Preskočiť na obsah

Zápisnica zo 4. neplánovného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 10.12.2019

Zverejnené
19. decembra 2019
Kategória

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr. PhD.Hakszer R., Mgr. Laurič I.,Mgr. Letuseková D., Molnár F., Ing. Ruman T., Török P.


Ďalší prítomní: Mgr. Tomovičová M. – hlavná kontrolórka obce

                            viď. podľa prezenčnej listiny

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril  a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže je OZ uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.


K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

             Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov:  Ing.T. Rumana a Mgr.PhD. R. Hakszera. Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.

               Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr. I. Lauriča a Mgr.Z. Deáka.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.      Zahájenie

2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.      Schválenie programu zasadnutia

4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.      Interpelácia

6.      Návrh VZN obce Jelka o miestnych daniach

7.      Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2020 -2022

8.      Návrh VZN obce Jelka o poplatku za rozvoj

9.      Návrh VZN obce Jelka o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

10.  Návrh VZN obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých  zdrojov znečistenia na území obce Jelka

11.  Rôzne

12.  Diskusia

13.  Návrh uznesenia

14.  Záver

Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený. Po schválení zverejneného programu pán starosta navrhol doplniť program v bode „ rôzne“ o dva body a to:

1.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2020

2.Správa nezávislého audítora – Správa z auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky a navrhol prejednať návrh a úpravu rozpočtu obce na roky 2020-2022 po prerokovaní VZN obce.

S týmto návrhom programu obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo a nový program zasadnutia bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Návrh VZN obce Jelka o miestnych daniach

7. Návrh VZN obce Jelka o poplatku za rozvoj

8. Návrh VZN obce Jelka o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným  

     odpadom na území obce Jelka

 9. Návrh VZN obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi

      malých  zdrojov znečistenia na území obce Jelka

10. Návrh a úprava rozpočtu obce na roky 2020-2022

11. Rôzne: 1.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I.     

                        polrok 2020

                    2.Správa nezávislého audítora  – Správa z auditu individuálnej a konsolidovanej

                        účtovnej  závierky.

 12.Diskusia

 13.Návrh uznesenia

 14.Záver

K bodu č. 4 programu- Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 3. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 14.11.2019 a konštatoval, že uznesenia boli splnené. Informoval poslancov, že uznesenie č. 17.,/2019/NZ OZ-3 nepodpísal z dôvodu, že je zjavne nevýhodná pre obec.  Starosta môže pozastaviť výkon uznesenia OZ, ak sa domnieva, že odporuje zákonu alebo zjavne je pre obec nevýhodné tak, že to nepodpíše v lehote podľa §12 ods.10.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Na zasadnutí  OZ sa zúčastnili manželia Ján Miklós a  Terézia Miklósová, ktorí sa sťažovali na to, že prístupovú komunikáciu, ktorá vedie k ich rodinnému domu využívajú aj obyvatelia nového sídliska,  cesta nie je udržiavaná.  Je už nepriehľadná kvôli oploteniu pozemkov, nakoľko vlastníci rodinných domov dali vybudovať  vysoké bariérové ploty. Ďalej sa sťažovali na to, že ako spolumajitelia pozemkov, neboli pozvaní na stavebné konania . Pán starosta k tomu dodal, že pri budovaní I. a II. etapy rodinných domov, neboli priamymi susedmi. Na stavebné konanie v prípade  manželov Farkasových, ako spolumajitelia pozemku boli pozvaní. Podľa jeho názoru zo strany stavebného úradu nedošlo k žiadnemu porušeniu stavebného zákona.  

K bodu č. 6 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o miestnych daniach

Toto VZN upravuje podrobne podmienky určovania a vyberania miestnych daní a miestneho poplatku, ktoré zahŕňa katastrálne územie Jelka, a aj poskytovanie zníženia alebo oslobodenia miestnych daní. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 11/2019 o miestnych daniach obce Jelka. Sadzba daní z pozemkov a zo stavieb  sa zvyšuje. VZN je k prihliadnutiu na webovom sídle obce Jelka. Platnosť nadobúda od 1.1.2020.

K bodu č. 7 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o miestnom poplatku za rozvoj

Starosta obce Ing. Gabriel Kiš informoval prítomných, že toto VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za rozvoj na území obce Jelka. Zdôraznil, že miestny poplatok za rozvoj môže byť využitý výlučne na rozvoj obce. Nakoľko sa zmenila legislatíva –bližšia úprava miestneho poplatku za rozvoj je obsiahnutá v zákone č. 447/2015 Z.z. poslanci OZ navrhli sadzbu za stavby na bývanie 5 eur a za nebytové priestory 10,-Eur. S týmto návrhom OZ jednohlasne súhlasilo. Platnosť nadobúda od 1.1.2020. VZN je zverejnené na webovom sídle obce.

K bodu č. 8 programu rokovania- VZN obce Jelka o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

 OZ prerokovalo VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Pán starosta oboznámil prítomných s informáciou od AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., že nakoľko štátnou reguláciou sa zvyšuje minimálna mzda, tým sa zvyšujú aj náklady na poskytovanie služieb zberu odpadov na rok 2020. Z toho dôvodu sú nútení v roku 2020 pristúpiť k navýšeniu cien vo výške 8 % . Ďalej poznamenal, že napriek tomu, že sa nám podarilo znížiť množstvo odpadu, zvýšiť platcov o 350 rodín viac, zvýšiť separovanie – dofinancovanie za odvoz odpadu  zo strany obce sa aj tak zvyšuje.

Pán poslanec Ing. Ruman poznačil, že je to nespravodlivé, že každý občan rovnako platí poplatok. Bolo by dobré nájsť vhodný spôsob na platby podľa produkcie odpadu.

Obecné  zastupiteľstvo schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č.13/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s tým, že miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre každú fyzickú osobu sa zvýši od 01.01.2020 z 19,30 €/rok na 27,50 €/rok a poplatok za vrecia sa zvýši z 1,54 € na 1,60 €. 8 poslanci hlasovali za a 2 poslanci sa zdržali hlasovania.

Platnosť nadobúda od 1.1.2020. VZN je k prihliadnutiu na webovom sídle obce Jelka.

K bodu č. 9 programu rokovania – VZN obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jelka

Účelom tohto VZN o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami je využiť zákonmi č. 137/210 Z.z. o ochrane ovzdušia, ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov ( zákon o ovzduší ) určené kompetencie obce pri ochrane čistoty ovzdušia a teda aj životného prostredia a v konečnom dôsledku pôsobiť na zdravie obyvateľov obce. Navrhované VZN podrobnejšie upravuje povinnosti právnických a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia v katastrálnom území obce Jelka. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo VZN obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Jelka. Platnosť nadobúda od 1.1.2020. VZN je zverejnené na webovom sídle obce.

K bodu č. 10 programu rokovania – Návrh a úprava rozpočtu  obce na roky 2020-2022

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  rozpočet miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií na roky 2020-2022.

 Starosta obce informoval prítomných, že do rozpočtu sú zahrnuté všetky plánované aktivity. Najviac sa menia originálne kompetencie – príjmy na stravovanie pre školy, MŠ,  zvýšia sa miestne dane, poplatok za odpad, poplatok za rozvoj na bývanie, dotačné príjmy z Úradu práce na regionálnu zamestnanosť – na chránenú dielňu a na MOPS.

Kapitálové výdavky sa zvýšili o projektové práce, nakoľko obec má viac rozpracovaných projektov ako bolo plánované- komunitné centrum, skanzen, prestupné bývanie, kultúrny dom, rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice – všetky projekty treba dofinancovať. Zvýšili sa výdavky na architektonické projekty.


Hlavná kontrolórka obce Jelka pani Mgr. Tomovičová predniesla svoje stanovisko k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2020-2022.Informovala prítomných, že návrh rozpočtu bol zverejnený v obci obvyklým spôsobom na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce, v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením. Poznamenala, že počas zákonnej lehoty zverejnenia neboli námietky a výhrady a pozmeňujúce návrhy k návrhu. Konštatovala, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2020 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov. Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčala Obecnému zastupiteľstvu v Jelke schváliť návrh rozpočtu obce na rok 2020 a návrh rozpočtu obce na roky 2021-2022 zobrať na vedomie.


K bodu č. 11 programu rokovania – Rôzne

1.      Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2019. Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  je zameraný v zmysle zákona na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.

2.      Správa nezávislého audítora – Správa z auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky

Mgr.M.Tomovičová predniesla prítomným správu z auditu individuálnej a konsolidovanej účtovnej závierky. Konštatovala, že podľa nezávislého audítora individuálna a konsolidovaná účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie obce a jej rozpočtových organizácií k 31.decembru 2018. Výročné správy zostavené za rpk 2018 sú v súlade s individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou za daný rok. Výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie Správu nezávislého audítora .     
   

Ďalej obecné zatupiteľstvo prerokovalo došlé žiadosti.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  finančný príspevok pre Evanjelickú cirkev – Cirkevný zbor Jelka na výmenu nových plynových gamatiek v kostole v Jelke vo výške 550,- Eur s tým, že táto čiastka bude prevedená z rozpočtu roku 2020.

Róbert Varga a Veronika Vargová, bytom Jelka, Vŕbová 385/36 podali žiadosť o odkúpenie pozemkov parc.č.587/11 o výmere 140 m2, v k.ú. Jelka ( druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) a parc.č. 587/12 o výmere 50 m2 v k.ú. Jelka ( druh pozemku záhrada). Uvedené pozemky by boli oddelené od pozemkov parc.č. 587/3 a 587/2 v k.ú. Jelka, vedených na LV č. 491 vo vlastníctve obce Jelka. Dôvodom odkupu pozemkov je vytvorenie prechodu na susedný pozemok parc.č. 583/9 v k.ú. Jelka, kde majú zámer vybudovať vlastný rodinný dom.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prípravu na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj  horeuvedených pozemkov.

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť Ladislava Lászlóa, bytom Jelka, Školská 4717/17 o súhlasné stanovisko k investičnému zámeru prestavby rodinného domu na Školskej ulici na turistickú ubytovňu. Zámer sa týka pozemkov reg. KN „C“ parc.č. 562/1, 562/2,562/3 a 563 k.ú. Jelka, vedených na L č. 570 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemkov parc.č. 562/1, 562/2 a 562/3 je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc.č. 563 je záhrada. Žiadateľ doručil predbežný súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností.

Starosta obce poskytol poslancom informáciu o možnosti predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „ Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v Jelke v rámci výzvy Environmentálneho fondu. Navrhol odsúhlasiť zabezpečenie realizácie projektu „ Zvyšovanie energetickej účinnosti  Kultúrneho domu v Jelke  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu, pričom maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu bude 210 000 € a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

Ďalej pán starosta požiadal poslancov o súhlas zapojenia sa do projektu „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ kompostáreň nad 100 ton v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia  SR ako Riadiacemu orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

Navrhol obecnému zastupiteľstvu odsúhlasiť zabezpečenie realizácie projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ kompostáreň nad 100 ton, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu.

K bodu č. 12 programu rokovania –  Diskusia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.

K bodu č. 13 programu rokovania –  Návrh uznesenia

Pán  poslanec Ing. Tomáš Ruman prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 14 programu rokovania –  Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr.Laurič I.,

                                       Mgr.Deák Z.

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 20,00 hod.

Zapisovateľka: Szabóová M.       

                                                              U Z N E S E N I A

                          z 4. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

                                                           zo dňa 10.12.2019

 Obecné zastupiteľstvo v Jelke

schvaľuje:

Uznesením pod č. 29.,/2019/NZ OZ-4:

VZN č.11.,/2019  obce Jelka o miestnych daniach

Hlasovanie: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Mgr.Laurič I., Mgr. Letuseková D., Molnár F., Ing. Ruman T., Török .

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 30.,/2019/NZ OZ-4:

a ., programový rozpočet na rok 2020

b., berie na vedomie návrh programového rozpočtu na roky 2021-2022

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 31.,/2019/NZ OZ-4:

VZN  č.12.,/2019 obce Jelka o poplatku za rozvoj

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č.32.,/2019/NZ OZ-4:

VZN č. 13.,/2019 obce Jelka o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným  odpadom na území obce Jelka

Za: 8               Proti: 0                Zdržal sa: 2 Ing. Ruman T., Budai I.

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 33.,/2019/NZ OZ-4:

VZN č.14.,/2019 obce Jelka o poplatku za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi  malých zdrojov znečistenia na území obce Jelka

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č.34.,/2019/NZ OZ-4:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2020


Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

berie na vedomie :

Správu nezávislého audítora – Správu z auditu individuálnej a  konsolidovanej účtovnej závierky

schvaľuje:

Uznesením pod č. 35.,/2019/NZ OZ-4:

–       zabezpečenie realizácie projektu „ Zvyšovanie energetickej účinnosti  Kultúrneho domu v Jelke  v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

–       zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu,

–       pričom maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu bude 210 000 €

–       zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 36.,/2019/NZ OZ-4:

–       zabezpečenie realizácie projektu „Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ kompostáreň nad 100 ton

             Vyzva: OPKZP-PO1-SC111-2019-56            

–       zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu,

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 37.,/2019/NZ OZ-4:

poskytnutie finančného príspevku pre Evanjelickú cirkev, cirkevný zbor Jelka vo výške

550,-Eur  z budúcoročného rozpočtu

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

 Uznesením pod č. 38.,/2019/NZ OZ-4:

prípravu na vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov  pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie) a parc. č. 587/12 o výmere 50 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada) podľa návrhu geometrického plánu č. 419/2019 zo dňa 7.12.2019, vyhotoveného Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14066947. Uvedené pozemky by boli oddelené od pozemkov parc. č. 587/3 a 587/2 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka. Dôvodom predaja pozemkov je vytvorenie prechodu na susedný pozemok parc. č. 583/9 k. ú. Jelka.

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 39.,/2019/NZ OZ-4:

žiadosť Ladislava Lászlóa, trvale bytom 925 23 Jelka, Školská 417/17 o vydanie  súhlasného stanoviska  k investičnému zámeru prestavby rodinného domu na Školskej ulici na turistickú ubytovňu. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 562/1, 562/2, 562/3 a 563 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 570 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemkov parc. č. 562/1, 562/2 a 562/3 je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc. č. 563 je záhrada.

Žiadateľ doručil predbežný súhlas vlastníkov susedných nehnuteľností.

Za: 10               Proti: 0                Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                  Ing. Gabriel Kiš

                                                                                    starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.