Preskočiť na obsah

Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2024 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Zverejnené
30. januára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
30. januára 2024 − 19. marca 2024
Kategória

V zmysle ustanovenia § 6  zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.


Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Obecné zastupiteľstvo v Jelke prerokuje návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Pripomienky k tomuto návrhu môžete  zasielať do 29.02.2024:

  • v listinnej podobe na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23 Jelka,
  •  ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Jelke.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 2/2024

Prílohy