Preskočiť na obsah

ZÁPISNICA z2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 29.06.2021

Zverejnené
8. júla 2021
Kategória

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Letuseková, D., Ing. Ruman, T.,

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Sidónia Banková – ekonómka

Verejnosť:                   Zoltán Mészáros

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 2. plánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 2. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 22.06.2021, že je prítomných 7 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanci OZ svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Záverečný účet obce Jelka za rok 2020

7.Čerpanie rozpočtu k 31.05.2021

8.Informácie o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020

9.Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

12.Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1

13.Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 890/7 k. ú. Jelka

14.Zámer obce Jelka predať nadbytočný hnuteľný majetok obce: drvička LASKI LS 120 D

15.Informácie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

16.Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 982/3 k. ú. Jelka

17.Zámer obce Jelka na kúpu podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, k. ú Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, k. ú. Jelka, parc. reg. „E“, parc. reg. „E“, parc. č. 735, k. ú. Jelka

18.Zmluva o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelke

19.Nájom obecného pozemku na účely zriadenia samoobslužného výdajného a podacieho miesta so spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o.

20..Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individuálnej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby

21.Rôzne

a)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 560 k. ú. Jelka

b)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 3611/2 k. ú. Jelka

c)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 79/12 k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 79/6 k. ú. Jelka

d)Žiadosť nájomcov o odpustenie réžie v Podnikateľskom inkubátore

e)Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. reg. „C“, parc. č. 69, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/1, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/2, k. ú. Nová Jelka,

f)Informácie starostu

22.Diskusia

23.Návrh uznesení

24.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomný poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovné zmeny programu zasadnutia zasadnutia OZ:

-vymazať bod 7 s názvom „Čerpanie rozpočtu k 31.05.2021“, nakoľko členovia komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo namietali, že nemali dostatok času na to, aby sa s ním oboznámili,

-upraviť číslovanie pôvodného 8. až 18. bodu programu,

-doplniť 18. bod programu s názvom „Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 a dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci“,

-doplniť bod 21 programu zasadnutia s názvom „Žiadosť o NFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67“

-upraviť číslovanie pôvodného 21. až 24. bodu programu

-do 22. bodu programu s názvom „Rôzne“ doplniť písmeno „f“ s názvom „Žiadosť o odpustenie nájomného v podnikateľskom inkubátore“,

-do 22. bodu programu s názvom „Rôzne“ doplniť písmeno „g“ s názvom „Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. reg „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka,

-do 22. bodu programu s názvom „Rôzne“ doplniť písmeno „h“ s názvom „Žiadosť o finančnú výpomoc na strechu kostola“

-pôvodný 21. bod programu, písm. „f“ s názvom „Informácie starostu“ sa prečísluje na 22. bod programu, písm. „i“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Záverečný účet obce Jelka za rok 2020

7.Informácie o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020

8.Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok

9.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

11.Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1

12.Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 890/7 k. ú. Jelka

13.Zámer obce Jelka predať nadbytočný hnuteľný majetok obce: drvička LASKI LS 120 D

14.Informácie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

15.Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“. parc. č. 982/3 k. ú. Jelka

16.Zámer obce Jelka na kúpu podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, k. ú Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, k. ú. Jelka, parc. reg. „E“, parc. reg. „E“, parc. č. 735, k. ú. Jelka

17.Zmluva o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelke

18.Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 a dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci.

19.Nájom obecného pozemku na účely zriadenia samoobslužného výdajného a podacieho miesta so spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o.

20.Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individuálnej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby

21.Žiadosť o NFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

22.Rôzne

a)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 560 k. ú. Jelka

b)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 3611/2 k. ú. Jelka

c)Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 79/12 k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 79/6 k. ú. Jelka

d)Žiadosť nájomcov o odpustenie réžie v Podnikateľskom inkubátore

e)Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. reg. „C“, parc. č. 69, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/1, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/2, k. ú. Nová Jelka,

f)Žiadosť o odpustenie nájomného v Podnikateľskom inkubátore v Jelke

g)Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka

h)Žiadosť o finančnú výpomoc na strechu kostola

i)Informácie starostu: Zmluva o používaní pozemku

23.Diskusia

24.Návrh uznesení

25.Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 2. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Denisa Letuseková a Ing. Tomáš Ruman.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 2. plánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Denisa Letuseková a Ing. Tomáš Ruman.

Starosta obce za návrhovú komisiu 2. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Deák Zoltán a Mgr. Richard Hakszer, PhD.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 11.,/2021/NZ OZ-1, nájomná zmluva bola uzavretá, aktuálne sa rieši projektová dokumentácia, potrebné povolenia a realizácia stavby vrátane napojenia sa na inžinierske siete,

b) uznesenie č. 12.,/2021/NZ OZ-1, kúpna zmluva bola uzavretá, bol podaný návrh na vklad, čakáme na rozhodnutie, ktorým kataster povolí vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

c) uznesenie č. 13a.,/2021/NZ OZ-1 až 13e.,/2021/NZ OZ – 1, tieto uznesenia budú predmetom 14. bodu programu zasadnutia OZ.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Záverečný účet obce

Starosta obce uviedol, že návrh záverečného účtu bol zverejnený dňa 02.06.2021, tento bol zároveň zaslaný poslancom OZ spolu s pozvánkou na zasadnutie OZ.

Prítomným poslancom OZ bol predložený návrh záverečného účtu obce v listinnej podobe.

Hlavná kontrolórka obce predniesla stanovisko k záverečnému účtu obce za rok 2020. V stanovisku uviedla, že záverečný účet je spracovaný v súlade s ustanoveniami zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Riadna účtovná závierka a hospodárenie obce boli v súlade so zákonom o obecnom zriadení a rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a internetovej schránke obce v zákonnej lehote. Správa audítora po dodaní bude prerokovaná na zasadnutí OZ. Obec hospodárila s vykázaným prebytkom vo výške 395 952,72 €, ktorý bude preúčtovaný v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Obec tvorí rezervný fond vo výške 10 % z výsledku hospodárenia vo výške 39 595 €. Obecnému zastupiteľstvu odporučila schváliť záverečný účet v takej podobe, ako bol predložený.

Starosta obce navrhol schváliť záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad. Prítomní poslanci jednohlasne schválili záverečný účet obce za rok 2020 a celoročné hospodárenie obce bez výhrad.

Starosta obce navrhol preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2020, zisk vo výške 319 411,01 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia z minulých rokov. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2020, zisk vo výške 319 411,01 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Všetci prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie rozpočtový prebytok hospodárenia, t. j. rozdiel bežných kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 395 952,72 €.

Starosta obce navrhol schváliť tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 39 595,00 €. Všetci prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 39 595,00 €.

Všetci prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020.

K bodu č. 7 programu – Informácie o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2020

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že v roku 2019 bolo titulom miestneho poplatku za rozvoj vyzbieraných 5 735,80 € a v roku 2020 bolo titulom miestneho poplatku za rozvoj vyzbieraných 23 638,64 eur, čiže spolu 29 374,44 €. Z toho bolo v roku 2020 použitých na opravu Hlbokej ulice a Novojelčanskej ulice smerom na starý cintorím 7 308,00 €, na opravu výtlkov 3 900,00 €, na spomaľovacie vankúše 1 782,00 € a na pomocné práce 751,20 € a 460,10 €, na opravu parkoviska pred školou 14 928,90 €.

K bodu č. 8 programu – Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok

Hlavná kontrolórka obce Jelka Mgr. Mária Tomovičová v súlade s § 18f  ods. 1 písm. b) zákona o obecnom zriadení predniesla obecnému zastupiteľstvu svoj plán kontrolnej činnosti na II. polrok roku 2021. Hlavná kontrolórka poukázala na to, že rozsah kontrolnej činnosti je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Poukázala na tri hlavné body svojej kontrolnej činnosti: kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a  materiálnymi hodnotami pri prevádzkovaní  školskej jedálne pri Základnej škole, vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu  na roky  2022, 2023, 2024 a kontrola v zmysle § 18d, odsek 2, zákona o obecnom zriadení. V závere uviedla, že kontrolnú činnosť bude vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle platných interných smerníc, predmet kontroly zvolí operatívne, podľa potreby a uváženia.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok roku 2021.

K bodu č. 9 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka.

Starosta obce oboznámil prítomných poslancov, že návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 07.06.2021. Vzhľadom na to, že za rodinnými domami na Slnečnej ulici v obci Jelka vznikla nová ulica, je potrebné určiť jej názov.

Poslanec Mgr. Hakszer, PhD. navrhol pomenovať túto ulicu: „Hviezdna ulica“, v maďarskom jazyku: „Csillag utca“.

Pomenovanie tejto ulice bolo predmetom pracovnej porady poslancov OZ, žiadne iné návrhy na pomenovanie ulice neboli dané.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili návrh VZN obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka, pričom názov tejto ulice určili nasledovne: v slovenskom jazyku „Hviezdna ulica“, v maďarskom jazyku „Csillag utca“.

K bodu č. 10 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka

Starosta obce uviedol, že návrh tohto VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce dňa 07.06.2021. Ide o ulicu v rámci „Ilka parku“. Investor názov ulice nenavrhol. V rámci pracovnej porady bol navrhnutý názov ulice v slovenskom jazyku „Parková ulica“ a v maďarskom jazyku „Park utca“.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili návrh VZN obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka, pričom názov tejto ulice určili nasledovne: v slovenskom jazyku „Parková ulica“, v maďarskom jazyku „Park utca“.

K bodu č. 11 programu – Zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1

Starosta obce informoval poslancov OZ a verejnosť, že po porade s nadriadeným orgánom dospel k názoru, že je potrebné zrušiť uznesenie, ktorým došlo k schváleniu investičného zámeru. Územie, na ktorom je naplánovaný investičný zámer je podľa územného plánu len tzv. výhľadovým územím, t. j. aktuálne tam nie je možné zrealizovať výstavbu rodinného domu a haly. Po zmene územného plánu nevylučuje opakované prerokovanie tohto investičného zámeru.

Z prítomných poslancov OZ piati hlasovali za zrušenie uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1 a dvaja poslanci OZ sa zdržali hlasovania.

K bodu č. 12 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 890/7, k. ú. Jelka

Starosta obce informoval prítomných, že p. Eleonóra Rablánska, trvale bytom Nová cesta 104/74, Jelka (ďalej len „žiadateľka“) doručila obci žiadosť o kúpu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 890/7, k. ú. Jelka. Pozemok žiadala odkúpiť z dôvodu, že tento dlhé roky užíva na základe nájomnej zmluvy.

Starosta obce upresnil, že tento pozemok je v nájme žiadateľky od roku 1994, tento pozemok susedí s pozemkami žiadateľky, tvorí súčasť oploteného areálu žiadateľky a cez tento pozemok je zabezpečený prístup k zadnej časti záhrady žiadateľky. Pozemok sám o sebe je pre obec nevyužiteľný, pretože ide o úzky dlhý pozemok, cca 8 m široký.

Zámer obce Jelka predať majetok obce bol zverejnený dňa 11.05.2021.

Na tento pozemok bola podaná aj ďalšia žiadosť o kúpu, podal ju p. Lóránt Mički, trvale bytom Nová cesta 103, Jelka. Avšak vzhľadom na existenciu dôvodu hodného osobitného zreteľa na strane p. Rablánskej, má p. Rablánska predkupné právo.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili žiadosť p. Rablánskej na kúpu pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 890/7, k. ú. Jelka za kúpnu cenu 9 600,- € s tým, že žiadateľka uhradí náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Prítomní poslanci OZ zároveň jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

Poslanci OZ neschválili žiadosť p. Lóránta Mičkiho, trvale bytom Nová cesta 103, Jelka na kúpu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 890/7, k. ú. Jelka.

K bodu č. 13 programu – Zámer obce Jelka predať nadbytočný hnuteľný majetok obce: drvičku LASKI LS 120 D.

Starosta obce uviedol, že táto drvička sa nepoužíva, ide o nadbytočný hnuteľný majetok. Žiada poslancov OZ, aby sa vyjadrili, či by pristúpili na predaj takéhoto majetku a v prípade, že áno, aby ho poverili zadaním objednávky na vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie ceny drvičky a zabezpečením všetkých ostatných úkonov potrebných k zabezpečeniu podkladov na verejnú obchodnú súťaž.

Prítomní poslanci OZ schválili predaj drvičky LASKI LS  120 D a poverili starostu na zadanie objednávky na vypracovanie znaleckého posudku na stanovenie minimálnej kúpnej ceny drvičky a na zabezpečenie všetkých ostatných úkonov potrebných na zabezpečenie podkladov pre verejnú obchodnú súťaž.

K bodu č. 14 programu – Informácie o výsledku obchodnej verejnej súťaže

Starosta obce informoval, že obchodná verejná súťaž na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka bola vyhlásená, avšak nebola splnená zákonná podmienka, a to uverejnenie obchodnej verejnej súťaže minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže. Z uvedeného dôvodu je potrebné vyhlásenú súťaž zrušiť a vyhlásiť ju nanovo.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zrušili nasledovné uznesenia obecného zastupiteľstva obce Jelka: 13a.,/2021/NZ OZ-1, 13b.,/2021/NZ OZ-1, 13c.,/2021/NZ OZ-1, 13d.,/2021/NZ OZ-1, 13e.,/2021/NZ OZ-1.

K bodu č. 15 programu – Zámer obce Jelka predať majetok obce: pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3 k. ú. Jelka

V nadväznosti na bod č. 14 programu tohto zasadnutia starosta obce navrhol vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže ako najvhodnejší návrh na predaj pozemkov vo vlastníctve obce, keďže na predaj nehnuteľného majetku sa nevzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa. Hlavným kritériom úspešnosti zostáva najvyššia ponúknutá cena za m2.

Prítomní poslanci OZ sa zhodli na minimálnej kúpnej cene vo výške 25 EUR/m2 a jednohlasne schválili vyhlásenie, podmienky aj znenie obchodnej verejnej súťaže na predmetný obecný pozemok vo vlastníctve obce Jelka, ustanovili komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v nasledovnom zložení: Mgr. Maroš Bánoczký, Igor Budai, Mgr. Ivan Laurič, Peter Török, Ing. Tomáš Ruman, OZ jednohlasne uložilo obecnému úradu povinnosť zabezpečiť celý proces verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka a jednohlasne poverilo starostu obce, aby s víťazom obchodnej verejnej súťaže v mene obce uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetnej nehnuteľnosti.

K bodu č. 16 programu – Zámer obce Jelka na kúpu podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, k. ú Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, k. ú. Jelka, parc. reg. „E“, parc. reg. „E“, parc. č. 735, k. ú. Jelka

Starosta obce informoval prítomných, že ide o pozemky v okolí školy. Podľa jeho názoru je v záujme obce, aby sa tieto pozemky vysporiadali, pretože na tomto úseku sú naplánované nové dopravné značenia, nové priechody pre chodcov a zábrany, ktoré urobia okolie školy bezpečnejším pre žiakov školy. Požiadal poslancov o udelenie poverenia na rokovania so spoluvlastníkmi týchto pozemkov, na zabezpečenie geometrického plánu a znaleckého posudku.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili zámer na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, k. ú Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, k. ú. Jelka, parc. reg. „E“, parc. reg. „E“, parc. č. 735, k. ú. Jelka, poverili starostu na rokovania s podielovými spoluvlastníkmi, na zabezpečenie geometrického plánu a znaleckého posudku.

K bodu č. 17 programu – Zmluva o vzájomnej spolupráci  pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelka.

Starosta obce predložil prítomným poslancom OZ návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna. V skratke, touto zmluvou sa rozdelia náklady na prevádzkovanie areálu vodného kolového mlyna medzi obec Jelka a Vlastivedné múzeum v Galante. Rovnakým dielom sa budú deliť aj príjmy zo vstupného medzi obec Jelka a Vlastivedné múzeum v Galante.

K bodu č. 18 programu – Zmluva o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 a dodatok č. 1 k zmluve o spolupráci

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bol predložený návrh zmluvy o spolupráci a dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci. KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA sa v zmluve zaviaže poskytnúť obci Jelka finančné prostriedky vo výške 5000,- € na opravu sakrálnej pamiatky. Obec Jelka sa dodatkom č. 1 k zmluve o spolupráci zaviaže poskytnúť KLASTRU REGIONÁLNEHO ROZVOJA mimoriadny členský príspevok vo výške 1 250,- €.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili uzavretie zmluvy o spolupráci a jeho dodatku č. 1

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili znenie zmluvy o spolupráci a jeho dodatku č. 1.

K bodu č. 19 programu – Nájom obecného pozemku na účely zriadenia samoobslužného výdajného podacieho miesta so spoločnosťou Zásielkovňa s. r. o.

Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že oslovil Zásielkovňu s. r. o., či by z ich strany bol záujem o vybudovanie samoobslužného boxu (podobný AlzaBoxu) v obci Jelka. Vybudovanie takéhoto boxu by bolo službou verejnosti. Prostredníctvom takéhoto samoobslužného boxu by zákazníci mali možnosť vyzdvihnúť zásielku bez časového obmedzenia a prevádzka takéhoto zariadenia by bola zabezpečovaná solárnou energiou. Spoločnosť Zásielkovňa s. r. o. deklarovala svoj záujem o vybudovanie takéhoto boxu a poslala obci návrh zmluvy. Navrhoval by zriadenie takéhoto zásielkového boxu pred Podnikateľským inkubátorom.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne súhlasili s vybudovaním samoobslužného výdajného a podacieho boxu a súhlasili s prenájmom časti pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 376/8 k. ú., kde bude osadený samoobslužný box, výmera prenajatej časti pozemku – 2 m², nájomné 1 € / ročne. Zároveň bol schválený návrh nájomnej zmluvy.

K bodu č. 20 programu – Žiadosť o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individuálnej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby

Starosta obce uviedol, že bola zverejnená výzva na projekt, z ktorého by mohol byť obci poskytnutý príspevok na financovanie miestnej občianskej poriadkovej služby. Požiadal poslancov, nech sa vyjadria, či by súhlasili so zapojením sa do takéhoto projektu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne súhlasili s predložením žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS), názov projektu: Miestna občianska poriadková služba 2 v obci Jelka, operačný program: Ľudské zdroje prioritná os: 8. REACT-EU, investičná priorita: 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva, kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1, ciele výzvy sú v súlade s platným programom rozvoja obce Jelka.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne súhlasili so zabezpečením realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu a ostatné výdavky realizovaného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie plného financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

K bodu č. 21 programu – Žiadosť o NFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67

Starosta vysvetlil, že ide o projekt, cieľom ktorého je zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl. Žiadal prítomných poslancov aby sa vyjadrili, či by súhlasili so zapojením sa obce do takéhoto projektu a v prípade, že áno, aby ho poverili vykonaním úkonov potrebných na podanie žiadosti o NFP.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne súhlasili so zapojením sa obce do takéhoto projektu a poverili ho vykonaním úkonov potrebných na podanie žiadosti o NFP.

K bodu č. 22 programu – Rôzne

A: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 560 k. ú. Jelka

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bola doručená žiadosť Ing. Roberta Renczésa, PhD., trvale bytom Nová ulica č. 131/14, 929 01 Malé Dvorníky (ďalej len „žiadateľ“) o kúpu obecného pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 560, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 10 865 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1 (ďalej len „obecný pozemok“). Starosta obce považuje tento  pozemok za prírodné dedičstvo obce a keby rozhodoval on sám, neschválil by predaj predmetného pozemku. Požiadal poslancov, aby zaujali stanovisko k tejto žiadosti.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne neschválili žiadosť žiadateľa na kúpu obecného pozemku.

B: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 3611/2 k. ú. Jelka

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola doručená žiadosť Ing. Roberta Renczésa, PhD., trvale bytom Nová ulica č. 131/14, 929 01 Malé Dvorníky (ďalej len „žiadateľ“) o kúpu obecného pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 3611/2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, o výmere 5359 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „obecný pozemok“). Starosta obce považuje tento  pozemok za prírodné dedičstvo obce  a vidí potenciál v tomto pozemku a keby rozhodoval on sám, neschválil by predaj predmetného pozemku. Požiadal poslancov, aby zaujali stanovisko k tejto žiadosti.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne neschválili žiadosť žiadateľa na kúpu obecného pozemku.

C: Žiadosť o odkúpenie obecného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 79/12 k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 79/6 k. ú. Jelka

Starosta obce uviedol, že obci bola doručená žiadosť Ladislava Tótha, trvale bytom Nová cesta 1318/114, Jelka (ďalej len „žiadateľ“) o kúpu obecného pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 79/6, druh pozemku: orná pôda, o výmere 5868 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 a pozemku parc. reg“C“, parc. č. 79/12, druh pozemku: orná pôda, o výmere 392 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 (ďalej len „obecné pozemky“). Starosta obce sa vyjadril, že z dôvodu vlastných plánov obce v oblasti výstavby dôležitých objektov pre obyvateľov a z tohto titulu potreby väčších ucelených pozemkov by bolo predčasné a nelogické predať teraz tieto pozemky. Požiadal poslancov, aby zaujali stanovisko k tejto žiadosti.

Prítomní poslanci OZ neschválili žiadosť žiadateľa na kúpu obecných pozemkov. Proti predaju obecného pozemku boli šiesti poslanci a jeden sa zdržal hlasovania.

D: Žiadosť nájomcov o odpustenie réžie v Podnikateľskom inkubátore

Starosta oznámil prítomným poslancom OZ, že obci bola doručená žiadosť nájomcov v podnikateľskom inkubátore o odpustenie réžie za obdobie, kedy museli svoje prevádzky zatvoriť pre protiepidemiologické opatrenia súvisiace s COVID – 19.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby v celkovej sume 1 283,42 €, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 19.12.2020 do 18.04.2021, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

E: Žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. reg. „C“, parc. č. 69, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/1, k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 70/2, k. ú. Nová Jelka

Starosta obce informoval prítomných, že bola obci doručená žiadosť stavebníka Imricha Szabóa, trvale bytom Novojelčanská 817/33, 925 23 Jelka o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. č. 69, 70/1 a 70/2 k. ú. Nová Jelka, z dôvodu výstavby novostavby IBV v Jelke Szabó, 1 x dvojdom, 2 x bytový dom so 4 bytovými jednotkami.

Poslancom bola daná k nahliadnutiu koordinačná situácia investičného zámeru.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie špecifikovanú investičnú činnosť.

Poslanec OZ Kovács uviedol: „V budúcnosti odporúčam prikúpiť pozemky a rozšíriť cestu na štandardné rozmery, ktorú obec môže akceptovať a prijať ako svoju a budúci obyvatelia  budú mať plnohodnotné služby ako ostatní občania obce Jelka“

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. uviedol: „V budúcnosti odporúčam napojenie na Mostovú ulicu a smerom na Malý Dunaj“

F: Žiadosť o odpustenie nájomného v Podnikateľskom inkubátore v Jelke

Starosta obce tlmočil prítomným žiadosť Beaty Solčániovej o odpustenie nájomného v Podnikateľskom inkubátore v Jelke za obdobie, kedy musela mať uzatvorenú svoju prevádzku pre nariadené protiepidemiologické opatrenia súvisiace s COVID-19.

Starosta obce a prítomní poslanci sa zhodli na tom, že odpustia 50 % nájomného nielen p. Beate Solčániovej, ale aj ostatným nájomcom, ktorí pre nariadené protiepidemiologické opatrenia súvisiace s COVID – 19 uzavreli svoje prevádzky spolu v sume 1 419,16 €

G: Žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka

Starosta obce uviedol, že obci bola doručená žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej, obaja trvale bytom Hlavná 1462, Jelka (ďalej len „žiadatelia“) o odkúpenie časti obecného pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka (ďalej len „obecný pozemok“). Svoju žiadosť odôvodnili tým, že chcú vyrovnať prednú hranicu svojho pozemku tak, ako je oplotený.

Starosta obce požiadal prítomných poslancov o zaujatie stanoviska, či schvaľujú odpredaj časti obecného pozemku žiadateľom a v prípade, že áno, aby ho poverili na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku.

Prítomní poslanci jednohlasne súhlasili a poverili starostu na vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku.

H: Žiadosť o finančnú výpomoc na strechu kostola

Starosta obce prezentoval žiadosť Cirkevného zboru Evanjelickej cirkvi a. v. Veľké Úľany – Jelka (ďalej len „cirkevný zbor“) na finančnú výpomoc na strechu kostola. Cirkevný zbor plánuje natretie plechovej strešnej krytiny chrámu. Cena natretia plechovej strešnej krytiny je podľa cenovej ponuky vo výške 1 350,- €.

Prítomní poslanci OZ sa zhodli na poskytnutí finančnej výpomoci na strechu kostola vo výške 675,00 €.

I: Informácie starostu

Starosta obce dal na vedomie poslancom OZ, že obec uzatvorila s FC JELKA, o. z. zmluvu o používaní pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 3427 k. ú. Jelka  za účelom realizácie projektu zn.  NUP-KP-1-2021/4-000267 s názvom Street workout – Szabadtéri edzőpark a o používaní tohto pozemku na účely tréningov FC JELKA, o. z. . Zmluva bola uzavretá na dobu určitú do 30.06.2026. V rámci tohto projektu má dôjsť k výstavbe vonkajšieho workoutového ihriska, ktoré budú môcť využívať tak hráči FC JELKA, ako aj obyvatelia a návštevníci obce Jelka. De facto tento pozemok používajú hráči FC JELKA na účely tréningov od nepamäti. V prípade, že nedôjde k realizácii vyššie spomínaného projektu, obec bude mať právo odstúpiť od zmluvy.

K bodu č. 23 programu – Diskusia

Poslanec OZ Ing. Ruman navrhol, aby sa do miestnych cintorínov umiestnili „obecné krhle“ na polievanie kvetín na hroboch. V súčasnosti obyvatelia polievajú kvetiny na cintorínoch rôznymi krhlami, fľaškami a esteticky to nevyzerá dobre. Pri návšteve cintorínov v iných obciach si všimol, že na cintorínoch sú tzv. „obecné krhle“, tieto sú k dispozícii každému a esteticky to dobre pôsobí

Starosta obce a prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že treba dať obyvateľom obce Jelka túto možnosť a obec zabezpečí dostatočný počet „obecných krhlí“ do miestnych cintorínov. Veria, že obyvatelia sa budú správať zodpovedne, že tieto krhle sa budú vracať na svoje miesta, t. j. k vodovodom a že nedôjde k ich scudzeniu.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Denisa Letušeková

                                               Ing. Tomáš Ruman

Prednostka:                            MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:00 hod.

Uznesenia z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 29.06.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Letuseková, D., Ing. Ruman, T.,

Uznesením  č. 14.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2020 bez výhrad.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 15.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2020, zisk vo výške 319 411,01 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 16.,/2021/OZ-2:

berie na vedomie – neberie na vedomie

Rozpočtový prebytok hospodárenia, tj. rozdiel bežných kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 395 952,72 €.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 17.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 39 595,00 €.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 18.,/2021/OZ-2:

berie na vedomie – neberie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2020.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 19.,/2021/OZ-2:

berie na vedomie – neberie na vedomie

Informáciu o príjmoch a použití výnosu z poplatku za rozvoj za rok 2020.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané

Uznesením  č. 20.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2021.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 21.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 22.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2021 o určení názvu ulice na území obce Jelka.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 23.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 6.,/2021/OZ-1.

Hlasovalo: 7                            Za: 5                            Proti: 0                        Zdržal sa: 2

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 24.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Eleonóry Rablánskej, trvale bytom Nová cesta 104/74, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, o kúpu pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 890/7, druh pozemku: záhrada o výmere 612 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 (ďalej len „pozemok“), to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľka pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľky a to: pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 892/3, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 260 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 856, pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 890/4, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 856, pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 890/8, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 53 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 856, pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 890/3, druh pozemku: záhrada o výmere 640 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 856 (ďalej len „susedné pozemky“).

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 16/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, je kúpna cena pozemku vo výške 9 600,00 € ((15,62 €/1m², 9 559,44 €/612m², zaokrúhlene 9 600,00 €).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 25.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Lóránta Mičkiho, trvale bytom Nová cesta 103, 925 23 Jelka, o kúpu pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 890/7, druh pozemku: záhrada o výmere 612 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301.

Hlasovalo: 7                            Za: 0                            Proti: 07                      Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 26.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Zámer obce Jelka predať nadbytočný hnuteľný majetok obce Jelka, a to drvičku LASKI LS 120 D.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 27.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce Jelka na objednanie znaleckého posudku na stanovenie trhovej ceny nadbytočného hnuteľného majetku obce, a to drvičky LASKI LS 120 D.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 28.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce Jelka na vykonanie úkonov potrebných na zabezpečenie podkladov pre obchodnú verejnú súťaž na nadbytočný hnuteľný majetok obce, a to drvičky LASKI LS 120 D.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané

Uznesením  č. 29a.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13a.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa vyhlásila verejná obchodná súťaž.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29b.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13b.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa schválili podmienky verejnej obchodnej súťaže.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29c.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13c.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa poveril obecný úrad na zabezpečenie procesu vypracovania a zverejnenia obchodnej verejnej súťaže.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29d.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13d.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa ustanovila komisia na vyhodnotenie cenových ponúk.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29e.,/2021/OZ-2:

zrušuje – nezrušuje

Uznesenie č. 13e.,/2021/NZ OZ – 1, ktorým sa schválilo znenie verejnej obchodnej súťaže.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 30.,/2021/OZ-2:

a)vyhlasuje – nevyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, a to pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 s nasledovnými podmienkami:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena bude 25 €/ m2,

-hlavným kritériom bude najvyššia cena za m2.

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

b)schvaľuje – neschvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

c)ukladá – neukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

d)ustanovuje – neustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1.Mgr. Maroš Bánoczký, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

2.Igor Budai, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

3.Mgr. Ivan Laurič, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

4.Peter Török, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

5.Ing. Tomáš Ruman, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

e)schvaľuje – neschvaľuje

Znenie obchodnej verejne súťaže:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 30.,/2021/OZ-2 zo dňa 29.06.2021 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva obecného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Špecifické požiadavky:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena 25 €/ m2,

-hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

-Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 30. júla 2021, do 12.00 hod..

-Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž – Záhradnícka – neotvárať!“.

-Cenová ponuka musí obsahovať:

1.označenie záujemcu:

a)fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

2.označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

3.výška cenovej ponuky,

4.účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu, podnikateľské účely, dvor , záhrada),

5.akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,

6.ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

7.vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

-Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.

-Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

-Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 31.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 142 m², k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1399 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č, 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 499 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „E“, parc. č. 735, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 193 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 32.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce uskutočniť rokovania s vlastníkmi pozemkov: parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 142 m², k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1399 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č, 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 499 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „E“, parc. č. 735, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 193 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686 za účelom uzavretia kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 33.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce objednať vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku vo vzťahu k pozemkom: parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 142 m², k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/14, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 1399 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č, 686, parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 499 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686, parc. reg. „E“, parc. č. 735, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 193 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686 za účelom uzavretia kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 34.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelke uzavretú medzi Vlastivedným múzeom v Galante a obcou Jelka.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní vodného kolového mlyna v Jelke

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                         Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 35a.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Uzavretie zmluvy o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy o spolupráci.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 35b.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Uzavretie dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci medzi koordinátorom: KLASTER REGIONÁLNEHO ROZVOJA, Mikovíniho 217/4, 917 01 Trnava IČO: 37 840 371 a beneficientom: Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, v zmysle ktorej sa zmluvné strany dohodli, že vzhľadom k obojstrannej vôli spolupracovať dlhodobo, najmä na príprave a realizácii spoločných projektov, obec Jelka poskytne na účely spolufinancovania ďalších aktivít KRR jednorazový finančný príspevok vo výške 1 250,- €

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh dodatku č. 1 k zmluve o spolupráci.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 36.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov nájom časti pozemku o veľkosti 2 m²: parc. reg. „C“ KN, parc. č. 376/8, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, pre účely alternatívnej poštovej služby „Zásielkovňa“, v zastúpení spoločnosťou Zásielkovňa, s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82 A, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999, za účelom vybudovania a užívania samoobslužných výdajných a podacích miest so Zásielkovňou, ktorých bližšia technická špecifikácia je uvedená v priloženom materiály k bodu č. 19 programu 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 29.06.2021, ako alternatívu poštovej služby na dobu určitú/neurčitú, za nájomné 0,50 €/m²/rok, čo predstavuje sumu 1,00 €/2 m²/rok.

Nájomná zmluva bude nájomcom podpísaná do 30 dní od schválenia uznesenia v obecnom zastupiteľstve. V prípade, že nájomná zmluva v tejto lehote nebude nájomcom podpísaná, toto uznesenie stratí platnosť.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh zmluvy pre umiestnenie boxu.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 37.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

a)Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok zameraný na poskytovanie individualizovanej podpory a asistenčných služieb s cieľom zmierniť socio-ekonomické dopady na osoby ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením, vrátane osôb z prostredia MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).

Názov projektu: Miestna občianska poriadková služba 2 v obci Jelka

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 8. REACT-EU

Investičná priorita: 8.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Špecifický cieľ: 8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva

Kód výzvy: OPLZ-PO8-2021-1

Ciele výzvy sú v súlade s platným programom rozvoja obce Jelka.

b)Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu a ostatné výdavky realizovaného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie plného financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 38.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce na vykonanie úkonov potrebných na podanie žiadosti o NFP, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 39.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Ing. Roberta Renczésa, PhD., Nová ulica č. 131/14, 929 01 Malé Dvorníky, o kúpu obecného pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 560, druh pozemku: lesný pozemok, o výmere 10 865 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1.

Hlasovalo: 7                            Za: 0                            Proti: 7                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 40.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Ing. Roberta Renczésa, PhD., Nová ulica č. 131/14, 929 01 Malé Dvorníky, o kúpu obecného pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 3611/2, druh pozemku: trvalý trávnatý porast, o výmere 5359 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636.

Hlasovalo: 7                            Za: 0                            Proti: 7                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 41.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť Ladislava Tótha, Nová cesta 1318/114, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, o kúpu obecného pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 79/6, druh pozemku: orná pôda, o výmere 5868 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 a pozemku parc. reg“C“, parc. č. 79/12, druh pozemku: orná pôda, o výmere 392 m², evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301.

Hlasovalo: 7                            Za: 0                            Proti: 6                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 42.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby v celkovej sume 1 283,42 €, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 19.12.2020 do 18.04.2021, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 43.,/2021/OZ-2:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje – neschvaľuje

investičnú činnosť v obci na parc. č. 69, 70/1 a 70/2 k. ú. Nová Jelka, z dôvodu výstavby novostavby IBV v Jelke Szabó, 1 x dvojdom, 2 x bytový dom so 4 bytovými jednotkami, na základe žiadosti Imricha Szabóa, trvale bytom Novojelčanská 817/33, 925 23 Jelka zo dňa 11.06.2021.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 44.,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka, o odpustenie nájomného vo výške 50 %, v celkovej sume 1 419,16 €, za obdobie od 19.12.2020 do 18.04.2021, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 45.,/2021/OZ-2:

poveruje – nepoveruje

Starostu obce objednať vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku vo vzťahu k pozemku: parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 45180 m², k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636, za účelom zosúladenia faktickej a právnej hranice pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 878, o výmere 709 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 514 z uličnej strany.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 46,/2021/OZ-2:

schvaľuje – neschvaľuje

Žiadosť o finančný príspevok obce pre Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Veľké Úľany – Jelka vo výške 675,- €.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo/nebolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 06.07.2021

Ing. Gabriel Kiš                                                                                                                         starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.