Preskočiť na obsah

Ďalší krok pre krajšiu a zelenšiu obec – vysadili sme ďalších 88 stromov z projektu „Zelené obce“

Zverejnené 31.12.2022.

Z národného projektu ,,Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska”, ktorý je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území, sme vysadili začiatkom decembra v našej obci 88 stromov. Prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov sa snažíme zlepšovať stav kvality životného prostredia. Cielenou realizáciou vegetačných prvkov prispejeme k vytvoreniu polo-prírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa národným projektom na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajinotvorná funkcia ekosystémov a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia. Z nášho obecného rozpočtu sme vďaka tohto schváleného projektu ušetrili 14 765,80 €, ktoré sme využili na  jeho realizáciu.

Stromy sú už vysadené a nachádzajú sa pri miestnom kultúrnom dome, v parku pri Kaplnke strážnych anjelov, na dvore pri ZŠ, na Ravaszovej ulici smerom k predajni Agrohobby, pri autobusovej zastávke pri škole (konkrétne pri sakrálnej pamiatke Svätici Veľkej Jelky), v parku, ktorý sa buduje za podnikateľským inkubátorom.

Sme radi, že sme znova naše okolie ,,oživili“. Aktívne sa zapájame do projektov, ktorými pokračujeme v budovaní zelene, alejí a záhonov, lebo to robí našu obec krajšou a pomáha nám v boji proti zmene klímy.

Týmto projektom ale nekončíme a aj v blízkej budúcnosti budeme sadiť a skrášľovať našu obec.

Viac informácií o projekte: https://jelka.sk/aktuality/projekty/podpora-biodiverzity-prvkami-zelenej-infrastruktury-v-obciach-slovenska-zelene-obce-slovenska/