Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania na stavbu „Obnova rodinného domu“

Zverejnené
12. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
12. októbra 2022 − 26. októbra 2022
Kategória

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-1481/2022                                                                       V Jelke dňa: 07.09.2022

TX1

OZNÁMENIE

o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania

            Stavebníci Július Horváth, bytom Trhová 320/8, 925 23 Jelka a Silvia Škultétyová r. Škultétyová, bytom J. Dalloša 1353/37, 925 21 Sládkovičovo, podali dňa 24.08.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Obnova rodinného domu“

na pozemkoch parc. č. 853/10 a 853/2 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

            Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebným konaním podľa § 39a ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. podľa § 61 č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ust. § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

začatie stavebného konania o povolenie stavby „Obnova rodinného domu“ na pozemkoch parc. č. 853/10 a 853/2 v kat. území Jelka a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

            Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, v termíne vopred dohodnutom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Vybavuje: Ing. arch. Silvia Varjú, tel. č. 031/7876132, stavebnyurad@jelka.sk.

                                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.      Juliana Vlahyová, r. Pettenyová, 165, Jelka, SK

2.      Veronika Renczesová, r. Pettenyová, 69, Jelka, SK

3.      Július Petteny, Brno, CZ

4.      Mária Pettenyová, Brno, CZ

5.      Júlia Molnáriová, Vŕbová 317/5, 925 23 Jelka

6.      Erika Molnáriová, Bratislava, SK

Doručí sa:

1.      Július Horváth, Trhová 320/8, 925 23 Jelka

2.      Silvia Škultétyová, Trhová 320/8, 925 23 Jelka

3.      Karol Mészáros, Trhová 319/7, 925 23 Jelka

4.      Etela Mészárosová, Trhová 319/7, 925 23 Jelka

5.      Ladislav Prokša, Trhová 321/9, 925 23 Jelka

6.      Mária Prokšová, Trhová 321/9, 925 23 Jelka

7.      MVDr. Július Hakszer, Garbiarska 51/54, Sereď

8.      Ľudovít Nagy, Ružová dolina 672, 925 23 Jelka

9.      Ladislav Molnári, Vŕbová 317/5, 925 23 Jelka

10.  Tibor Takáč, Školská 415/15, 925 23 Jelka

11.  Juliana Lászlová, Školská 417/17, 925 23 Jelka

12.  Mária Koczmanová, Cverglov rad 1018/81, 900 27 Bernolákovo

13.  Mária Wojnarová, Nálepkova 1115/61, 900 27 Bernolákovo

14.  Ladislav KocmanKvetná 1776/6, 900 27 Bernolákovo

15.  DAN-FARM s.r.o.Hlavná 65, 930 52 Blahová

16.  POLAGRO, s.r.o., JELKA, Hlavná 1237, 925 23 Jelka

17.  Zsolt NágelŠtermenská 578/36, 925 23 Jelka

18.  Ladislav Varjú – CROW-LINE, Mierová 950/8, 925 23 Jelka

19.  Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

20.  k spisu

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Prílohy

Žiadne prílohy.