Preskočiť na obsah

Miestne oznamy:  11.01.2024

Zverejnené 11.1.2024.

1/

Poľovnícke združenie Malý Dunaj Jelka, ako užívateľ poľovného revíru Jelka, Vám týmto oznamuje, že dňa 12.01.2024 (v piatok) v čase 08:00 – 16:00 hodiny vykoná v katastrálnom území obce Jelka spoločnú poľovačku. V tento deň sa bude v katastri obce pohybovať väčšie množstvo osôb, osobných motorových vozidiel, a poľovných psov. Oznámenie sa vydáva za účelom oboznámenia verejnosti, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia obyvateľov a domácich zvierat.

2/

Obecný úrad upozorňuje obyvateľov, že v prípade, ak  u nich v roku 2023 nastali zmeny týkajúce sa vlastníckych práv k svojim nehnuteľnostiam (napr. kúpa, predaj, dedičstvo),  tak sú povinní podať nové daňové priznanie na obecnom úrade do 31. januára 2024.  Ak zmena nastala v dôsledku kúpnopredajnej zmluvy, tak nové daňové priznanie musí podať aj bývalý, aj nový vlastník nehnuteľnosti.  K daňovému priznaniu je potrebné priložiť výpis z listu vlastníctva.

Aj tie osoby, ktoré v minulom roku dostali stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, musia taktiež podať nové daňové priznanie.

3/

Dovoľujeme si upozorniť všetkých prevádzkovateľov nevýherných hracích strojov a predajných automatov, že podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20231101 , konkrétne od §44 do §59 a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 7/2022, podľa § 2, bodu e) a f) o miestnych daniach: https://jelka.sk/wp-content/uploads/dokumenty/vzn/vzn_c_7_2022_o_miestnych_daniach.pdf , sa daňová povinnosť vzťahuje aj na predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje. Z tohto dôvodu žiadame týchto prevádzkovateľov, aby na obecnom úrade v Jelke podali daňové priznanie a splnili si svoju daňovú povinnosť – uhradili daň.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať. Podaním priznania Vám pomôže na obecnom úrade referentka daní počas stránkových hodín. Pre bližšie informácie kontaktujte Obecný úrad v Jelke na tel. čísle: 031/7876 182.

Veľmi pekne ďakujeme, že si plníte svoje záväzky!