Zverejnenie všeobecného záväzného nariadenia obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka

Zverejnené
23. augusta 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. augusta 2022 − 6. septembra 2022
Kategória

Prílohy