Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby a upustenie od ústneho konania „Zmena účelu využitia garáže na obytný priestor“

Zverejnené
28. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2022 − 12. októbra 2022
Kategória


OBEC JELKA

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-1599/2022                                                                         V Jelke dňa: 21.09.2022

TX2

OZNÁMENIE

o začatí konania o zmene v užívaní stavby a upustenie od ústneho konania

          Navrhovatelia, Zoltán Rajcsányi, bytom Vŕbová 396/47, 925 23 Jelka a Marcela Rajcsányiová, bytom Ravaszová 1043/28, 925 23 Jelka, podali dňa 09.09.2022 na Obecný úrad Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby:

„Zmena účelu využitia garáže na obytný priestor“

na pozemku s parc. č. 604/12 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

            Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene v užívaní stavby podľa § 85 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ust. § 76, ods. 1 a § 78, ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

začatie konania o zmene v užívaní stavby a súčasne

upúšťa

od ústneho pojednávania.

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

            Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, v termíne vopred dohodnutom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Vybavuje: Ing. arch. Silvia Varjú, tel. č. 031/7876132, stavebnyurad@jelka.sk.

                                                                                                Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                            starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.      Vincent Ravasz, SK

2.      Imrich Ravasz, SK

3.      Mária Gulyásová, SK

4.      Miksa Ravasz, SK

5.      Veronika Podolská, SK

6.      Ernest Ravasz, SK

7.      Anna Kissová, SK

Doručí sa:

1.      Zoltán Rajcsányi, Vŕbová 396/47, 925 23 Jelka

2.      Marcela Rajcsányiová, Ravaszová 1043/28, 925 23 Jelka

3.      Norbert Rajcsányi, Vŕbová 1324/64, 925 23 Jelka

4.      Denisa Rajcsányiová, Vŕbová 1324/64, 925 23 Jelka

5.      Ladislav Varjú – CROW-LINE, Mierová 950/8, 925 23 Jelka

6.      Ing. Ondrej Piški, Stromová 24A, 900 27 Bernolákovo

7.      POLAFRO s.r.o. JELKA, Hlavná 1237, 925 23 Jelka

8.      Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava

9.      k spisu

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Prílohy

Žiadne prílohy.