Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Na základe žiadosti Obce Veľké Úľany č. OcÚJE-EB4/88/2020 doručeného dňa 23.1.2020 a v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, bolo začaté konanie vo veci vydania súhlasu na výrub drevín.

23.01.2020
Stavebné povolenie na stavbu: „Prístavba a prestrešenie hospodárskej budovy a garáže“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní na pozemkoch s parc. č. 843/2, 843/3 a 843/4 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

23.01.2020

Obec Jelka v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ..

22.01.2020
Vážení obyvatelia. Často sa stretávame s prípadmi, že obyvatelia, ktorí buď predali, kúpili či dedili nehnuteľnosti v katastri našej obce zabudli podať k 31.1. nasledujúceho roku daňové priznania. Preto si vám dovoľujeme túto povinnosť touto cestou pripomenúť.

17.01.2020


Týmto zvolávam 4. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 10.12.2019 /utorok/ o 18,00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným programom: 1. Zahájenie 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice ....

03.12.2019

- novinky e-mailom
 

 

Počasie Jelka online