Preskočiť na obsah

Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku „FTTH IBV JELK Jelka Čerešňova alej“ – rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete na pozemkoch reg. „E“ s parc. č. 1174/1, 933, 953, 954 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka a na pozemkoch reg. „C” s parc. č. 1174/1, 1174/21, 836/3, 949/1, 950/1, 955, 962/2, 963/3, 1174/22, 1174/6, 1174/36, 1183/1, 694/1 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka.