v abecednom poradí na zloženie sľubu. Novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva  menovite: Bc. Maroš Bánoczký, Štefan Bohony, Igor Budai, Mgr. Zoltán Deák, Mgr.Richard Hakszer, Jozef Kovács, Mgr.Ivan Laurič, Mgr. Denisa Letuseková, František Molnár, Ing. Tomáš Ruman, Peter Török zložili a podpísali zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a pán Mgr. Antal Ladislav im odovzdal osvedčenia o zvolení za poslanca OZ.   

 
Z radov poslancov  Štefan Bohony,  Igor Budai, Mgr. Zoltán Deák, Mgr. Richard Hakszer, František Molnár a Ing. Tomáš Ruman zložili zákonom predpísaný sľub aj v maďarskom jazyku.

Potom nasledoval slávnostný príhovor starostu obce, ktorý vyslovil svoje poďakovanie všetkým občanom , ktorí mu dôverovali, za hlasy a prejavil vôľu byť starostom každého jedného občana obce Jelka , slúžiť im bez ohľadu na ich národnostnú, politickú a náboženskú príslušnosť.

Vyjadril svoje poďakovanie odchádzajúcemu starostovi a doterajším poslancom, členom jednotlivých komisií  za odvedenú prácu.

Poukázal na to, že v krátkej budúcnosti budú vypracované rôzne projekty, má veľa plánov na získanie dotácií. Zdôraznil potrebu, aby poslanci všetci ťahali jedným smerom na úspešnej ceste. Očakáva spoluprácu, nápady, ochotu, toleranciu.


Po príhovore novozvoleného starostu nasledovalo schválenie programu OZ, ktorý bol nasledovný:

 1.  
 • Voľba návrhovej komisie
 • Návrh na zriadenie komisií pri OZ a voľba ich predsedov a tajomníkov
 • Návrh na schválenie sobášiacich
 • Návrh na určenie platu starostu obce
 • Diskusia
 • Záver
 • Program rokovania bol jednohlasne schválený.

Potom nasledovala voľba členov návrhovej komisie. Za členov návrhovej komisie  jednohlasne boli určení Mgr. Ivan Laurič a Ing. Tomáš Ruman .

Pán starosta informoval prítomných, že podľa Štatútu obce Jelka obecné zastupiteľstvo má zriadiť nasledovné komisie:

a., komisia pre verejnú bezpečnosť

b., komisia pre mládež, šport a školstvo

c., komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu

d, komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo

e., komisia pre sociálne veci

f., komisia pre ochranu životného prostredia

g., komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami


Ďalej informoval prítomných, že každá komisia sa skladá z predsedu komisie, tajomníka a členov komisie. Prečítal návrh, ktorý bol konzultovaný s poslancami.

Pán starosta dal odsúhlasiť predsedov a tajomníkov jednotlivých komisií:


a., komisia pre verejnú bezpečnosť – predseda: Mgr. Ivan Laurič

                                                                      tajomník: Štefan Bohony

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


b., komisia pre mládež, šport a školstvo – predseda: Mgr. Zoltán Deák

                                                                           tajomník:

 Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

c., komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu – predseda: Ing.Tomáš Ruman

                                                                                                  tajomník: Jozef Kovács

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

d., komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo: predseda: Mgr.Richard Hakszer

                                                                                                          tajomník: Peter Török

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

e., komisia pre sociálne veci: predseda: Mgr. Denisa Letuseková

                                                    tajomník: František Molnár

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


f., komisia pre ochranu životného prostredia: predseda: Jozef Kovács

                                                                                  tajomník: Štefan Bohony

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


g., komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami: predseda: Igor Budai

                                                                                                         podpredseda: Bc.Maroš Bánoczký

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

Potom nasledovalo určenie osôb z radov poslancov na poverenie vykonávania sobášnych a pohrebných obradov. Obecné zastupiteľstvo na vykonávanie sobášnych a pohrebných obradov poverilo z radov obecného zastupiteľstva p. poslanca Igora Budaiho p. poslankyňu Mgr. Denisu Letusekovú.


V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo prerokovalo plat starostu obce.

Pán starosta naznačil, že tarifný plat starostu sa určí na základe priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok a násobku podľa počtu obyvateľov / od 3001 – 5000 –koeficient je 2,41 /.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. § 5 ods.2 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 07.12.2018 hrubý plat starostu v celkovej sume 2 300,- Euro.


V diskusii vystúpila p. Marta Szabóová, ktorá tlmočila pozvanie predsedu a vedenia MO Csemadoku v Jelke na slávnostný program z príležitosti 40. výročia založenia Jelčianskeho folklórneho tanečného súboru, ktorý sa uskutoční dňa 15.12.2018 o 18,00 hod. v Kultúrnom dome v Jelke.


Keďže neboli vznesené iné pripomienky pán Ing.Tomáš Ruman prečítal návrh uznesenia OZ, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

                                                            U Z N E S E N I A

    z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva  obce Jelka

                                                        zo dňa 07.12.2018

Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo:Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstvaNávrh na zriadenie komisií pri OZ , voľba  predsedov a tajomníkov komisií.Návrh na schválenie sobášiacichNávrh na učenie mesačného platu starostu obce

Programový bod č.1. – Informácia o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Jelkeberie na vedomie

Uznesením pod č. 1.,/2018/OZ-ustanovujúce:výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstvavystúpenie novozvoleného starostukonštatuje:

Uznesením pod č. 2.,/2018/OZ-ustanovujúce:novozvolený starosta obce   Ing.Gabriel Kiš   zložil zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstvanovozvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:

 1. Maroš Bánoczký, Bc.
 2. Štefan Bohony
 3. Igor Budai
 4. Zoltán Deák, Mgr.
 5. Richard Hakszer, Mgr.
 6. Jozef Kovács
 7. Ivan Laurič, Mgr.
 8. Denisa Letuseková, Mgr.
 9. František Molnár
 10. Tomáš Ruman, Ing.
 11. Peter Török

Programový bod č. 2. – Zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, voľba predsedov  a tajomníkov komisií

 Obecné zastupiteľstvo v Jelke v zmysle Štatútu obce Jelka zo dňa 15.10.2018

        Zriaďuje:

        Uznesením pod č. 3.,/2018/OZ-ustanovujúce: nasledovné komisie: 

        a., Komisia pre verejnú bezpečnosť

       b., Komisia pre mládež, šport a školstvo

       c., Komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu

       d., Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo

       e., Komisia pre sociálne veci

       f., komisia pre ochranu životného prostredia

       g., Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami

 volí:

Uznesením pod č. 4.,/2018/OZ-ustanovujúce:

a.,    predsedov a tajomníkov komisíí     

1. Komisia pre verejnú bezpečnosť: predseda: Mgr.Ivan Laurič

                                                                      tajomník: Štefan Bohony

 Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


2.Komisia pre mládež, šport a školstvo: predseda: Mgr. Zoltán Deák

                                                                         tajomník:

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


3.Komisia pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu: predseda: Ing.Tomáš Ruman

                                                                                                  tajomník: Jozef Kovács

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


4.Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo: predseda: Mgr.Richard Hakszer

                                                                                                          tajomník: Peter Török

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


5.Komisia pre sociálne veci: predseda: Mgr. Denisa Letuseková

                                                    tajomník: František Molnár

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    


6.Komisia pre ochranu žvivotného prostredia: : predseda: Jozef Kovács

                                                                                  tajomník: Štefan Bohony

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal


7.Komisia pre kultúru a spoluprácu so spoločenskými organizáciami: predseda: Igor Budai

                                                                                                         podpredseda: Bc.Maroš Bánoczký

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

Programový bod č. 3. – Návrh na schválenie sobášiacich.


Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Poveruje:

Uznesením pod č. 5.,/201//OZ-ustanovujúce:

Poslancov z radov obecného zastupiteľstva v Jelke vykonávať sobášne obrady a zároveň aj vykonávať pohrebné obrady:   Igora Budaiho

                                Mgr. Denisu Letusekovú

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

Programový bod č. 4.

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Určuje:

Uznesením pod č. 6.,/2018/OZ-ustanovujúce:

V súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. § 5 ods. 2 o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov  s účinnosťou od 07.12.2018 hrubý plat starostu v celkovej sume    2 300 ,-Eur.

Hlasovalo: 11                      Za:11                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0    

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Š.Bohony                                                               Ing.Gabriel Kiš

                                           Mgr. D. Letuseková                                                starosta obce

Zapisovateľka: M.Szabóová

Prílohy