Preskočiť na obsah

Obec Jelka získala certifikát za množstvo triedeného zberu komunálneho odpadu za rok 2023

Zverejnené 23.5.2024.

Vážení občania,

radi by sme Vás informovali, že aj Obec Jelka, ako súčasť systému ENVI – PAK prevádzkujúceho triedený zber odpadu, má svoj podiel na celkovej úspore produkcie CO₂, ktorú ENVI – PAK za rok 2023 dosiahol v množstve 61 388 000 kg. Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by prešlo 227 476 773 km, a teda 5 676-krát obišlo zemeguľu. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych OZV združených v asociácii PRO EUROPE.

Cieľom systému ENVI – PAK je, aby narastalo množstvo triedeného zberu s dôrazom na čo najvyššiu mieru jeho zhodnotenia a recyklácie. Napriek celoslovenskému trendu poklesu vyzbieraných a zhodnotených množstiev odpadov sa podarilo udržať nadpriemernú mieru zberu, a to v rozsahu 56,93 kg na obyvateľa, čo je o 3,33 kg viac ako celoslovenský priemer. Z vyzbieraných množstiev bolo až 97 % zhodnotených alebo zrecyklovaných. Až 96 % zhodnotenia odpadov sa uskutočnilo v rámci Európskej únie a Slovenska, čím bol dosiahnutý cieľ šetriť prírodné zdroje a zároveň eliminovať najazdené kilometre pri preprave odpadu do tretích krajín. Aby sa podiel vytriedeného odpadu zvyšoval, je nevyhnutné, aby sa obyvatelia v tejto oblasti kontinuálne vzdelávali. V roku 2023 sme Vám poskytli viaceré vzdelávacie a osvetové aktivity na podporu triedenia odpadu určené pre obyvateľov.

Prevencia vzniku odpadov, ochrana životného prostredia a správne triedenie odpadov ako prostriedok na šetrenie primárnych zdrojov sú naším spoločným záujmom. Ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2023 a podporu v úsilí za krajšie a čistejšie Slovensko. 

Množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 231 380 kg prispela Obec Jelka k celkovej úspore emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK 61 388 kg CO₂.