Preskočiť na obsah

Povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Rodinné domy – Green Field“ SO 023 – časť rozšírenie verejného vodovodu, SO 024 – časť rozšírenie verejnej kanalizácie, na pozemkoch parc. č. 95/24, č. 95/1, kat. územie Jelka