Preskočiť na obsah

Reťaze sú zakázané pre všetkých psov od 01.01.2024

Zverejnené 6.12.2023.

Dávame do pozornosti držiteľov zvierat, že od 1. januára 2022 je účinný zákon 272/2021 Z.z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/272/vyhlasene_znenie.html, ktorý zakazuje držanie psov na reťazi a akomkoľvek uväzovacom prostriedku (okrem vôdzky počas venčenia). Znamená to, že v chovnom zariadení, ktorým sa myslí akékoľvek miesto alebo priestor, v ktorom je psík dočasne alebo trvalo chovaný, nemožno držať zviera na reťazi. Pre psy narodené po 1.1.2022 už zákaz platí, staršie psy musia byť natrvalo pustené najneskôr 01.01.2024. Dovtedy musia držitelia zvierat vybudovať vhodné prostredie na chov psa bez reťaze, napr. riadne oplotenie, a už dnes svoje zvieratá denne z reťaze púšťať, aby uspokojili svoju potrebu pohybu.

Buďte prosím zodpovední a označte svojich miláčikov obecnou známkou a čipom. Povinnosť označiť psa mikročipom je potrebné v zmysle § 19 ods.11 zákona o veterinárnej starostlivosti. Čipom musí byť označený každý jeden pes, starší ako 12 týždňov.

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20080101.html je podľa § 22 ods. 1 predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou, z tohto dôvodu do evidencie psov v našej obci zaevidujeme psov, ktorí dovŕšili vek minimálne 6 mesiacov. Obec vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa s číslom, ktoré je nutné zavesiť na obojok vášho miláčika, aby v prípade jeho straty a nálezu ho bolo možné našimi zamestnancami identifikovať a vrátiť majiteľovi. O zaradenie psov do evidencie psov obce Jelka môžete požiadať počas stránkových hodín na Obecnom úrade v Jelke.

Ďakujeme, že dodržiavate zákony a chránite zvieratá pred utrpením!