Preskočiť na obsah

1. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022

Zverejnené
9. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
9. augusta 2022 − 23. augusta 2022
Kategória

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 1. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční: dňa 16.08.2022 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

Návrh programu zasadnutia:
1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5. Interpelácia
6. 2. zmena rozpočtu obce Jelka za rok 2022
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné nálady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka
10. Rôzne:
a) Žiadosť Csemadok Jóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu
b) Žiadosť Mgr. Radoslava Luterána a Nikolety Luteránovej o kúpu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301
c) Žiadosť Dávida Döménya o prenájom pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301
d) Žiadosť Márie Morvaiovej o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638
e) Žiadosť Júlie Chudej o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638
11. Diskusia
12. Návrh uznesení
13. Záver

V Jelke dňa 09.08.2022

S úctou                                                                                  Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                  starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka od: 09.08.2022Zverejnené na webovom sídle obce Jelka, www.jelka.sk od: 09.08.2022

Prílohy

Žiadne prílohy.