Úvodná stránka - Obec Jelka


Slovensky  Slovensky Magyar  Magyar

Pridať k obľúbeným stránkam

Hlásenia miestneho rozhlasu

všetky hlásenia
Vážení obyvatelia obce Jelka, dovoľujeme si Vám oznámiť, že príjem obce Jelka z titulu poplatkov za rozvoj bol v roku 2019 vo výške 5 735,80 Eur. Príjem obce Jelka z titulu poplatkov za rozvoj bol použitý na rekonštrukciu Hlbokej ulice a Novojelčanskej ulice smerom na starý cintorín. Náklady na rekonštrukciu týchto ciest boli vo výške 7 308,- Eur. S úctou Ing. Gabriel Kiš starosta obce

30.06.2020

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor a Obec Jelka zvoláva na 30.07.2020 (t. j. štvrtok ) o 17,00 hod. do kultúrneho domu v Jelke ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav v kat. území Nová Jelka, areál hospodárskeho dvora.

25.06.2020
Stavebné povolenie na stavbu: Stavebné povolenie na stavbu - súbor stavieb: „Malopodlažná zástavba rodinných domov, IBV III. časť - SO 06.1 - VN prípojka, SO 06.2 - Plánovaná transformačná stanica 250 kVA, SO 07 - Distribučné rozvody“ na pozemkoch parc. č. 51/12, 51/6, 47/5, 47/1, 46/8, 45/22, 45/1, 45/9 a 128/1 v katastrálnom území Nová Jelka a na pozemkoch parc. č. 3508, 3507/1, 3505/1, 3505/2 a 3179 v katastrálnom území Jelka, v obci Jelka.

19.06.2020

Oznamujeme obyvateľom, že v súvislosti s prípravou nových cestovných poriadkov spoločnosti SLOVAK LINES a.s. k 13.12.2020 a pre obdobie platnosti 2020/2021, je možné podať písomné požiadavky, resp. pripomienky e-mailom alebo v listinnej podobe na miestny obecný úrad v termíne do 31. júla 2020.

19.06.2020
OZNAM: Začatie obstarávania Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 2.

17.06.2020

Týmto zvolávam 2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka na deň 18.06.2020 (štvrtok) o 18.00 hod. do budovy obecného v Jelke s nasledovným ....

12.06.2020
Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením ....

29.05.2020

- novinky e-mailom

 

 

Počasie Jelka online