Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Stavebník Volodymyr Kovalenko, bytom Na úvrati 3488/18, 821 04 Bratislava, v zastúpení JUDr. Ing. Andrea Czvedlerová, Prvá ulica 17/132, 931 01 Šamorín, podal dňa 27.07.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom Bungalov 1673“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní, na pozemku parc. č. 898/40 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

22.09.2022


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 15.09.2022.

14.09.2022

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) vyzýva obyvateľov obce Jelka na zaslanie požiadaviek a pripomienok k planým cestovným poriadkom na území TTSK v termíne od 14.09.2022 do 30.09.2022. Na pripomienky a požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté.

12.09.2022

- novinky e-mailom















 









Počasie Jelka online