Všeobecne záväzné nariadenie č.1-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jelka

Zverejnené
31. júla 2016
Kategória

Prílohy