Preskočiť na obsah

Rozhodnutie Okresného úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie, zo zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu: „Územný plán obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 2“