Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania na pozemkoch parc. č. 106/6, 106/2 a 106/3 k. ú. Jelka.