Preskočiť na obsah

Zverejnenie návrhu Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2024 o určení názvu ulice

Zverejnené
27. februára 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
27. februára 2024 − 19. marca 2024
Kategória

Podľa § 6 ods. 3 a 4 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote. Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka prerokuje návrh VZN č. 4/2024 na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Pripomienky k návrhu VZN č. 4/2024 môžete  zasielať do 08.03.2024(vrátane):

  • v listinnej podobe na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23 Jelka,
  •  ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Jelke.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 4/2024

Prílohy