Preskočiť na obsah

Obchodná verejná súťaž na predaj majetku obce Jelka

Zverejnené
5. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
5. septembra 2022 − 19. septembra 2022
Kategória

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 50.,/2022/NZ OZ – 1 zo dňa 16.08.2022 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva obecného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Špecifické požiadavky:

  • kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,
  • minimálna kúpna cena 30,00 €/ m2,
  • hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

  • Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 30.09.2022, do 12.00 hod..
  • Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž – Záhradnícka – neotvárať!“.
  • Cenová ponuka musí obsahovať:

        1. označenie záujemcu:
           a)fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu
           príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
           b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná
           a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu,
           telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
        2.označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
        3.výška cenovej ponuky,
        4.účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu, podnikateľské účely, dvor, záhrada),
        5.akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,
        6.ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového
        spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma
        manželmi),
        7.vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
        osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie
        evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

  • Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.
  • Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.
  • Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk.

Prílohy

Žiadne prílohy.