Preskočiť na obsah

Zámer obce Jelka predať nehnuteľný majetok obce

Zverejnené
8. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
8. septembra 2022 − 22. septembra 2022
Kategória

Obec Jelka podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer predať nasledovný majetok obce: 

  • novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1182/7, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 33 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 105/2021, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, so sídlom B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parcely reg. „E“ KN, parc. č. 1182/1, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 9709 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636, (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

Obec Jelka po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať novovytvorený pozemok žiadateľovi: Zoltán Fellinger, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jahodná 1244/26, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“) z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú: 

  • obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít,
  • žiadateľ novovytvorený pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje,
  • novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 629/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 346 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4495,
  • predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku bola v znaleckom posudku č. 59/2022 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, ev. č. znalca 914 248 stanovená vo výške 660,00 € (20,08 € / 1m², 662,64 € / 33 m², zaokrúhlene 660,00 € / 33 m²). 

V Jelke dňa 08.09.2022

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

 
Zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka odo dňa: 08.09.2022.Zverejnené na webovom sídle obce www.jelka.sk odo dňa: 08.09.2022.

Prílohy

Žiadne prílohy.