Preskočiť na obsah

Oznámenie o vydaní Rozhodnutia Okresným úradom Galanta, odborom starostlivosti o životné prostredie, ako príslušným orgánom štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 písm. a) a c) zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a špeciálnym stavebným úradom podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov o povolení na uskutočnenie dočasnej vodnej stavby