Preskočiť na obsah

Oznámenie Okresného úradu Trnava, odboru opravných prostriedkov, referátu lesného hospodárstva o začatí konania z vlastného podnetu vo veci určenia lesného celku „Galanta“.