Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Podľa § 192 ods. 1 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3.
 
Podľa § 192 ods. 2 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, nastúpenie náhradníka oznámi starosta obce do 15 dní po tom, čo zanikol mandát, na úradnej tabuli obce a odovzdá mu osvedčenie o tom, že sa stal poslancom obecného zastupiteľstva. Osvedčenie podpisuje starosta obce.
 
Dňa 31.08.2022 zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Jelka Jozefa Kovácsa. Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 získal v poradí za zvolenými kandidátmi a náhradníkom, ktorý nastúpil na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva v roku 2018 najvyšší počet platných hlasov Ing. František Tóth, nezávislý kandidát. Z vyššie uvedeného dôvodu Ing. František Tóth, nezávislý kandidát, nastupuje na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Jelka. 
 
                                                                                                                                         Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                                            starosta obce

Prílohy

Popis

Pre: Lucia Mihaljevičová, trvale bytom Jelka
Od: Okresný súd Galanta
Pod číslom: OcÚJE-1594/2022 

Menovanej má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 30.09.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch: 
– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 12.09.2022Zvesené:

V Jelke dňa 12.09.2022

Ing. Gabriel Kiš

starosta obce

Prílohy

Popis

Obec Jelka podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer predať nasledovný majetok obce: 

 • novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1182/7, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 33 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 105/2021, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, so sídlom B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, ktorý vznikol odčlenením od pozemku parcely reg. „E“ KN, parc. č. 1182/1, druh pozemku zastavaná plocha, výmera 9709 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636, (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

Obec Jelka po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať novovytvorený pozemok žiadateľovi: Zoltán Fellinger, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jahodná 1244/26, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“) z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú: 

 • obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít,
 • žiadateľ novovytvorený pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje,
 • novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 629/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 346 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4495,
 • predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku bola v znaleckom posudku č. 59/2022 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, ev. č. znalca 914 248 stanovená vo výške 660,00 € (20,08 € / 1m², 662,64 € / 33 m², zaokrúhlene 660,00 € / 33 m²). 

V Jelke dňa 08.09.2022

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

 
Zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka odo dňa: 08.09.2022.Zverejnené na webovom sídle obce www.jelka.sk odo dňa: 08.09.2022.

Prílohy

Popis

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 50.,/2022/NZ OZ – 1 zo dňa 16.08.2022 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva obecného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Špecifické požiadavky:

 • kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,
 • minimálna kúpna cena 30,00 €/ m2,
 • hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

 • Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 30.09.2022, do 12.00 hod..
 • Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž – Záhradnícka – neotvárať!“.
 • Cenová ponuka musí obsahovať:

        1. označenie záujemcu:
           a)fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu
           príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
           b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná
           a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu,
           telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
        2.označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
        3.výška cenovej ponuky,
        4.účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu, podnikateľské účely, dvor, záhrada),
        5.akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,
        6.ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového
        spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma
        manželmi),
        7.vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
        osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie
        evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

 • Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.
 • Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.
 • Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk.

Prílohy

Popis

Pre: Miroslav Sirota, Mierová 959/17, Jelka
Od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s. 

Menovaný si môže zásielku prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka od 05.09.2022 do 22.09.2022 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

– v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.
– v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
– v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.
– vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
– v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 05.09.2022Zvesené:

V Jelke dňa 05.09.2022

Ing. Gabriel Kiš

starosta obce

Prílohy

Popis

V súvislosti s konaním volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 29. októbra 2022 oznamujeme, že Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva obce Jelka a Kandidátne listiny pre voľby starostu obce Jelka sa doručujú Zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Starosta obce Jelka vymenoval zapisovateľa Miestnej volebnej komisie v Jelke pre voľby do orgánov samosprávy obcí PhDr. Nikoletu Molnáriovú


Kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva podávajú v listinnej forme politické strany, politické hnutia alebo ich koalície prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil.


Kandidátne listiny pre voľby starostu  podávajú v listinnej forme politické strany, politické hnutia alebo ich koalície prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne alebo prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil.


Kandidátne listiny sa doručujú najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, t.j. do 30.08.2022 vrátane


PhDr. Nikolete Molnáriovej

Obecný úrad, Mierová 959/17, Jelka

kancelária č. 10

e-mail: socialne@jelka.sk

tel. 0910 221 911

v úradných hodinách obce; prípadne vo vopred dohodnutom termíne; a v posledný deň lehoty, utorok 30.08.2022 v čase od 15.30 hod. do 24.00 hod. Jelka, Vŕbová 1080/51.


Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom, a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.


Miestna volebná komisia vyzve po podpise rozhodnutia o zaregistrovaní alebo nezaregistrovaní kandidátov splnomocnencov politických strán, politických hnutí alebo ich koalícií a nezávislých kandidátov, aby si do 24 hodín osobne prevzali rozhodnutie o zaregistrovaní alebo nezaregistrovaní kandidátov. Za týmto účelom je potrebné zapisovateľovi miestnej volebnej komisie oznámiť telefonický kontakt a e-mail na splnomocnenca a náhradníka splnomocnenca politickej strany, politického hnutia alebo ich koalície a na nezávislého kandidáta.

Prílohy

Popis

Počet volebných okrskov v Jelke počas volieb do orgánov samosprávy obcí a počas volieb do samosprávnych krajov v roku 2022 budú: 3.

Adresy volebných miestností sú nasledovné:

 • Okrsok č.1 – Kultúrny dom, 925 23 Jelka, Školská 401/3 – veľká sála
 • Okrsok č.2 – Kultúrny dom, 925 23 Jelka, Školská 401/3 – zasadačka
 • Okrsok č.3 – Zdravotné stredisko, 925 23 Jelka, Hlavná 760/104

Prílohy

Popis

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 1. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční: dňa 16.08.2022 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

Návrh programu zasadnutia:
1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5. Interpelácia
6. 2. zmena rozpočtu obce Jelka za rok 2022
7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné nálady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka
8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka
9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka
10. Rôzne:
a) Žiadosť Csemadok Jóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu
b) Žiadosť Mgr. Radoslava Luterána a Nikolety Luteránovej o kúpu pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301
c) Žiadosť Dávida Döménya o prenájom pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301
d) Žiadosť Márie Morvaiovej o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638
e) Žiadosť Júlie Chudej o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638
11. Diskusia
12. Návrh uznesení
13. Záver

V Jelke dňa 09.08.2022

S úctou                                                                                  Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                  starosta obce

Zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka od: 09.08.2022Zverejnené na webovom sídle obce Jelka, www.jelka.sk od: 09.08.2022

Prílohy

Popis

V zmysle ustanovenia § 6  zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom v obci obvyklým.

 
Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.
 

Obecné zastupiteľstvo v Jelke prerokuje návrh tohto všeobecne záväzného nariadenia na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Pripomienky k tomuto návrhu môžete  zasielať do termínu: 08.08.2022 (vrátane)

      –    písomne na adresu Obecný úrad Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka

      –    elektronicky na adresu: obec@jelka.sk

      –    ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Jelke.
Pre znenie návrhu VZN č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka kliknite sem.