Preskočiť na obsah

ZÁPISNICA z 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 10.12.2020

Zverejnené
16. decembra 2020
Kategória

Prítomní:

Starosta obce:            Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:               Mgr. Bánoczký, Budai, I., M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Blanka Kovácsová

                                    Marián Molnári

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 4. plánovanom zasadnutí OZ v Jelke a skonštatoval, že oznámenie o termíne 4. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce dňa 03.12.2020, že je prítomných 9 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec OZ Mgr. Laurič a neprítomná poslankyňa OZ Mgr. Letušeková svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka na rok 2021

7.Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

8.Úprava programového rozpočtu obce Jelka na rok 2020

9.Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2021-2023

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 5/2020 o miestnych daniach

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka

13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp

14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka

16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy

17.Rôzne

18.Diskusia

19.Návrh uznesení

20.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Poslanec OZ Mgr. Deák navrhol zaradiť do programu zasadnutia prerokovanie platu starostu obce. Navrhol ho zaradiť ako 17. bod rokovania s tým, že bod s názvom „Rôzne“ by bol 18. bodom rokovania, bod s názvom „diskusia“ by bol 19. bod rokovania, bod s názvom „návrh uznesení“ by bol 20. bodom rokovania a bod s názvom „záver“ by bol 21. bodom rokovania obecného zastupiteľstva.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka na rok 2021

7.Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

8.Úprava programového rozpočtu obce Jelka na rok 2020

9.Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2021-2023

10.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 5/2020 o miestnych daniach

11.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

12.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka

13.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp

14.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

15.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka

16.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy

17.Prerokovanie platu starostu obce

18.Rôzne

19.Diskusia

20.Návrh uznesení

21.Záver

Poslanci obecného zastupiteľstva zmenený program obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 4. plánovaného zasadnutia OZ obce Jelka zo dňa 10.12.2020 Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Bohony, Š., Hakszer, R..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Bohony, Š., Hakszer, R..

Starosta obce za návrhovú komisiu 4. plánovaného zasadnutia OZ za rok 2020 navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Deák, Z., Kovács, J..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 38.,/2020/NZ OZ-3 – VZN obce Jelka č. 3/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 13.11.2020,

b) uznesenie č. 39.,/2020/NZ OZ-3 – VZN obce Jelka č. 4/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 13.11.2020,

c) uznesenie č. 40.,/2020/NZ OZ-3 – predloženie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu v rámci výzvy na rok 2021 je v procese riešenia,

d) uznesenie č. 41.,/2020/NZ OZ-3 –  predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom: „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“ sa nezrealizovalo

e) uznesenie č. 42.,/2020/NZ OZ-3 – žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci na kompenzáciu výpadku dane z príjmov FO bola podaná, finančná výpomoc bola obci poskytnutá,

f) uznesenie č. 43.,/2020/NZ OZ-3 – nájomcovia nebytových priestorov boli vyrozumení o odpustení nákladov za služby za obdobie, kedy museli svoje prevádzky uzavrieť pre opatrenia súvisiace s COVID – 19, obec im pripraví vyúčtovanie do konca roka,

g) uznesenie č. 44.,/2020/NZ OZ-3 – posúdenie žiadosti p. Ladislava Tótha si vyžaduje hlbšiu diskusiu, akonáhle to opatrenia súvisiace s COVID – 19 budú dovoľovať, uskutoční sa pracovná porada poslancov,

h) uznesenie č. 45.,/2020/NZ OZ-3 – reťazové kontajnerové vozidlo bolo zakúpené,

i) uznesenie č. 46.,/2020/NZ OZ-3 – miestny stavebný úrad žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby: sociálno – hygienické zariadenie so súp. č. 1237 v obci Jelka zamietol, voči rozhodnutiu bolo podané odvolanie, spis bol odstúpený nadriadenému orgánu na rozhodnutie.

Poslanec OZ Kovács uviedol, že zástupca Slovak Lines, v reakcii na zamietajúce stanovisko obce k ubytovni, požiadal starostu obce Jelka o stretnutie. Starosta obce tejto žiadosti nevyhovel.

Starosta obce Ing. Kiš uviedol, že komunikoval so zástupcom Slovak Lines a vysvetlil mu situáciu. Zároveň uviedol, že v prípade záujmu o stretnutie rozhodujúcej väčšiny poslancov stretnutie zvolá. Kontaktoval väčšinovú časť poslancov OZ, ktorí nehlasovali za zmenu sociálno-hygienického zariadenia na ubytovňu, či majú záujem o takéto stretnutie. Zo strany poslancov mu bolo prezentované, že považujú otázku zmeny sociálno – hygienického zariadenia za uzavretú a opätovné stretnutie odmietli.

j) uznesenie č. 47.,/2020/NZ OZ-3 – verejná zbierka v prospech Dajany Szakálovej bola propagovaná na webe obce a miestnom rozhlase.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Poslanec OZ Kovács uviedol, že mu zo strany obyvateľov boli prezentované sťažnosti ohľadne vysokých poplatkov za výrub stromov. Žiadal o vysvetlenie.

Starosta obce Ing, Kiš uviedol, že vydávanie povolení na výrub stromov je preneseným výkonom štátnej správy. Obec je orgánom ochrany dreviny a je povinná postupovať v zmysle príslušných právnych predpisov a usmernení štátu. Vychádzajúc zo zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, obec je povinná v súhlase na výrub dreviny uložiť povinnosť, aby žiadateľ uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na náklady žiadateľa, a ak nemožno uložiť náhradnú výsadbu, obec uloží finančnú náhradu až do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Obec v súhlasoch na výrub drevín spravidla ukladá povinnosť náhradnej výsadby v súlade s usmerneniami štátu (druh, výška, počet drevín) a plánom náhradnej výsadby  (miesto výsadby). Zo zákona zároveň vyplýva následná trojročná starostlivosť o drevinu a v prípade jej vyhynutia je potrebné zrealizovať dosadbu. Obec ponúkla obyvateľom pomocnú ruku s náhradnou výsadbou za poplatok, ktorý je vo výške nákladov obce za strom, oporné koly a dopravu, pričom trojročnú starostlivosť o drevinu a teda riziko vyschnutia stromu na seba prevezme obec. V obci sa vysádzajú kultivary drevín, ktoré sú v základe prirodzenými drevinami na našom území, ale sú uspôsobené mestským podmienkam (špeciálne parkové, šľachtené, alejové stromy).  Obec nenúti obyvateľov zaplatiť tento poplatok. Obyvatelia majú na výber, či zrealizujú náhradnú výsadbu sami, alebo využijú nezištnú pomoc obce. V prípade, že by obec postupovala inak, t. j. neukladala by povinnosť náhradnej výsadby alternatívne finančnú náhrady až do výšky spoločenskej hodnoty dreviny, porušila by zákon. Cieľom náhradnej výsadby stromov je náhrada kyslíkového dlhu, ktorý výrubom stromov vzniká. Zákonom stanovená hodnota spoločenských drevín je spravidla niekoľkonásobne vyššia ako obcou nariadená náhradná výsadba.

Poslanec OZ Bc. Bánoczký uviedol, že sám je za ochranu životného prostredia a bolo by dobré robiť v tomto smere osvetu medzi obyvateľmi obce, treba ich zapojiť do diskusie. Vodozádržné opatrenia pomôžu odtoku dažďovej vody, s ktorou je v obci problém a výsadba stromov v obci pozitívne ovplyvní aj  klímu v lete. Postup obce Jelka v súvislosti s náhradnou výsadbou je obdobný ako v iných obciach.

K bodu č. 6 programu – Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva v Jelke na rok 2021.

Starosta obce navrhol nasledovné termíny plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva: 09.03.2021 08.06.2021, 07.09.2021, 07.12.2021. Následne dal priestor poslancom OZ, aby sa k nim vyjadrili, prípadne predniesli iné návrhy termínov zasadnutí.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili nasledovné termíny zasadnutí OZ v roku 2021: 09.03.2021 08.06.2021, 07.09.2021, 07.12.2021.

K bodu č. 7 programu – Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021

Vzhľadom na to, že hlavná kontrolórka obce Mgr. Mária Tomovičová sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnila zasadnutia OZ, zaslala obci svoj plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021 v listinnej podobe. Prednostka obecného úradu v Jelke oboznámila prítomných s obsahom tejto listiny, ktorý bol nasledovný:

„V súlade s § 18f  ods. 1) písm. b. zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení, predkladám obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021. Rozsah kontrolnej činnosti HK v zmysle predmetného zákona je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce.

1. kontrola pokladničnej hotovosti v pokladni obce v zmysle § 29 zákona č. 431/2002 o účtovníctve v znení neskorších zmien a doplnkov

2. Kontrola vymáhania daňových a nedaňových pohľadávok

3. Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce  za rok 2020

4. Kontrola vynakladania finančných prostriedkov  na investičné akcie v obci. Kontrola dodržiavania zákona  č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení  neskorších predpisov.

5. Kontroly v zmysle § 18d, odsek 2, zákona  č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov

Kontrolnú činnosť budem vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle platných interných smerníc. Predmet kontroly zvolím operatívne, podľa potreby a uváženia.“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.

K bodu č. 8 programu – Úprava programového rozpočtu obce Jelka na rok 2020

Programový rozpočet obce Jelka na rok 2020 bol zverejnený. Nastala medzitým jedna zmena, ktorá vznikla tým, že bola obec úspešná v projekte rekonštrukcie sociálnych priestorov zdravotného strediska a bola nám poskytnutá dotácia vo výške 42 400,- €. Túto dotáciu sme museli preniesť do rozpočtu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2020 podľa skutočného stavu.

K bodu č. 9 programu – Návrh programového rozpočtu obce Jelka na roky 2021 – 2023

Návrh programového rozpočtu bol zverejnený na internete. Nastali tam zmeny, ktoré vznikli tým, že v 8. bode programu spomínaná dotácia bola poskytnutá už v roku 2020, zároveň došlo k zmene výdavkov na administratívu, a to tým, že v roku 2021 sa uskutoční sčítanie domov a bytov, čo je potrebné administratívne zabezpečiť.

Rozpočet bol predmetom zasadnutia komisie pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.11.2020 a 02.12.2020.

Poslancec OZ Mgr. Hakszer, PhD. prezentoval závery komisie.

Komisia odporučila v závislosti od finančných možností obce v roku 2021: výstavbu a rekonštrukciu chodníkov, rekonštrukciu zastávok, vybudovanie kruhového objazdu pri hostinci „Samba“, vybudovanie priechodu pre chodcov na križovatke Školskej ulice a Novojelčanskej ulice a opatrenia pre zníženie rýchlosti pri vjazde do obce.

Komisia zobrala návrh rozpočtu na vedomie s nasledovnými odporúčaniami:

a) priechody pre chodcov (4 prechody v blízkosti ZŠ s dopravnými značkami a osvetlením), finančná komisia navrhovala, aby sa daný úsek riešil zónou so zníženou maximálnou rýchlosťou. Starosta obce vysvetlil, že to však vzhľadom na to, že ide o cestu 2. triedy nie je možné,

b) údržba a oprava ciest a chodníkov (zaplátanie výtlkov, nie úplná rekonštrukcia ciest), finančná komisia navrhovala, aby sa preferovala celková rekonštrukcia ciest a chodníkov. Starosta obce vysvetlil, že na rok 2021 už je  v návrhu rozpočtu vyčlenených 25 000€ na toto a vytvorená položka v investičných nákladoch v rámci podprogramu 7.3.1,

c) realizovať rekonšrukciu zastávok, starosta obce informoval, že rekonštrukciu plánuje obec zrealizovať v roku 2021 a sú na to vyčlenené finančné prostriedky v navrhovanom rozpočte na rok 2021,

d) plán vybudovania nového parkoviska pri MKS, komisia namietala na investovanie tak vysokej sumy do parkoviska iba kvôli niekoľkým kultúrnym akciám. Podľa jej názoru by sa peniaze dali využiť na skôr spomínanú rekonštrukciu ciest. Podľa starostu  je tento projekt tiež dôležitý z dôvodu bezpečnosti premávky na Školskej ulici počas kultúrnych akcií a zdôraznil, že všetko sa naraz v tak krátkom čase budovať nedá. Obec má svoje finančné limity a ako bolo spomenuté na súvislú rekonštrukciu ciest už sú vyčlenené finančné prostriedky.

e) komisia odporúča vynakladať na postupnú rekonštrukciu sakrálnych pamiatok v roku 2021 minimálne takú sumu, aká bola v roku 2020. Teda v sume 3 600,- €.

Poslanec OZ Kovács navrhol vyčleniť 10 000,- € alebo minimálne 5 000,- € na rekonštrukciu škôl.

Starosta obce uviedol, že obec neustále vynakladá potrebné finančné prostriedky na budovu základnej školy. V roku 2020 boli zrekonštruované vstupné cesty a parkoviská v areáli školy, bol postavený altánok, boli zrekonštruované toalety a množstvo iného . V roku 2021 neplánuje vynaložiť väčšie investície na rekonštrukciu škôl. Netvrdí, že škola si to nezaslúži, ale z 5 000,- eur sa veľká rekonštrukcia urobiť nedá a menšie výdavky môžu byť operatívne zaradené do úpravy rozpočtu v roku 2021.

Poslanec OZ Deák uviedol, že sa nebráni vyčleneniu 5 000,- € z rezervy na rekonštrukciu škôl, ale podľa jeho názoru, nie je nevyhnutné tieto peňažné prostriedky vyčleňovať. Skúsenosť má takú, že pokiaľ škola požiadala o mimoriadny príspevok napríklad na opravy, obec sa im vždy snažila vyjsť v ústrety, dá sa urobiť zmena rozpočtu aj počas roka a cielene.

Starosta obce a  prítomní poslanci OZ jednohlasne súhlasili s vyčlenením 5 000,- € z rezervy rozpočtu na rekonštrukciu škôl.

Hlavná kontrolórka obce Jelka, ako už bolo skôr uvedené, sa nezúčastnila zasadnutia OZ zo zdravotných dôvodov. Zaslala však svoje stanovisko k návrhu programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021-2023 v písomnej podobe, ktoré bolo nasledovné:

„V zmysle § 18f, odsek 1, písmeno c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len v z.n.p.)a v súlade s § 9 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. predkladám odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce  Jelka na rok 2021, viacročného rozpočtu obce na roky 2022, 2023.

Východiskom pri spracovaní návrhu rozpočtu boli všeobecné záväzné právne predpisy a to:

a)zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

b)zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Návrh rozpočtu zohľadňuje aj ustanovenia zákonov:

a)č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v z.n.p.,

b)č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.,

c)č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.,

A v neposlednom rade dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce Jelka.

Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na rok 2021 sa vychádzalo zo skutočnosti  roku  2020, z čerpania rozpočtu  príjmov a výdavkov k 30.9.2020 rozpočtovaných na rok  2020 z predpokladaných príjmoch, plánovaných výdavkov, z potrieb obce a jej rozpočtových organizácií .

Konštatujem, že predkladaný návrh rozpočtu na rok 2021 zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov. Z vyššie uvedeného OZ  v Jelke bude schvaľovať návrh rozpočtu v takej štruktúre, ako bol predložený.

Na základe vyššie uvedených skutočností odporúčam Obecnému zastupiteľstvu  v Jelke  návrh rozpočtu obce na rok 2021 schváliť a návrh rozpočtu obce na roky 2022-2023 zobrať na vedomie.“

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili programový rozpočet obce Jelka na rok 2021.

Všetci prítomní poslanci OZ zobrali na vedomie návrh programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022-2013

K bodu č. 10 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 5/2020 o miestnych daniach

Starosta obce uviedol, že VZN o miestnych daniach bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote.  Vo zverejnenom návrhu bol preklep v § 27 ods. 1, správna sadzba dane má byť 1,-€/osoba/prenocovanie, tak to ako to platilo v roku 2020.

Sadzba miestnych daní sa nezvyšuje, týmto VZN sa len rozširuje daň za užívanie verejného priestranstva o trvalé parkovanie vozidla mimo parkoviska alebo mimo miesta určeného v projektovej dokumentácii schválenej miestnym stavebným úradom na vjazd motorového vozidla na pozemok v súkromnom vlastníctve. Daň sa určuje vo výške 0,042€/m²/hodina, pričom 1 parkovacie miesto pre osobné vozidlo je minimálne 11 m². Na účely tohto VZN sa trvalým parkovaním rozumie každé parkovanie vozidla nad  6 hodín trvania.

Obyvatelia obce budú môcť naďalej neobmedzene parkovať na parkoviskách a pred svojimi bránkami. Umožnené bude takisto krátkodobé parkovanie pre návštevy mimo prv uvedených miest. Obec však chce predchádzať situáciám, kedy dochádza k trvalému parkovaniu vozidiel mimo miest na to určených. Takéto parkovanie vedie ku vzniku kolíznych dopravných situácií.

Poslanec OZ Ruman navrhol, aby v budúcnosti schvaľovanie VZN o miestnych daniach predchádzalo vypracovaniu rozpočtu a jeho pripomienkovaniu finančnou komisiou. Pôvodne chcel navrhnúť zmeny v § 9 VZN č. 5/2020, konkrétne v § 9 ods. 1 písm. e) by navrhoval 30 % zníženie daňovej povinnosti na pozemky, ktorých vlastníkmi sú FO staršie ako 70 rokov do výmery 50 árov, v § 9 ods. 2 písm. c) by navrhoval 100 % zníženie daňovej povinnosti na stavby vo vlastníctve osamelých FO s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré slúžia na ich bývanie a 65 % zníženie daňovej povinnosti na stavby vo vlastníctve občanov starších ako 70 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Tieto zmeny by si však vyžadovali prepracovanie rozpočtu, jeho prerokovanie príslušnou komisiou, a preto na týchto návrhoch netrvá. Starosta obce poďakoval za pripomienku a stotožňuje sa s určitými úľavami na miestnych daniach pre vybrané znevýhodnené skupiny občanov, ale vyžaduje si to najprv nejakú finančnú analýzu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 5/2020 o miestnych daniach.

K bodu č. 11 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona. Navrhol schváliť VZN vo zverejnenom znení.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

K bodu č. 12 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona. Starosta navrhol schváliť VZN vo zverejnenom znení.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka.

K bodu č. 13 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona. Starosta navrhol schváliť VZN vo zverejnenom znení.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp.

K bodu č. 14 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona. Oproti zverejnenej verzii boli vykonané nasledovné úpravy:

-doplnené pojmy: zberné miesto, obal, neobalový výrobok,

-doplnená hierarchia odpadového hospodárstva,

-doplnené prevádzkovanie zberného miesta,

-doplnené nakladanie s odpadom z obalov a odpadom z neobalových výrobkov,

-doplnený systém nakladania, spôsobu zberu a prepravy odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok,

-upravené ustanovenia týkajúce sa nakladania s pneumatikami.

Prv uvedené zmeny bolo potrebné urobiť, aby VZN zodpovedalo zákonnej úprave, ktorá bude účinná po 31.12.2020.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka s prv uvedenými zmenami.

K bodu č. 15 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona.

V roku 2020 bolo v jednom VZN upravené nakladanie s odpadom a poplatky za odvoz odpadu, čo nie je v súlade so zákonom a odbornou praxou. Z uvedeného dôvodu navrhuje osobitné VZN, v ktorom sú upravené poplatky za odvoz komunálneho odpadu. Poplatky za odvoz komunálneho odpadu sa týmto VZN zvyšovať nebudú.

Oproti zverejnenému návrhu sa z dôvodu určitosti právnej úpravy upravuje § 4 ods. 5 písm. b) VZN č. 10/2020 nasledovne: „Sadzba poplatku sa stanovuje nasledovne, právnická a fyzická osoba podnikateľ, 0,78 €/l odpadu pre nádobu 110 litrov, 1100 litrov a 26 vývozov za rok.

V súvislosti s poplatkami za odvoz komunálneho odpadu starosta uviedol,  prax je taká, že nové skládky odpadov sa neotvárajú, staré sa zatvárajú, vláda má ambíciu riešiť problematiku odpadov jeho spaľovaním, spaľovní na Slovensku je však málo a bude trvať niekoľko rokov, kým sa vybudujú nové. Z uvedeného dôvodu zberné spoločnosti radikálne zvyšujú svoje ceny za zber odpadu. Zazmluvnená zberná spoločnosť (AVE SK) oznámila obci zmenu cenníka za svoje služby, pričom cena za uloženie komunálneho odpadu na skládku sa na rok 2021 zvyšuje o cca 70%. Starosta obce uviedol, že vďaka efektivite v odpadovom hospodárstve obec aj napriek tomuto zvýšeniu cien nezvýši poplatok za odvoz komunálneho odpadu občanom a vykryje toto zvýšenie z vlastných prostriedkov.

Obyvatelia obce Jelka v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi dôslednejšie separujú odpad, na zberné miesto majú prístup len obyvatelia, ktorí majú zaplatený poplatok za odvoz odpadu, znížil sa objem odpadu na zbernom dvore (v roku 2018 cca 860 t, v roku 2020 cca 140 t), výber poplatkov za odvoz komunálneho odpadu za zefektívnil (z cca 1200 domácností v roku 2018 na cca 1600 domácností v roku 2020), obec vedie priestupkové konania a pokutuje osoby, ktoré ukladajú odpad na iné miesto ako na zberné miesto za cintorínom.

V dôsledku týchto opatrení obec nebude navrhovaným VZN zvyšovať poplatky za odvoz komunálneho odpadu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka s prv uvedenými zmenami.

K bodu č. 16 programu – Návrh všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy

Starosta obce uviedol, že VZN bolo zverejnené na úradnej tabuli a internetovej stránke obce v zákonnej lehote, povinnosť mať takéto VZN vyplýva zo zákona.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy.

K bodu č. 17 programu – Prerokovanie zvýšenia platu starostu obce

Poslanec OZ Mgr. Deák navrhol navýšenie platu starostu obce o ďalších 20 %, t. j. spolu by navýšenie predstavovalo 60 % oproti základnému platu starostu vyplývajúceho zo zák. č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších právnych predpisov.

K návrhu poslanca OZ Mgr. Deáka sa pripojil aj poslanec OZ Ing. Ruman.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili navýšenie platu starostu o ďalších 20 %.

K bodu č. 18 programu – Rôzne

A: Žiadosť Tibora Riga, rod. Rigo nar. 27.10.1958 a Jarmily Rigovej, rod. Danišovej, nar. 20.07.1959, obaja trvale bytom Hlboká 297/21, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 824/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, obce Jelka

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bola doručená žiadosť Tibora Riga, rod. Rigo nar. 27.10.1958 a Jarmily Rigovej, rod. Danišovej, nar. 20.07.1959, obaja trvale bytom Hlboká 297/21, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 824/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, obce Jelka, ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 94/2020 na oddelenie pozemkov p. č. 824/6, 833/7 a 833/8, vyhotoveným: GEOMAT – Karol Janda, Vajanského 873/9, 924 01 Galanta, IČO: 323 525 22, dňa 08.09.2020, autorizačne overeným Ing. Jaroslavom Dičérom, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 09.09.2020 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.09.2020, č. 1146/2020, a ktorý pozemok bol oddelený z pozemku parc. reg. “C” KN,parc. č. 824 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1073 m², k. ú. Jelka, obce Jelka, evidovanýmOkresným úradom Galanta, katastrálnym odboromna LV č. 1301 (ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Kupujúci ako bezpodieloví spoluvlastníci susednej nehnuteľnosti – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 833/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 315 m², k. ú. Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 516 (ďalej len „susedná nehnuteľnosť“), majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie novovytvoreného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve. Kupujúci novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú. Predajom novovytvorenej nehnuteľnosti dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť areálu vo vlastníctve žiadateľov. Novovytvorený pozemok je pre predávajúceho vzhľadom na jeho veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľný.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 23/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 800,- € (12,05 € / 1m², 795,30 € / 66m², zaokrúhlene 800,- € / 66 m ²).

Starosta obce zároveň navrhol, aby žiadateľ uhradil náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (správny poplatok). Poslancom bol predložený návrh kúpnej zmluvy.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedenú žiadosť za vyššie navrhovaných podmienok. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

B: Žiadosť Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka, doručenú listom č. OcÚJE-1695/2020 zo dňa 13.11.2020 o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 128/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22100, k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1684

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola doručená Žiadosť Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka, doručenú listom č. OcÚJE-1695/2020 zo dňa 13.11.2020 o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 128/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22100, k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1684 (ďalej len „obecný pozemok“), za účelom vybudovania 1 kV káblového rozvodu, a to z dôvodu zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre výstavbu rodinných domov na parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/1, záhrada o výmere 2211 m², parc. reg. „C“ KN, parc. č.131/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m ² a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m²,všetko k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 33.

Prílohou žiadosti bol situačný výkres plánovanej trasy 1 kV káblového rozvodu.

Starosta obce navrhol, aby 1kV káblový rozvod uložený v rovnakom koridore, ako je uložená existujúca sieť a podmienkou uloženia 1kV káblového rozvodu bola realizácia prác podvrtom, riadnym vrtom alebo podkopom.

Starosta obce navrhol na obecnom pozemku sa zriadiť vecné bremeno.

Starosta obce zároveň uviedol, že investičný zámer na výstavbu rodinných domov na parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/1, záhrada o výmere 2211 m², parc. reg. „C“ KN, parc. č.131/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m ² a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m²,všetko k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 33 bol predmetom rokovania zasadnutia OZ dňa 13.06.2019, kedy bol schválený. P. Krajčovič žiada iba o povolenie na uloženie 1kV káblového rozvodu na obecný pozemok, cez ktorý plánuje napojiť budúce stavby  na pozemkoch na parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/1, záhrada o výmere 2211 m², parc. reg. „C“ KN, parc. č.131/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m ² a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m²,všetko k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 33 k elektrickému zdroju.

Za vyššie uvedenú žiadosť hlasovalo 8 poslancov, jeden poslanec sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 19 programu – Diskusia

V rámci diskusie vystúpil starosta obce a oznámil prítomným, že pozemky za obecným úradom, ktorých kúpu schválilo obecné zastupiteľstvo dňa  18.09.2020 boli katastrom prepísané na obec.

V rámci diskusie vystúpil poslanec OZ Kovács, ktorý apeloval na starostu, aby doriešil priestory pre dôchodcov. V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že svadobná sieň na 2. poschodí podnikateľského inkubátora je v štádiu riešenia, priestor bol zameraný, budú ušité záclony na mieru, aby priestor vyzeral slávnostnejšie. Po presune svadobných obradov z kultúrneho domu do podnikateľského inkubátora budú môcť priestory v kultúrnom dôchodcovia používať vo väčšom rozsahu, ako je tomu teraz. Obec zároveň plánuje vybudovať komunitné centrum, ktorého priestory budú môcť využívať aj dôchodcovia.

V rámci diskusie vystúpil poslanec OZ Bc. Bánoczký, ktorý sa informoval ohľadne zámerov so stavbou na Kostolnej ulici č. 682/3, Jelka, ktorá stavba patrí obci. Starosta obce navrhol, aby sa táto záležitosť riešila na pracovnej porade poslancov, v prvom rade bude treba spraviť rozhodnutie o tom, na čo sa táto stavba má využívať. Či to bude rekonštruované a dané do prenájmu alebo sa to dá do pôvodného stavu a bude tam historická expozícia.

V rámci diskusie vystúpila Blanka Kovácsová, obyvateľka obce Jelka, ktorá sa chcela informovať, prečo neplatia predpisy pre všetkých rovnako, prečo sa pýtajú niekoho, kto maľuje plot, či má na to povolenie zo stavebného úradu, z akého dôvodu pýta stavebný úrad projekt, keď chce niekto postaviť len altánok a z akého dôvodu žiada obec tak vysoké poplatky za výrub stromov. Nové vedenie je tu dva roky, za dva roky sa nič nezmenilo. Ľudia len platia, ale nič nedostanú na oplátku.

Na otázky p. Kovácsovej reagoval p. starosta. Čo sa týka maľovania plotu, išlo o nedorozumenie, tie dve osoby si to vzájomne vydiskutovali, odvtedy sa viackrát stretli a nie je medzi nimi konflikt. Čo sa týka žiadosti o projekt na altánok, z vyjadrenia p. Kovácsovej nie je zrejmé o aké konkrétne stavebné konanie / ohlásenie išlo, ak by to bolo viac konkretizované, vedel by sa obšírnejšie vyjadriť, ale predpokladá, že ak to žiadal stavebný úrad, tak postupoval v zmysle zákona a odbornej praxe. Vo vzťahu k poplatkom za výrub stromov p. starosta opakovane uviedol, že žiadateľ je povinný zaplatiť správny poplatok pri podaní žiadosti (10,-€). Následne je vydaný súhlas na výrub, v ktorom je uložená povinnosť náhradnej výsadby alebo finančná náhrada do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Obec je orgánom ochrany drevín a je povinná  uložiť povinnosť náhradnej výsadby alebo povinnosť finančnej náhrady do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. Vždy sa zohľadňuje kyslíkový dlh, ktorý výrubom stromu / stromov vznikne. Obec doteraz uložila vždy povinnosť náhradnej výsadby. Obec zároveň ponúkla svojim obyvateľom nezištnú pomoc s náhradnou výsadbou za poplatok 80 €/strom (šlachtený, kultivár, špeciálny parkový uspôsobený podmienkam v obci, ktorý zahŕňa náklady na dopravu, strom, oporné koly a následnú trojročnú starostlivosť o dreviny. Nikoho však nenúti zaplatiť poplatok 80 €/strom, ak má obyvateľ záujem, môže náhradnú výsadbu zrealizovať svojimi silami a na vlastné náklady za podmienok ustanovených v rozhodnutí, ktorým bol vyslovený súhlas s výrubom stromov, t. j. za podmienky, že pôjde o druhy stromov uvedených v rozhodnutí a ich zasadenie na verených priestranstvách obce v súlade s usmerneniami obce. Zaužívaný postup z minulosti nie je možné aplikovať, obzvlášť po kontrole obce okresnou prokuratúrou, ktorá prebehla v roku 2019.

Čo sa týka námietky, že za dva roky sa nič nezmenilo, s tým si p. starosta dovolil dôrazne nesúhlasiť. Obec sa zapojila do mnohých projektov a vo väčšine bola úspešná. Nie raz sa stalo, že starostovia iných obcí prichádzajú konzultovať, ako zvýšiť úspešnosť v projektoch.

Následne starosta zrýchlene vymenoval čo sa za dva roky, koľko je vo funkcii starostu podarilo obci zrealizovať:

-futbalové ihrisko: rekonštrukcia hygienických zariadení a šatní, vybudovanie klubovne, vybudovanie osvetlenia na spodnom ihrisku, vybudovanie závlahového systému na spodnom ihrisku, výmena vodného čerpadla s komplexným systémom,

-školy: rekonštrukcia a zväčšenie parkoviska pre rodičov, rekonštrukcia vstupov do škôl a úprava parkoviska pre učiteľov, výmena linoleí v triedach a rekonštrukcia veľkej časti toaliet,

-cesty: svojpomocná a efektívna oprava všetkých výtlkov, asfaltovanie – Hlbokej ulice a ulice pri novojelčanskom cintoríne, oprava cesty na mlyn, spomaľovače, dopravné značenie, verejné osvetlenie na Slanej doline a iných miestach

-byty: rekonštrukcia obecného bytového domu na Hlavnej ulici, kde boli vytvorené 3 sociálne  byty, ktoré sú už v prenájme,

-bezpečnosť: založenie poriadkovej služby a pultu centrálnej ochrany v počte 16 ľudí, rozšírenie kamerového systému min. o 10 kamier,

-odpadové hospodárstvo: zmena odpadového hospodárstva, odpadové hospodárstvo sa vďaka zavedeným opatreniam dostalo zo straty do vyrovnaného rozpočtu, v roku 2018 bolo na zbernom mieste uložených cca 860 t odpadu, v roku 2020 cca 140 t odpadu, zefektívnil sa výber poplatkov za odvoz odpadu, z cca 1200 domácností na cca 1600 domácností, bol vyčistený extravilán obce od nelegálnych skládok, robia sa opatrenia proti tvorbe čiernych skládok odpadu, obec Jelka patrí medzi najčistejšie v okolí,

-budova obecného úradu: prebehla kompletná rekonštrukcia obecného úradu, zateplenie, výmena okien, elektrických rozvodov, vykurovacieho systému (vrátane tepelného čerpadla) podláh, bolo zakúpený nábytok do 4 kancelárií, zasadacej miestnosti, chodby a plánuje sa postupná výmena nábytku aj v ostatných kanceláriách,

-vozidlá: zakúpenie 3 motorových vozidiel pre poriadkovú službu (2 x škoda yeti, 1 x škoda fabia), nákup komunálneho vozidla (traktor, zametač, cisterna na polievanie, nakladač), nákup špeciálneho nákladného vozidla s reťazovým kontajnerom s hydraulickou rukou a plošinou, nákup veľkokapacitnej kosačky

-verejná zeleň: bolo vysadených cca 600 stromov (kultiváry, špeciálne parkové, šlachtené)

-bola dokončená rekonštrukcia mlynu,

-mlyn a podnikateľský inkubátor sa vďaka zavedeným opatreniam dostal zo záporných čísiel do kladných čísiel a mnoho iného.

V roku 2021 je v pláne:

-začať s výstavbou komunitného centra (plánovaný začiatok – 1. štvrťrok 2021, plánované ukončenie prác – 1. štvrťrok 2022)

-nové dopravné značenie a priechody pre chodcov pri škole (1. štvrťrok 2021)

-nové autobusové zastávky (do leta 2021)

-rekonštrukcia požiarnej zbrojnice (do leta 2021)

-rekonštrukcia čakární v zdravotnom stredisku (1. štvrťrok 2021)

-vybudovanie parku za podnikateľským inkubátorom.

K bodu č. 20 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 21 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Richard Hakszer, PhD.

                                            Štefan Bohony

Prednostka:                           Msc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 22:00 hod.

Uznesenia z 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 10.12.2020

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 48.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Návrh termínov plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka na rok 2021: 09.03.2021, 08.06.2021, 07.09.2021, 07.12.2021.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 49.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2021.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 50.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Úprava rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2020 podľa skutočného účtovného stavu.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 51.,/2020/OZ-4:

a)      schvaľuje       Programový rozpočet obce Jelka na rok 2021.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti:0                         Zdržal sa:0

b)     berie na vedomie

Návrh programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022-2023.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

c)     berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu obce Jelka na rok 2021- 2023

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 52.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2020 o miestnych daniach

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 53.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2020 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 54.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 7/2020 o organizácii miestneho referenda v obci Jelka

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 55.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 8/2020 o zneškodňovaní obsahu žúmp.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 56.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9/2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 57.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 10/2020 o poplatku za odvoz komunálneho odpadu na území obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 58.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 11/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka základnej školy.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 59.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Obecné zastupiteľstvo v Jelke určuje v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu, a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov (ďalej starosta obce podľa § 4 ods. 1) a jeho navýšenie o 60 %  s účinnosťou od 11.12.2020.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 60.,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Žiadosť Tibora Riga, rod. Rigo nar. 27.10.1958 a Jarmily Rigovej, rod. Danišovej, nar. 20.07.1959, obaja trvale bytom Hlboká 297/21, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 824/6, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m², k. ú Jelka, obce Jelka, ktorý pozemok bol vytvorený geometrickým plánom č. 94/2020na oddelenie pozemkov p. č. 824/6, 833/7 a 833/8, vyhotoveným: GEOMAT – Karol Janda, Vajanského 873/9, 924 01 Galanta, IČO: 323 525 22, dňa 08.09.2020, autorizačne overeným Ing. Jaroslavom Dičérom, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 09.09.2020 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.09.2020, č. 1146/2020, a ktorý pozemok bol oddelený z pozemku parc. reg. “C” KN,parc. č. 824 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1073 m², k. ú. Jelka, obce Jelka, evidovanýmOkresným úradom Galanta, katastrálnym odboromna LV č. 1301(ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že Kupujúci ako bezpodieloví spoluvlastníci susednej nehnuteľnosti – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 833/2 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 315 m², k. ú. Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 516 (ďalej len „susedná nehnuteľnosť“), majú záujem o pripojenie, scelenie a udržiavanie novovytvoreného pozemku v bezprostrednom susedstve s nehnuteľnosťami vo svojom vlastníctve. Kupujúci novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú. Predajom novovytvorenej nehnuteľnosti dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť areálu vo vlastníctve žiadateľov. Novovytvorený pozemok je pre predávajúceho vzhľadom na jeho veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľný.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 23/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248,je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 800,- € (12,05 € / 1m², 795,30 € / 66m², zaokrúhlene 800,- € / 66 m ²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 61,/2020/OZ-4:

schvaľuje

Žiadosť Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka, doručenú listom č. OcÚJE-1695/2020 zo dňa 13.11.2020 o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 128/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22100, k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1684 (ďalej len „obecný pozemok“), za účelom vybudovania 1 kV káblového rozvodu, a to z dôvodu zabezpečenia dodávky elektrickej energie pre výstavbu rodinných domov na parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/1, záhrada o výmere 2211 m², parc. reg. „C“ KN, parc. č.131/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 597 m ² a parc. reg. „C“ KN, parc. č. 131/3 zastavaná plocha a nádvorie o výmere 123 m²,všetko k. ú. Nová Jelka, obce Jelka, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 33.

Prílohou žiadosti je situačný výkres plánovanej trasy 1 kV káblového rozvodu

Žiadateľ má právo uložiť 1kV káblový rozvod v rovnakom koridore ako je uložená existujúca sieť. Podmienkou uloženia 1kV káblového rozvodu je realizácia prác podvrtom, riadnym vrtom alebo podkopom.

Na obecnom pozemku sa zriaďuje vecné bremeno.

Hlasovalo: 9                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 16.12.2020

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.