Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania na pozemkoch parc. č. 106/6, 106/2 a 106/3 k. ú. Jelka.

Zverejnené
15. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
15. marca 2023 − 29. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-366/2023

Prílohy