Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí stavebného konania o povolení vodnej stavby podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona a § 26 vodného zákona verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania_rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie na pozemkoch parc. č. 95/24 a č. 95/1, v katastrálnom území Jelka