Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE o začatí konania o preskúmaní spôsobilosti stavby na užívanie a nariadenia ústneho konania: ,,Letná kuchyňa“ na novovytvorenom pozemku reg. ,,C“ parc. č. 363/19 v k. ú.  Jelka, ktorý vznikol oddelením od pozemku reg. KN ,,C“ parc. č. 363/11 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka, a oddelením od pozemku reg. KN ,,E“ parc. č. 363/2 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka