Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenie ústneho konania „Rodinný dom – prístavba“

Zverejnené
12. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. októbra 2022 − 26. októbra 2022
Kategória

OBEC JELKA

Úsek územného rozhodovanie a stavebného poriadku

Mierová ulica č. 959/17, PSČ 925 23

Číslo: OcÚJE-1704/2022                                                                         V Jelke dňa: 12.10.2022
TX1

OZNÁMENIE

o začatí konania o dodatočnom povolení stavby a nariadenia ústneho konania

            Stavebníci Zoltán Oroš a manželka Zita Orošová r. Csandalová, obaja bytom Slaná dolina 1436/35, 925 23 Jelka, podali dňa 23.09.2022 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku žiadosť o dodatočné stavebné povolenie stavieb:

„Rodinný dom – prístavba“.

Stavba je začatá na pozemkoch parc. č. 1582/5 a 1582/11 v kat. území Jelka.

            Uvedeným dňom bolo začaté konanie o dodatočné stavebné povolenie stavieb.

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky v súlade s ust. § 88, ods. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

začatie konania o dodatočné povolenie stavby „Rodinný dom – prístavba“ na pozemkoch parc. č. 1582/5 a 1582/11 v kat. území Jelka a súčasne nariaďuje prejednanie predloženej žiadosti v ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční

dňa 26.10.2022 (streda) so začiatkom o 8.00 hod. na mieste stavby.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť pred dňom ústneho konania na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku a pri ústnom konaní.

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr pri tomto ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Vybavuje: Ing. arch. Silvia Varjú, tel. č. 031/7876132, stavebnyurad@jelka.sk.

                                                                                                 Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                  starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1. Jozef Csandal, Slaná dolina 72/7, 925 23 Jelka

Doručí sa:
2. Zoltán Oroš, Slaná dolina 1436/35, 925 23 Jelka

3. Zita Orošová, Slaná dolina 1436/35, 925 23 Jelka

4. Mária Csandalová, Slaná dolina 72/7, 925 23 Jelka

5. Rudolf Rigó, Slaná dolina 74/9, 925 23 Jelka

6. Katarína Rigóová, Slaná dolina 74/9, 925 23 Jelka

7. F-project s.r.o., č. d. 644, 925 07 Mostová
8. Mária Bóžingová
925 32 Veľká Mača 878

9. Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

10.  k spisu

Prílohy

Žiadne prílohy.