Preskočiť na obsah

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie „Územný plán obce Kostolná pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 6/2021

Zverejnené
6. júla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
6. júla 2022 − 20. júla 2022
Kategória

OKRESNÝ ÚRAD SENEC

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Hurbanova 21, 903  01  Senec

Váš list číslo/zo dňa

Naše čísloOU-SC-OSZP-2022/000846-010

Vybavuje/linka Mgr. Renata Ruják

S​e​n​e​c ​20. 06. 2022

Vec

Správa o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie „Územný plán obce Kostolná pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 6/2021 – zaslanie správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu, informácii ku konzultáciám, oznámenie adresy na predkladanie stanovísk verejnosti a zverejnenie správy v zmysle § 10 zákona č. 24/2006 Z z. v znení neskorších predpisov

Obstarávateľ správy o hodnotení strategického dokumentu Obec Kostolná pri Dunaji, obecný úrad Kostolná pri Dunaji, Kostolná pri Dunaji 59, 925 25 Kostolná pri Dunaji, v zastúpení starostu Ing. Igora Šillo, predložil Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa §9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) správu o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Územný plán obce Kostolná pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 6/2021“ Zmeny, ktorú Vám podľa § 10 ods. 2 písmena c) zákona dotknutej obci (susednej ) zasielame. Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Kostolná pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 6/2021“ je možné nahliadnuť na webovom sídle ministerstva: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-kostolna-pri-dunaji-zmeny-doplnky-c-6-2021 Informácie uvedené podľa § 10 ods. 3 zákona Oznamujeme Vám, že konzultácie podľa § 63 zákona k správe o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie „Územný plán obce Kostolná pri Dunaji – Zmeny a doplnky č. 6/2021“ je možné uskutočniť na Okresnom úrade Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 02/40202485, alebo e-mailom (renata.rujak.@minv.sk ). Vaše stanovisko k správe o hodnotení vplyvov strategického dokumentu môžete doručiť na adresu: Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec, najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 1. Dotknutá obec informuje v zmysle §11 ods. 1 do troch pracovných dní od doručenia správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu „Územný plán obce Kostolná pri Dunaji -Zmeny a doplnky č. 6/2021“ a návrhu strategického dokumentu o ňom verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň oznámi, kde a kedy možno do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie. Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu musia byť verejnosti prístupné najmenej 21 dní. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Senec, odboru starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnotení strategického dokumentu podľa § 11 ods. 2.

Príloha : Správa o hodnotení na elektronickom nosiči

Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru

Telefón+​4​2​1​2​4​0​2​0​2​4​85​

E-mailr​e​n​a​t​a​.​r​u​j​a​k​@​m​i​n​v​.​s​k​

Internet

IČO0​0​1​5​1​8​6​6​

Rozdeľovník k číslu OU-SC-OSZP-2022/000846-010

Obec Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 900 50 Kráľová pri Senci
Obec Hrubá Borša, Maloboršanská ulica 73/37, 900 50 Kráľová pri Senci
Obec Hrubý Šúr, Hrubý Šúr 205, 925 25 Hrubý Šúr
Obec Hurbanova Ves, Hurbanova Ves 48, 903 01 Senec
Obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka
Obec Zlaté Klasy, Poštová ulica 1, 930 39 Zlaté Klasy

Prílohy

Žiadne prílohy.