Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania „EKODVOR JELKA – Priestory pre triedený nie nebezpečný odpad“ na pozemku reg. „C“ č. 726/2 v k. ú. Nová Jelka, v obci Jelka