Preskočiť na obsah

Miestne oznamy: 06.02.2023

Zverejnené 6.2.2023.

1/

Vážení podnikatelia a živnostníci. Dovoľujeme si vás informovať, že v zmysle zákona o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja znečisťovania ovzdušia povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci Jelka spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti látok vypustených do ovzdušia. Prevádzkovateľom malého zdroja je právnická osoba oprávnená na podnikanie alebo fyzická osoba, ak zdroj znečisťovania je pravidelne využívaný na podnikateľskú činnosť. Na splnenie oznamovacej povinnosti sa musí podať vyplnené tlačivo, ktoré nájdete na stránke obce www.jelka.sk, alebo nám to môžete poslať cez online podateľňu, ktorú nájdete na našej webovej stránke, v sekcií poplatkov.

2/

Vážení občania,

V okrese Galanta bolo potvrdené ohnisko nákazy aviárnej influenzy ( vtáčej chrípky). V tejto súvislosti nariaďuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky zaviesť opatrenia všetkým vlastníkom hydiny a iných vtákov držaných v zajatí na území našej obce.

Chovatelia sú s okamžitou platnosťou až do odvolania povinní: vykonávať súpis domácich zvierat – sliepok, moriek, husí, kačíc, holubov a iných vtákov v domácom chove na území obce Jelka, a

nahlásiť do 08.02.2023 Obecnému úradu, počas stránkových hodín alebo telefonicky na tel.  čísle: 031/7876 182 počty všetkých chovaných kusov hydiny a iných vtákov, s uvedením druhov a kategórií chovného vtáctva.

Zabezpečiť umiestnenie hydiny a iných držaných vtákov v uzavretých priestoroch alebo v iných priestoroch v chove tak, aby nemohlo dôjsť ku kontaktu držaného vtáctva s voľne žijúcim vtáctvom, alebo s inými zvieratami.

Smútočný oznam: 06.02.2023

Vážení občania!

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že vo veku 84 rokov nás opustila Mária Turányiová, rodená Jónášová. Pohreb zosnulej bude dňa 07.02.2022 (v utorok) o 13:30 hodine v cintoríne v Jelke. Obecný úrad a zbor pre občianske záležitosti touto cestou vyslovujú úprimnú sústrasť pozostalej rodine.