Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. V Trnavskom kraji sčítali zatiaľ zhruba 28 % domov a bytov, tri obce sčítali už 100 % objektov.

10.08.2020
Dňa 29.08.2020 sa uskutoční 2. ročník podujatia - Beh Jelkou

06.08.2020

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OÚ GA PLO“), ako príslušný orgán v zmysle § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „zákon o pozemkových úpravách“), v súlade s § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodol podľa § 4 ods. 5 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách mení obvod projektu pozemkových úprav vykonávaných formou jednoduchých pozemkových úprav (ďalej len „JPÚ“) v časti katastrálneho územia Nová Jelka, „areál hospodárskeho dvora“.

31.07.2020
Vďaka projektu Wifi4EU obec Jelka získala prostriedky v sume 15-tisíc eur z výzvy Európskej komisie WiFi4EU na budovanie sietí bezdrôtového internetu na verejných priestranstvách.

24.07.2020

Mnohí naši obyvatelia sa v poslednom období sťažovali na rýchlu a bezohľadnú jazdu vodičov po našich miestnych komunikáciách. Pravdou je, že aj my sme boli svedkami mnohých nebezpečných situácií, keď vodiči nerešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť v ....

23.07.2020
Vážení obyvatelia obce Jelka, dovoľujeme si Vám oznámiť, že príjem obce Jelka z titulu poplatkov za rozvoj bol v roku 2019 vo výške 5 735,80 Eur. Príjem obce Jelka z titulu poplatkov za rozvoj bol použitý na rekonštrukciu Hlbokej ulice a Novojelčanskej ulice smerom na starý cintorín. Náklady na rekonštrukciu týchto ciest boli vo výške 7 308,- Eur. S úctou Ing. Gabriel Kiš starosta obce

30.06.2020

Oznamujeme obyvateľom, že v súvislosti s prípravou nových cestovných poriadkov spoločnosti SLOVAK LINES a.s. k 13.12.2020 a pre obdobie platnosti 2020/2021, je možné podať písomné požiadavky, resp. pripomienky e-mailom alebo v listinnej podobe na miestny obecný úrad v termíne do 31. júla 2020.

19.06.2020

- novinky e-mailom

 

Počasie Jelka online