Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Týmto zvolávam 2. neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 28.05.2020 (štvrtok) o 18.00 hod. do budovy Kultúrneho domu v Jelke s nasledovným ....

23.05.2020
Stavebné povolenie na stavbu: „Novostavba rodinného domu“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní na pozemkoch parc. č. 200/2, 200/18 a 200/19 v katastrálnom území Nová Jelka, v zastavanom území Jelka.

22.05.2020

Zverejnenie návrhu záverečného účtu pred rokovaním obecného zastupiteľstva

21.05.2020
Obec Jelka v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov ..

20.05.2020

Investor Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenová 6, 816 47 Bratislava, v zastúpení SUPERCOLORS, s.r.o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930, v zastúpení RiFo s.r.o., so sídlom Záhradnícka 7404/65, 929 01 Dunajská Streda, IČO: 50060759, podal dňa 20.03.2020 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu – súbor stavieb: „Malopodlažná zástavba rodinných domov, IBV III. časť“ na pozemkoch parc. č. 51/12, 51/6, 47/5, 47/1, 46/8, 45/22, 45/1, 45/9 a 128/1 v katastrálnom území Nová Jelka a na pozemkoch parc. č. 3508, 3507/1, 3505/1, 3505/2 a 3179 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka. Podľa predloženej projektovej dokumentácie stavba – súbor stavieb obsahuje nasledovné stavebné objekty, ktoré sú predmetom tohto konania: SO 06.1 - VN prípojka, SO 06.2 - Plánovaná transformačná stanica 250 kVA, SO 07 - Distribučné rozvody.

14.05.2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva podľa § 5 ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ....

06.05.2020

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, oznamuje zámer schválenia dokumentu regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta.

06.05.2020
SLOVAK LINES oznamuje, že odo dňa 10.05.2020 (nedeľa) bude platný aktualizovaný cestovný poriadok. Predmetom zmien je nasledovné: spoje budú cez pracovné dni premávať ako počas školských prázdnin.

06.05.2020

- novinky e-mailom

 

 

Počasie Jelka online