Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

V roku 2021 bol obcou Jelka vyrubený poplatok za rozvoj vo výške 7231,00 €. Nevyčerpaný poplatok za rozvoj vyrubený v roku 2020 bol vo výške 244,24 €. Obec Jelka použila výnos z poplatku za rozvoj vo výške 6720,00 € na ozdobné stĺpy v okolí miestnej základnej školy.

Prílohy

Popis

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 3. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční dňa 28.06.2022 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

Návrh programu zasadnutia:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Záverečný účet obce Jelka za rok 2021

7. Informácia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021

8. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

9. Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2022
10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou
11. Pridelenie sociálneho bytu

12. Rôzne

a) Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

b) Žiadosť o finančnú podporu DPO SR

c) Žiadosť o poskytnutie finančného daru na rok 2022

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

V Jelke dňa 21.06.2022

S úctou

                                                                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                                starosta obce

Prílohy

Popis

OKRESNÝ ÚRAD DUNAJSKÁ STREDA

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Korzo B.Bartóka789/3, 929 01 Dunajská Streda

Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BLAHOVÁ

č.  OU-DS-OSZP-2022/002632

vydané Okresným úradom v Dunajskej Strede, odborom starostlivosti o životné prostredie podľa §14 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

I.         ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBSTARÁVATEĽOVI

1.        Názov

Obec Blahová

2.        Identifikačné číslo

00305294

3.        Adresa sídla

Obec Blahová Obecný úrad č.136 930 52 Blahová

4.        Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa

Mgr. Alfréd Kuczman, starosta obce Obec Blahová

031/558 71 01

e-mail: obecblahova@centrum.sk

II.      ZÁKLADNÉ ÚDAJE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

1.        Názov

Územný plán obce Blahová

2.        Charakter

Územný plán obce Blahová podľa § 4 odst. 1 zákona č. 24/20006 Z.z. v znení neskorších predpisov je zaradený medzi strategické dokumenty ,ktoré podliehajú posudzovaniu vplyvov na životné prostredie. Je to územnoplánovacia dokumentácia ktorá stanovuje

1

zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia , ktorými sa vytvárajú predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie , dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja . Stanovuje vecnú a časovú koordináciu činností v území.

3.        Hlavné ciele

Cieľom územného plánu obce Blahová je komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia v rozsahu katastrálneho územia , ako aj stanovenie zásad a regulatívov jeho organizácie na základe vecnej a časovej koordinácie činností v území. Hlavným cieľom rozvoja územia je navrhnúť kvalifikovanú a komplexnú koncepciu rozvoja obce , orientovanú hlavne na rozvoj obytnej funkcie. Primárnym záujmom obce je pri rozvojových aktivitách vychádzať z princípov trvalo udržateľného rozvoja a v maximálnej možnej miere zohľadňovať požiadavky ochrany prírody a životného prostredia. Úlohou je zabezpečiť vyvážený trvalo udržateľný hospodársky a sociálny rozvoj s potrebou dlhodobého vytvárania podmienok pre plnohodnotné uspokojovanie životných potrieb obyvateľov obce . Návrh územného plánu sa snaží navrhovať možnosti optimálneho využitia zdrojov a rezerv územia na jeho najefektívnejší urbanistický rozvoj, pričom ciele rozvoja územia sa vzťahujú k návrhovému obdobiu stanovenému do roku 2035 ako I. etapa a následne by mala pokračovať II. etapa rozvoja územia . Celkovo nové navrhované

lokality pre  rozvoj zaberajú cca  17,8245 ha .

V riešenom území boli identifikované tieto negatívne javy, deficity a problémy, ktoré

je potrebné riešiť :

–          líniové dopravné závady na niektorých častiach miestnych komunikácií

–          nedostatočné a nevyhovujúce riešenie statickej dopravy v obci

–          chýbajúce cyklotrasy a absencia chodníkov pre peších

–         deficity technickej infraštruktúry chýba splašková kanalizácia a plynovod

–         nízka ekologická stabilita územia

–          nevyhovujúci stav a nízke estetické kvality verejných priestranstiev

–          málo rozvinutá hospodárska základňa v obci

–         nevyhovujúce zberné miesto pre triedený zber odpadu

–          nekoordinovaná zástavba rodinných domov  bez dostatočnej infraštruktúry

–          líniové a dopravné závady na miestnych komunikáciách , nevyhovujúce šírkové usporiadanie , absencia chodníkov , dobudovanie cyklotrás

–          absencia oddychových zón a verejných priestranstiev riešiť skvalitnenie životného prostredia a života v samotnej obci

4.        Stručný opis obsahu strategického dokumentu

Návrh  územného plánu rieši funkčné a priestorové usporiadanie záujmového územia,

ktorým je katastrálne územie Blahová s výmerou 1137,8 ha vo väzbe na širšie územie v súlade s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou regiónu Trnavský kraj . Riešené územie hraničí s katastrálnymi územiami na severe k.ú. Eliášovce ( obec Nový Život) a k.ú. Jelka , k.ú. Nové Osady ( časť obce Veľké Úľany) a k.ú. Ostrov ( obec Čierny Brod) na východe k.ú. Potônske Lúky, na západe k.ú. Bellova Ves a juh k.ú. Horná Potôň. Návrh

strategickéhodokumentu určuje funkcie:obytnú  ,výrobnú ,   rekreačnú a zmiešanú
v nadväznostina existujúcu zástavbu, dopravný systém a infraštruktúru obce.   Taktiež
stanovuje územie bez predpokladu lokalizácie zástavbyt.j. voľnú krajinu .  Návrh počíta

s harmonickým rozvojom všetkých urbanistických funkcií v obci.

2

Návrh záväznej časti územného plánu obsahuje vymedzenie verejnoprospešných stavieb, ochranných pásiem, návrh regulatívov funkčného využitia pre jednotlivé funkcie, návrh zásad a regulatívov pre bývanie, výrobu, rekreáciu, verejné dopravné a technické vybavenie územia, starostlivosť o životné prostredie, ochranu prírody a ekologickú stabilitu

krajiny.

Návrh ÚPN obce Blahová má všetky potrebné náležitosti v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ako aj uvedených vykonávacích

predpisov a poriadkov súčasne platnej legislatívy, Vyhlášky č.55/2011 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii Dokument je členený na základné časti: textovú, tabuľkovú a grafickú.

1. Základné údaje

2. Riešenie územného plánu – Smerná časť 3. Riešenie územného plánu – Záväzná časť 4. Doplňujúce údaje

B.    Grafická časť

č.  1Výkres širších vzťahov M 1:50000

č.   2Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia s vyznačenou záväznou časťou riešenia a verejnoprospešnými stavbami M 1:5000

č.  3Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia M 1:5000

č.  4Výkres riešenia verejného technického vybavenia M 1:5000

č.  5Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny , vrátane prvkov ÚSES  M 1:5000

č. 6Výkres vyhodnotenia dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na
 poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch M 1:5000

V záväznej časti návrhu územného plánu sú definované:

Zásady a regulatívy funkčného využívania a priestorového usporiadania územia Zásady a regulatívy umiestnenia občianskej vybavenosti

Zásady a regulatívy umiestnenia verejného dopravného vybavenia Zásady a regulatívy umiestnenia verejného technického vybavenia Zásady a regulatívy zachovania kultúrnohistorických hodnôt

Zásady a regulatívy ochrany prírody a krajiny so zreteľom na udržanie ekologickej stability

Zásady a regulatívy starostlivosti o životné prostredie Vymedzenie zastavaného územia obce

Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov

Vymedzenie plôch na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a chránené časti krajiny

Určenie, na ktoré časti obce je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny Zoznam verejnoprospešných stavieb

Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb

Návrh ÚPN obce rieši 6 nových rozvojových plôch bývania , ktoré majú celkovú kapacitu 71 bytových jednotiek. Pre I. etapu ( do r. 2035) sú navrhované lokality č. 1,3,4,5 a pre II. etapu lokality č. 2 a 6.

3

Lok. č. 7 je rezervovaná plocha pre verejnú zeleň v obci. Lok. č. 8 je určená pre občiansku vybavenosť . Obe lokality 7 a 8 sú určené ako plochy pre verejnoprospešné stavby. Lokalita č. 9 je vyčlenená plocha výroby o výmere 7,7149 ha.

Obytné územie je z hľadiska regulácie funkčného využívania územia rozdelené do dvoch celkov a to B1 a B2.

Územie pre občiansku vybavenosť O1 je územie kde sa sformuje občianska vybavenosť v centre obce a blok O2 je vyčlenené územie pre zariadenie sociálnych služieb

Rekreačné územie

R1 ktorý zahŕňa existujúci športovo – rekreačný areál a navrhuje sa jeho intenzifikácia a R2 je rekreačné územie ktoré sa nachádza pri Malom Dunaji bez predpokladu ďalšieho sa rozširovania.

Výrobné územie je rozdelené do troch funkčných blokov :

V1 ktorý sa nachádza v dotyku s obytným území a jedná sa o existujúci areál hospodárskeho dvora ktorý by sa mal hlavne využívať pre nepoľnohospodársku výrobu , pretransformovanie na sklady, drobné remeselné dielne a výroba ktorá nemá negatívny vplyv na životné prostredie obce

V2 je plocha existujúceho mechanizačného strediska bez predpokladu rozširovania sa a intenzifikácie

V3 je navrhovaná plocha pre vytvorenie areálov nezávadnej výroby , skladov , skleníkového hospodárstva

Územie voľnej krajiny je rozdelené do troch celkov a to :

K1 je územie ktoré je tvorené zvyškami lužného lesa pri Malom Dunaji a ktoré sú pilierom ekologickej stability územia pre široké okolie

K2 je intenzívne poľnohospodársky využívané prevažne ako orná pôda. Pre zvýšenie ekologickej stability sú potrebné ekostabilizačné opatrenia a dobudovanie prvkov ÚSES

K3 tvorí sídelná zeleň a to verejná zeleň, špeciálna zeleň ( vrátane cintorína) , súkromná zeleň vrátane záhrad. Je dôležitá pre ekologickú stabilitu územia. A je nutné jej zachovanie bez zástavby.

Dopravná infraštruktúra

Návrh územného plánu zachováva existujúcu dopravnú infraštruktúru – cestu III. triedy. Ide o cestu III/1431 Blahová – Lehnice . Existujúce miestne komunikácie sú funkčnej triedy C3 . Podružné komunikácie sa navrhujú ako upokojené funkčnej triedy D1. Parkoviská je potrebné budovať pri nových objektoch občianskej vybavenosti , cintoríne a ihrisku. ÚPN navrhuje budovanie nového chodníka v časti pozdĺž prieťahu cesty III

.triedy zastavaným územím obce. V nových rozvojových plochách sa vybudujú min, jednostranné chodníky. V súlade s nadradenou dokumentáciou sa navrhuje budovanie cyklotrasy do rekreačného strediska Madarász s napojením na Galantský cyklookruh.

Technická infraštruktúra

Zásobovanie obyvateľov pitnou vodou sa navrhuje bez zmeny súčasného riešenia .

V k.ú. sa nachádzajú hydromelioračné zariadenia a závlahové rozvody , ktoré však riešením nie sú dotknuté .

V oblasti likvidácie a odvádzania odpadových vôd sa navrhuje komplexné riešenie na vybudovanie verejnej kanalizačnej siete v obci pre odkanalizovanie existujúcej a novonavrhovanej zástavby . Jedná sa o územie Chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a preto uvedená požiadavka je prioritou pre ďalší rozvoj obce. Navrhovaná splašková kanalizácia bude zaústená do ČOV na okraji obce , odkiaľ výtlačným potrubím sa bude odvádzať do recipientu rieky Malý Dunaj.

4

V obci sa dažďová kanalizácia nenavrhuje . Zrážkové vody zo striech by sa mali zachytávať na súkromných pozemkoch . Odvod dažďovej vody z komunikácií sa navrhuje riešiť vybudovaním sústavy otvorených prípadne prekrytých rigolov.

Pre zásobovanie obce elektrickou energiou sa počíta s napojením na existujúce rozvody. Pre novo navrhované lokality riešenie počíta s dobudovaním nových trafostaníc.

S využívaním plynu pre vykurovanie a prípravu TÚV sa uvažuje v II.etape budovania obce t.j. napojenie sa existujúcej zástavby ako aj nových navrhovaných lokalít. Plynovod

by mal byť vedený z RS Lehnice.Pre zásobovanie teplom je potrebné uvažovať aj
s alternatívnymi zdrojmi  energie. 
Samotný  návrh  ÚPN zahŕňaaj riešenie zelene v obci – verejných plôch, plôch

cintorína, brehové porasty, línie okolo ciest a pod. Taktiež návrh počíta s budovaním zberného dvora pre separovaný zber a kompostovisko. ÚPN vymedzuje plochy ktoré si vyžadujú zvýšenú ochranu a to územie európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj ako aj plochy navrhovaných biocentier , biokoridorov a interakčných prvkov.

Územný plán tiež vymedzuje zábery poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely. Keďže celé katastrálne územie zväčša pokrývajú najkvalitnejšie pôdy triedy 1, je potrebné k uvedenej problematike pristupovať obzvlášť citlivo a minimalizovať uvedené zábery. Zábery lesných pozemkov sa nenavrhujú.

5.        Vzťah k iným strategickým dokumentom

Návrh územného plánu obce bol spracovaný na základe nadradenej územnoplánovacej dokumentácie, ktorou je Územný plán regiónu Trnavského samosprávneho kraja 2014.

Zo strategických dokumentov na národnej úrovni sa vychádzalo z Koncepcie územného rozvoja Slovenska KURS 2001 schválená uznesením vlády SR č. 133/2001 Z.z. v znení neskoršie schválených zmien 2011.

Ďalšími strategickými dokumentmi sú :

Stratégia adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy – aktualizácia 2018 Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Dunajská Streda 2019 Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Trnavského samosprávneho kraja na r. 2016-2020

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Blahová 2015-2024 Krajinnoekologický plán obce Blahová 2020

III.   OPIS PRIEBEHU PRÍPRAVY A POSUDZOVANIA

1.        Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania

Prípravné práce pre obstaranie novej územnoplánovacej dokumentácie obce sa začali v r. 2020 spracovaním Prieskumov a rozborov a neskôr vypracovaním Zadania pre územný plán obce Blahová. Zadanie po prerokovaní bolo schválené uznesením obecného zastupiteľstva č. 5/2021 zo dňa 25.1.2021. Následne v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacej vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. bol spracovaný Návrh územného plánu obce Blahová (spracovateľ Ekoplán s.r.o. s hlavným riešiteľom doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák PhD ). Územný plán obce Blahová sa ako strategický dokument stal predmetom posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle §4 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

5

Obstarávateľ Obec Blahová predložila Okresnému úradu v Dunajskej Strede , Odboru starostlivosti o životné prostredie podľa §5 ods. 1 zákona „Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu Územný plán obce Blahová “. ( november 2020). OÚ Dunajská Streda doručil oznámenie o strategickom dokumente podľa § 6 ods. 2 zákona dotknutým orgánom a dotknutým obciam. Na základe oznámenia o strategickom dokumente a s prihliadnutím na stanoviská doručené podľa § 6 ods. 6 zákona OÚ Dunajská Streda po prerokovaní s dotknutým orgánom a s obstarávateľom určil podľa § 8 zákona Rozsah hodnotenia strategického dokumentu listom č. OU-DS-OSZP-2021/004377 zo dňa 11.6.2021.

Na základe určeného rozsahu hodnotenia bola v auguste r.2021 spracovaná Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Blahová , ktorej spracovateľom je doc. Ing. Arch. Jaroslav Coplák PhD. Obec Blahová ako obstarávateľ predložil správu o hodnotení OÚ Dunajská Streda podľa § 9 ods. 5 a 6 zákona spolu s návrhom Územného plánu obce Blahová. Okresný úrad zverejnil správu o hodnotení v zmysle § 10 zákona na webovom sídle MŽP SR a doručil na zaujatie stanoviska dotknutým orgánom a dotknutým obciam do 21 dní od jej doručenia, resp. zverejnenia pre verejnosť. Dotknuté obce informovali občanov o konaní verejného prerokovania správy o hodnotení strategického dokumentu oznamom na úradnej tabuli a na webovej stránke obce.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce

Blahová “ sa konalo dňa          1.2.2022 v Obecnom dome v Blahovej za účasti zástupcov

obstarávateľa , spracovateľa správy o hodnotení  a verejnosti.

V zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 24/2006 z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov OÚ Dunajská Streda listom č. OU-DS-OSZP-2022/002632-19 zo dňa 7.2.2022 určil spracovateľku odborného posudku k strategickému dokumentu odborne spôsobilú osobu Ing. Danku Gajdošovú , zapísanú v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie pod č. 557/2011/OEP. Odborný posudok bol spracovaný a obstarávateľom doručený na OÚ Dunajská Streda v súlade s § 13 ods. 5 až 9 zákona. Na základe uvedeného odborného posudku bolo podľa §14 ods. 1 v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia vypracované toto záverečné stanovisko k strategickému dokumentu „Územný plán obce Blahová “. Príslušný orgán doručí záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu obstarávateľovi, schvaľujúcemu orgánu , dotknutému orgánu a dotknutým obciam a zverejní ho na webovom sídle MŽP SR. Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko v mieste obvyklým spôsobom.

2.        Orgán kompetentný na jeho prijatie

Obecné zastupiteľstvo obce Blahová

3.        Druh prijatia, rozhodnutia

–       Uznesenie Obecného  zastupiteľstva obce Blahová

–       Všeobecne záväzné nariadenie obce Blahová ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie

4.        Vypracovanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Správa o hodnotení strategického dokumentu (ďalej len správa) bola vypracovaná v súlade s § 9 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov . Jej zhotoviteľom je doc. Ing. arch. Jaroslav Coplák PhD .Správa je vypracovaná na základe rozsahu hodnotenia,

6

ktorý bol určený listom OÚ Dunajská Streda OU-DS-OSZP-2021/004377 zo dňa 11.6.2020. Správa o hodnotení strategického dokumentu je spracovaná na vysokej odbornej úrovni, formálne aj vecne v zmysle osnovy podľa prílohy č.5. zákona č. 24/ 2006

Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov . Podkladom pre vypracovanie Správy o hodnotení boli jednotlivé stanoviská uplatnené k oznámeniu o strategickom dokumente a rozsah hodnotenia stanovený Okresným úradom v Dunajskej Strede , odborom starostlivosti o životné prostredie . Správa o hodnotení strategického dokumentu obsahuje relevantné informácie o charaktere strategického dokumentu, základné

informácie o súčasnom stave životného prostredia ,údaje o predpokladaných vplyvoch
navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie.V správe sú vyhodnotené
predpokladané vplyvy jednotlivých variantov riešeniat.j. navrhovaný a nulový variant ako
ajich vzájomné porovnanie. Navrhnutésú   opatrenia naprevenciu,elimináciu   ,
minimalizáciu  a kompenzáciuvplyvov  naživotnéprostrediea zdravieobyvateľstva.

Hodnotenie strategického dokumentu vychádza zo súčasných známych údajov o vstupoch a výstupoch jednotlivých zložiek životného prostredia.

Možno teda konštatovať , že úplnosť zistenia predpokladaných vplyvov v tejto etape spracovania navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie je dostatočná.

Po doplnení pripomienok dotknutých subjektov a odborného posudku predstavuje úplný a postačujúci podklad pre potreby environmentálneho posúdenia strategického dokumentu.

5.        Posúdenie správy o hodnotení strategického dokumentu

Listom OÚ v Dunajskej Strede č. OU- DS-OSZP-2022/002632-19 zo dňa 7.2.2022 v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov bola určená spracovateľka odborného posudku strategického dokumentu „Územný plán obce Blahová “. Spracovaný odborný posudok obsahuje hodnotenia v súlade § 13 ods. 8 a 9 zákona, jeho súčasťou je návrh záverečného stanoviska k strategickému dokumentu. Cieľom posúdenia bolo :

–       Vyhodnotenie úplnosti predloženej Správy o hodnotení strategického dokumentu

–       Vyhodnotenie stanovísk podľa §12 zák .24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov

–       Vyhodnotenie úplnosti zistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia

–       Vyhodnotenie použitých metód hodnotenia a úplnosti vstupných informácií

–       Vyhodnotenie variantov riešenia strategického dokumentu

–       Vyhodnotenie návrhu opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu

Na vypracovanie posudku mala spracovateľka k dispozícii tieto dokumenty:

–       Územný plán obce Blahová

–       Správa o hodnotení strategického dokumentu ÚPN obce Blahová

–       Záznam z verejného prerokovania Správy o hodnotení strategického dokumentu konaného dňa 1.2.2022

–       Stanoviská k Správe o hodnotení ktoré boli doručené Okresnému úradu odbor starostlivosti o životné prostredie v Dunajskej Strede

–       Doklady o zverejnení Správy o hodnotení strategického dokumentu v dotknutých obciach

7

Z odborného posudku vyplynulo, že Správa o hodnotení je spracovaná v štruktúre podľa Prílohy č. 5 Zák. č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov . Posúdenie rozsahu a významnosti dopadu územného plánu na životné prostredie a zdravie uvedené v správe o hodnotení je po doplnení na základe doručených stanovísk postačujúce a úplné.

Odborný  posudok   vyhodnotil   varianty   riešenia   (   navrhovaný   a nulový    variant)

a     odporučil priaznivejší a environmentálne prijateľný variant na konečné dopracovanie v Návrhu ÚPN obce. Za predpokladu doplnenia regulatívov do územného plánu o niektoré odporúčania, ktoré vyplynuli z procesu posudzovania, sa konštatuje, že celkový dopad

schválenia územného plánu na zdravie obyvateľov a zložky životného prostredia bude z hľadiska významnosti a rozsahu prijateľný a zistené nepriaznivé vplyvy neprevýšia trvalý a významný prínos, ktorý plynie z navrhovaného rozvoja pre obec a jej obyvateľov.

6.        Stanoviská predložené k správe o hodnotení a ich vyhodnotenie

K Správe o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Blahová“ v zákonnom stanovenej lehote boli doručené príslušnému orgánu nasledovné stanoviská:

Okresný úrad Trnava, Odbor starostlivosti o životné prostredie – list č. OU- TT-OSZP1-2021/024491 zo dňa 31.8.2021

Orgán štátnej správy z hľadiska ochrany prírody a krajiny Správu o hodnotení akceptuje ale na lokalitách č. 3,4,5, 6 žiadame zachovať prvky ekologickej stability

Trnavský samosprávny kraj odbor stratégií a projektov – list č. 07722/2021/OÚPŽP-9 zo dňa 6.9 .2021

Úrad nemá pripomienky k predloženej  správe a strategickému dokumentu.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia geológie a prírodných zdrojov, Bratislava

– list č. 5566/2021-5-3, 46222/2021 zo dňa 26.8..2021

1.      V k.ú. Blahová je evidovaná jedna upravená skládka ktorú je potrebné zohľadniť pri tvorbe ÚPN

2.      Predmetné územie spadá do nízkeho až streného radónového rizika . Stredné radónové riziko môže negatívne ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia

3.      Informácie o geotermálnej energii  v predmetnom území  sú na stránke ŠGÚ

Okresný úrad v Trnave , odbor výstavby a bytovej politiky 2021/024337/Há zo dňa 20.8.2021

– list č. OÚ – TT-OVBP1-

Stanovisko bolo k „Oznámeniu o strategickom dokumente“        kde bolo upozornenie že

dokument podlieha povinnému posudzovaniu v zmysle zák. č. 24/2006 Z.z.

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor starostlivosti o ŽP – list. č.OU-DS-OSZP-2021/016028-002 zo dňa9.9.2021

Na úseku ŠVS :

–          Nakladanie s odpadmi musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi v oblasti odpadového hospodárstva a POH Trnavského kraja

–          Je potrebné riešiť zmapovanie enviromentálnych záťaží popr. Ich sanáciu v súlade

so zák. č. 409/2011 Z.z.

Na úseku ochrany ovzdušia :

8

–          V prípadoch keď funkčné využívanie územia sa dotýka zdrojov znečisťovania ovzdušia , zmeny jestvujúcich zdrojov , ako aj vznik ďalšieho zdroja vyžaduje sa súhlas príslušného orgánu ochrany ovzdušia

–          Potenciálny zdroje znečisťovania ovzdušia ktoré majú výrobný charakter   resp.

zabezpečujú služby , umiestňovať na plochách určených pre priemysel a služby , pričom je nutné brať do úvahy aj smer prevládajúcich vetrov

–     Z hľadiska ochrany ovzdušia je potrebné pri výrobných plochách vždy uvažovať s izolačnou zeleňou s ohľadom na obmedzenie znečisťujúcich látok , zlepšenie mikroklimatických pomerov a s ohľadom na nízky podiel zelene v okrese Dunajská Streda

Na úseku ochrany vôd:

–          V CHVO možno plánovať a vykonávať činnosť , len ak sa zabezpečí účinnejšia ochrana povrchových a podzemných vôd , ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie a obnovy zásob povrchových a podzemných vôd v súlade s

§3  zák.  č.  …../  2018  Z.z.  o chránených  oblastiach  prirodzenej  akumulácie  vôd

a o zmene a doplnení niektorých zákonov

–          Podmienkou výstavby nehnuteľností produkujúcich odpadové vody v aglomerácii je výstavba technickej infraštruktúry, ktorou sa zabezpečuje odvádzanie odpadových vôd prioritne prostredníctvom verejných kanalizácií v zmysle §4 odst. 2 zák č.

305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov

–          Pri   realizácii   podzemných   vedení   dodržať   ochranné   pásma   podzemných

inžinierskych sietí a STN o priestorovom usporiadaní podzemných vedení

Na úseku OPa K:

–          K.ú. Blahová podľa zákona platí I.stupeň ochrany Časť k.ú. zasahuje do Územia európskeho významu SKUEV 0822 Malý Dunaj , ktorý je súčasťou chránených území NATURA 2000.

–          Z hľadiska ochrany prírody a krajiny Správu o hodnotení akceptujeme ale na lok. č.

3,4,5 a 6

žiadame zachovať prvky ekologickej stability

Okresný úrad Trnava , odbor opravných prostriedkov – list č. OU-TT–OOP6-2021/024432 zo dňa 24.8. 2021

Správny orgán súhlasí s návrhom ÚPN obce a nemá žiadne pripomienky

Okresný úrad Trnava , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – list č. OU-TT– OCDPK–2021/024381 zo dňa 2.9. 2021

–          K.ú. vedú cesty III. triedy

–          Žiadame rešpektovať vyjadrenie OÚ Dunajská Streda odbor cestnej dopravy a PK ktorý vykonáva štátnu správu vo veciach ciest II a III. triedy

–          Je potrebné opraviť definíciu ochranného pásma cesty III. triedy nakoľko táto bola zák. č. 149/2021 Z.z. bola zmenená.

–          K časti 3.3. Zásady a regulatívy umiestnenia verejného a dopravného územia nemáme pripomienky

Okresný úrad Dunajská Streda odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií – list. č. OU-DS-OCDPK-2021/017110 zo dňa 9.9.2021

Okresný úrad súhlasí so strategickým dokumentom  .

9

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Dubajská Streda – list. č. RH /2021 /008208 zo dňa 8.9.2021

So správou o hodnotení pre UPN obce Blahová je možné súhlasiť  okrem:

1.    Novej rozvojovej plochy č. 1, 4, 6 a časť plochy 5 s navrhovaným funkčným využitím „ plochy bývania“ vzhľadom na možný negatívny vplyv susediacich existujúcich a navrhovaných výrobných území ( V1, V2, V3) pre faktor „ hluk“ . S navrhovaným funkčným využitím „ plochy bývania“ bude možné súhlasiť až po preukázaní že priľahlé plochy nebudú negatívne ovplyvňovať pohodu bývania a to len mimo ochranného pásma výrobných území a návrhu účinných opatrení na elimináciu negatívneho vplyvu na obytné prostredie

2.      Časti plochy č. 5 a 6 nakoľko nie je vyznačené ochranné pásmo cintorína

3.      Plochy č. 8 ktorá je určená na zariadenie sociálnych služieb vzhľadom na možný negatívny vplyv susediaceho športového areálu a navrhovaného výrobného územia ( plocha č- 9 a V3) pre faktor „ hluk“

4.      S ostatnými navrhovanými rozvojovými plochami je možné súhlasiť.

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor krízového riadenia – list. č OU-DS-OKR-2021/018003-002 zo dňa 5.10.2021

Nemáme pripomienky

Obvodný banský úrad v Bratislave – list. č 2-1964/2021 zo dňa 14.2.2021 Nemáme žiadne pripomienky

Krajský pamiatkový úrad Trnava – list. č KPUTT-2021/3158-10/69974/ HOR zo dňa 27.8.2021

Nemáme pripomienky za podmienky rešpektovania ustanovení zák. č. 49/2002 Z.z.

Dopravný úrad , Bratislava   – list. č 1594/2021/ ROp-002/35673 zo dňa 20.8.2021

Z pohľadu    Dopravného   úradu    neexistujú    žiadne    vplyvy   ktoré    by   mali     byť

v strategickom dokumente posúdené podrobnejšie

Zhodnotenie opodstatnenosti uvedených pripomienok a vyjadrenie posudzovateľa k nim:

Všetky uplatnené pripomienky a požiadavky sú odôvodnené a preto je potrebné ich zapracovať do výsledného návrhu strategického dokumentu . Časť pripomienok je adresných až k následnému procesu projektovej prípravy resp. k spracovaniu nižších stupňov dokumentácie , ktoré sa budú pripravovať po spracovaní ÚPN obce Blahová resp. budú posudzované ako samostatné činnosti v zmysle procesu EIA podľa zák. č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov.

7.        Verejné prerokovanie a jeho závery

Verejné prerokovanie sa konalo v súlade so zákonom dňa 1.2.2022 o 14.00 hod. v Obecnom dome v Blahovej. Pozvánka na verejné prerokovanie bola doručená dotknutým

10

obciam, samosprávnemu kraju a dotknutým orgánom a organizáciám listom. Verejnosť bola informovaná o konaní verejného prerokovania oznámením na úradnej tabuli a na internetovej stránke. Správa bola k nahliadnutiu na Obecnom úrade v Blahovej a na internetovej stránke obce a enviroportáli.

Na verejnom prerokovaní sa zúčastnili zástupcovia obstarávateľa a spracovateľ územného plánu a správy o hodnotení . Z prerokovania bola vyhotovená zápisnica- záznam , jej prílohu tvorí prezenčná listina.

Prítomní    zástupcovia   poskytli    na    prerokovaní    základné    informácie    o procese

obstarávania    a prerokovania    územného    plánu    obce    ako    strategického   dokumentu

a základných tézach riešenia v procese posudzovania strategického dokumentu.

Prítomní   boli       tiež   oboznámení        o ďalšom   postupe   posudzovania   strategického

dokumentu a o tom, že písomné stanoviská treba zaslať na Okresný úrad v Dunajskej Strede.

IV. CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

Metodický rámec k odbornému posúdeniu strategického dokumentu stanovuje § 13 odst 8 zákona , podľa ktorého by posúdenie malo byť zamerané na nasledovné:

–          posúdenie úplnosti správy o hodnotení strategického dokumentu

–          vyhodnotenie stanovísk podľa § 12 zákona

–          posúdenie úplnosti zaistenia kladných a záporných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane ich vzájomného pôsobenia

–          posúdenie použitých metód hodnotenia a úplnosť vstupných informácií

–          posúdenie variantov riešenia strategického dokumentu

–          posúdenie návrhu opatrení a podmienok na vylúčenie alebo zníženie nepriaznivých vplyvov strategického dokumentu

–          návrh záverečného stanoviska podľa §14

Podstata odborného posúdenia spočíva vo vyhodnotení metodického postupu , kritérií a indikátorov ktoré spracovateľ správy o hodnotení strategického dokumentu použil pri vyhodnocovaní enviromentálnej akceptovateľnosti špecifických cieľov navrhovaných v rámci strategického dokumentu. Rozsah dokumentácie nie je normatívne stanovený t.j. je na spracovateľovi v akej podrobnosti zaznamená a spracuje údaje o území. V danom prípade ide o štandardný rozsah a v podrobnosti tak, aby bolo možné identifikovať predpokladané vplyvy na životné prostredie a zdravie obyvateľov.

Správa o hodnotení strategického dokumentu hodnotí predpokladané vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie v kap. C III pričom sa jednotlivo zaoberá vplyvmi na obyvateľstvo a jeho zdravie, na horninové prostredie, geodynamické javy, nerastné suroviny a geomorfologické pomery, vplyvmi na klimatické pomery a ovzdušie, vodné pomery , pôdu, vplyvmi na faunu , flóru a ich biotopy, vplyvmi na krajinu , územný systém ekologickej stability , chránené územia a ochranné pásma , vplyvmi na kultúrne , historické , archeologické , paleontologické a iné geologické náleziská. Na záver v kap. C

III.13 komplexne posudzuje očakávané vplyvy z viacerých hľadísk a priradená je im aj ich váha významnosti , pričom porovnáva jednotlivé varianty riešenia t.j. návrhový a nulový variant riešenia.

Na základe samotného strategického dokumentu, správy o hodnotení, pripomienok doručených stanovísk a odborného posudku boli vyhodnotené nasledovné dopady schválenia územného plánu obce Blahová na životné prostredie a zdravie ľudí:

11

Vplyvy na obyvateľstvo

Územný plán obce navrhuje riešenia, ktoré by dlhodobo mali zlepšovať kvalitu života obyvateľov obce v mnohých oblastiach a neobsahuje návrhy, ktoré by mali negatívne vplyvy na zdravotný stav obyvateľstva, sociálno-ekonomické dopady alebo narušovali pohodu a kvalitu života v obci resp. zhoršovali stav životného prostredia. Hlavným cieľom ÚPN obce je získanie územnoplánovacej dokumentácie, ktorá komplexne vyrieši územný rozvoj obce a po schválení bude záväzným dokumentom pri realizácii akejkoľvek činnosti týkajúcej sa územného rozvoja obce. Územný plán obce je územnoplánovací dokument, ktorý nemá priamy vplyv na životné prostredie, resp. zdravie obyvateľov. Jeho vplyvy sú nepriame, smerujúce k zlepšeniu stavu životného prostredia návrhom komplexného územného rozvoja obce, ktorý má snahu riešiť urbanizáciu územia podľa princípov trvalo udržateľného rozvoja.

Územnoplánovacia    dokumentácia    navrhuje    konkrétne    riešenia    problémov     najmä

v oblasti  technickej infraštruktúry   a dopravy s identifikovanými pozitívnymi vplyvmi na

životné prostredie a zdravie obyvateľstva.

Ekonomické a sociálne dôsledky navrhovaného riešenia na obyvateľstvo budú vplývať z uvažovaného nárastu počtu obyvateľov a rastu pracovných príležitostí . Predpokladajú sa pozitívne sociálne dopady návrhov realizácie bytového fondu, občianskej vybavenosti , hygienicky nezávadnej výroby, skultúrnenie verejných priestranstiev , rozšírenia možností pre šport a rekreáciu a oddychové aktivity hlavne v časti Madarász .

Najväčším pozitívnym vplyvom pre obyvateľstvo bude vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci spolu s ČOV a odvádzanie odpadových vôd , čím sa eliminujú možnosti znečisťovania podzemných vôd v CHVO Žitný ostrov ,ako aj z hľadiska hygienického čo sa týka znečisťovania ovzdušia zápachom. Taktiež plynofikácia obce prinesie pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov nakoľko sa eliminuje znečistenie ovzdušia. Návrhom ekostabilizačných opatrení sa zlepší klíma v obci, čo má pozitívny vplyv na zdravie

obyvateľov. Taktiež v dôsledku plánovaných rekonštrukcií komunikácií a dobudovaniu chodníkov či cyklotrás , vybudovaním športovísk a občianskej vybavenosti sa zlepší

celková kvalita života v obci. V obci sa nenavrhujú výrobné zariadenia a prevádzky ktoré by mohli mať negatívny dopad na obyvateľstvo a však nakoľko majú byť niektoré obytnú územia v dotyku s výrobným územím je nutné vytvárať hygienickú plošnú či líniovú zeleň v týchto častiach územia.

Vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery

Územný plán nenavrhuje nové činnosti, ktoré by mali zásadný vplyv na horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamické javy a geomorfologické pomery. Podmieňujúcim predpokladom je , že pri zakladaní stavieb bude zohľadnený prirodzený geologický podklad.

Vplyvy na klimatické pomery

Územnoplánovacia dokumentácia nevyvolá žiadne priame vplyvy na klimatické pomery. Keďže územný plán zahŕňa súbor opatrení na zvýšenie ekologickej stability a retenčnej schopnosti krajiny, spomalenie povrchového odtoku zo zastavaného územia, rozšírenie zelených plôch v zástavbe, návrh výstavby líniovej a plošnej zelene nie je predpoklad nepriaznivého dopadu z hľadiska klimatických zmien a adaptácie na tieto zmeny.

Vplyvy na ovzdušie

12

Navrhovaný rozvoj obce Blahová je riešený bez významných negatívnych vplyvov na ovzdušie, nakoľko sa uvažuje s plynofikáciou celej obce , čím by sa eliminovalo znečisťovanie ovzdušia z domácností. Taktiež stanovením regulatívu , ktorým sa v obci povoľujú len drobné výrobné prevádzky bez negatívnych a rušivých vplyvov sa zabezpečí ochrana ovzdušia pred znečistením a všeobecne kvalita životného prostredia v obci.

Vplyvy na vodné pomery

Riešenie územného plánu obce nevyvoláva priame negatívne vplyvy na vodné pomery územia , kvalitu povrchových a podzemných vôd a odtokové pomery. Územný plán svojim riešením predstavuje priaznivý vplyv z hľadiska možného znečistenia povrchových a podzemných vôd vybudovaním verejnej kanalizácie v obci s odvádzaním vôd do ČOV , ktorá je navrhovaná vo východnej časti katastrálneho územia . Na kanalizáciu bude napojená nie len nová výstavba ale aj existujúca , ktorá má v súčasnosti nevyhovujúci spôsob likvidácie odpadových vôd . Uvedené navrhované odkanalizovanie obce možno považovať

za mimoriadne pozitívny vplyv v súvislosti s územím CHVO Žitný ostrov, ktorý predstavuje najvýznamnejšiu zásobáreň podzemnej pitnej vody stredoeurópskeho významu. V riešenom území sú taktiež umelo vybudovaný odvodňovací kanál ( Malinovo- Blahová) , vodohospodársky významný vodný tok Malý Dunaj . Riešenie územného plánu rešpektuje CHVO Žitný ostrov, odvodňovací kanál, vodohospodársky významné vodné toky v katastrálnom území aj v súvislosti širších vzťahoch a svojim návrhom nepredstavuje riziko

,  ktoré by malo zhoršiť kvalitu podzemných či povrchových vôd a celkové odtokové pomery v území.

Vplyvy na pôdu

V návrhu územného plánu obce nie sú navrhované prevádzky a činnosti ktoré by zapríčinili kontamináciu pôdy . Kvalita poľnohospodárskej pôdy v riešenom území je veľmi vysoká . V zmysle BPEJ patrí do 1. skupiny kvality v zmysle zák č. 220/2004 Z.z. Potencionálnym zdrojom znečistenia je samotná poľnohospodárska výroba. Pri posúdení vplyvov návrhu ÚPN obce na poľnohospodársku pôdu možno za najväčší nepriamy negatívny vplyv považovať záber najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy . Hodnotená územnoplánovacia dokumentácia vymedzuje nové rozvojové lokality pre výstavbu , pričom dochádza k záberom poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely . Celková plocha navrhovaných záberov poľnohospodárskej pôdy je 17,8245 ha. Z toho časť pripadá na zastavané územie cca 7.5637 ha . Takmer všetky rozvojové plochy nadväzujú na zastavané územie obce. Skutočný záber poľnohospodárskej pôdy v navrhovaných rozvojových lokalitách pre bývanie bude oproti uvádzaným bilanciám nižší , nakoľko sa predpokladá že vynímané budú len zastavané plochy objektov a pozemky pod dopravnou infraštruktúrou. Tým , že nové navrhované lokality sú navrhnuté v nadväznosti na zastavané územie a existujúcu infraštruktúru , nebude narušená ucelenosť honov a nedôjde k drobeniu poľnohospodárskej pôdy.

Vplyvy na flóru, faunu a ich biotopy

Významné biotopy sú viazané na tok Malého Dunaja s priľahlými lužnými lesmi do ktorých navrhované riešenie nezasahuje a je možné preto vylúčiť priame negatívne vplyvy.

Priamym vplyvom bude trvalý a dočasný záber vegetačného krytu na navrhovaných plochách pre výstavbu. V návrhu riešenia možno predpokladať čiastočné vplyvy na poľnohospodársku krajinu. V navrhovaných plochách je možné predpokladať zmenu vegetačného krytu a tým aj zmenu živočíšstva prislúchajúceho k dotknutým biotopom.

13

A však vzhľadom na nadväznosť nových lokalít na zastavané územie možno považovať tento vplyv na biotopy poľnohospodárskej krajiny za minimálny.

ÚPN navrhuje založiť nové prvky ÚSES – biocentier , biokoridorov a interakčných prvkov v území miestneho významu, čo bude mať pozitívny vplyv na faunu a flóru v riešenom území. V lok. 3,4,5 a 6 je nutné zachovať prvky ekologickej stability územia t.j. je nutné výstavbu na uvedenom území odporúčame zredukovať a zachovať v rámci ochranného pásma cintorína hygienickú zeleň resp. navrhnúť výstavbu v území tak, aby zásahy v lokalitách boli minimalizované.

Vplyvy na krajinu

Najpodstatnejšie nepriaznivé vplyvy na krajinu a to už z hľadiska zmien krajinnej štruktúry alebo z hľadiska estetického vnímania sa prejavia v lokalitách s plánovanými zásahmi , stavebnou činnosťou, zmenami využívania krajiny a pod.

Súčasná krajinná štruktúra sledovaného územia v ktorom sa plánuje rozsah realizácie rôznych činností , predstavuje antropogénne pozmenenú vidiecku poľnohospodársku krajinu. Krajinný obraz pozmení nová zástavba , ktorá však nadväzuje na súčasnú sídelnú , dopravnú a technickú infraštruktúru . Záväzným regulatívom v návrhu ÚPN obce je obmedzenie výšky objektov v obci a v nových rozvojových lokalitách a to tak, aby sa zachovala tradičná mierka pôvodnej zástavby t.j. v lokalitách ktoré sú určené na rozvoj sú regulované stavebné aktivity tak, aby boli zachované prírodné a estetické hodnoty daného územia.

Za najhodnotnejšie územie z hľadiska krajinno -estetického možno považovať územie v okolí Malého Dunaja so zvyškami lužného lesa. Preto do tejto časti územia nie je navrhovaný žiadny rozvoj, ktorý by mohol narušiť krajinný obraz tohto územia.

V lokalitách ktoré sú navrhované ako výrobné územia a sú v dotyku s obytným území sa odporúča vysadiť plošnú a líniovú zeleň  , ktorá bude mať hygienickú aj estetickú  funkciu. Záverom môžeme konštatovať , že  v krajine sa zmení  zastúpenie krajinných prvkov,

pribudnú zastavané plochy na úkor ornej pôdy, trvalých trávnych porastov a nelesnej drevinovej vegetácie, ide však o lokálny vplyv bez zásadného dopadu na celkovú štruktúru a vzhľad krajiny pokiaľ budú dodržané všetky záväzné regulatívy .

Vplyvy na chránené územia a ochranné pásma, na územný systém ekologickej stability Celé riešené územie spadá do chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov. Územný

plán obce vo svojom riešení navrhuje len také činnosti, ktoré nebudú mať nepriaznivý vplyv na túto chránenú oblasť ale návrhom vybudovania splaškovej kanalizácie v obci a návrhom agrotechnických a iných opatrení bude práve zabezpečená eliminácia súčasných existujúcich negatívnych vplyvov. Na severe katastrálneho územia sa nachádza chránené územie európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj. Územný plán neuvažuje s novými rozvojovými plochami v tejto časti územia, ale len s ich úpravou a dobudovaním športovo – rekreačného vybavenia zóny. V tejto časti územia sa vylučuje trvalé bývanie .

Územný plán v maximálne možnej miere rešpektuje nadregionálne ako aj regionálne prvky územného systému ekologickej stability a navrhuje opatrenia na posilnenie ich biologických a ekologických funkcií. Taktiež navrhuje nové miestne biokoridory biocentrá a interakčné prvky. V lok. 3,4,5 a 6 je potrebné zachovať prvky ekologickej stability územia a z toho dôvodu odporúčame ,aby výstavba v uvedených lokalitách bola minimalizovaná.

Návrh územného plánu nebude mať teda priamy negatívny vplyv na chránenú vodohospodársku oblasť ani na chránené územie či prvky územného systému ekologickej stability pri dodržaní všetkých opatrení ktoré sú súčasťou strategického dokumentu a o ktoré sa strategický dokument ešte doplní.

14

Návrh územného plánu rešpektuje ochranné pásma vodných tokov, zariadení technickej infraštruktúry a stavieb.

Vplyvy na kultúrne a historické pamiatky, vplyvy na archeologické náleziská

Negatívny vplyv sa nepredpokladá. Navrhované regulatívy v ÚPN obce t.j. max. podlažnosť, koeficient zastavania územia , podiel zelených plôch vytvárajú predpoklad zachovania pôvodného špecifického charakteru zástavby a majú priaznivý vplyv z hľadiska ochrany tradičných urbanistických štruktúr v území. Zachovávajú sa pôvodné usadlosti bez možnosti ďalšieho rozširovania.

Vplyvy na paleontologické náleziská a významné geologické lokality

V  riešenom území nie sú evidované paleontologické náleziská ani významné geologické lokality

Iné vplyvy

Žiadne iné vplyvy neboli identifikované.

Komplexné posúdenie očakávaných vplyvov

Na základe výsledkov procesu posudzovania možno konštatovať, že výsledný dopad schválenia územného plánu na zdravie obyvateľov a zložky životného prostredia bude z hľadiska významnosti a rozsahu pozitívny a identifikované nepriaznivé vplyvy neprevýšia prínos, ktorý plynie z navrhovaného rozvoja pre obec a jej obyvateľov. Z hľadiska časového prevažujú negatívne vplyvy dočasné a krátkodobé viazané na obdobie samotnej realizácie konkrétnych stavieb a zásahov, trvalý charakter má záber pôdy a nelesných biotopov. Trvalý a dlhodobý charakter majú prínosy v podobe zlepšenia kvality života a bezpečnosti obyvateľov ako aj návrh ekostabilizačných opatrení.

V zmysle odporúčaní uvedených v časti VI. „ZÁVERY“ bod 3. „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ tohto záverečného stanoviska možno konštatovať súlad územného plánu s nadradenou územnoplánovacou dokumentáciou, s inými strategickými dokumentmi aj s platným právnym stavom, resp. súlad bude možné zabezpečiť v budúcich povoľovacích konaniach, pre ktoré tvorí územný plán rámcové východisko.

Spracovateľka odborného posudku na záver konštatuje, že jednotlivé hodnotenia predpokladaných vplyvov v Správe o hodnotení boli spracované s akceptovateľnou mierou neurčitosti a však dostatočne postačujú pre účely hodnotenia vplyvu strategického dokumentu na životné prostredie.

V.       CELKOVÉ HODNOTENIE VPLYVOV STRATEGICKÉHO DOKUMENTU NA NAVRHOVANÉ CHRÁNENÉ VTÁČIE ÚZEMIA, ÚZEMIA EURÓPSKEHO VÝZNAMU ALEBO EURÓPSKU SÚSTAVU CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ

(NATURA 2000)

Z     procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu -územného plánu obce Blahová, správy o hodnotení, doručených stanovísk a odborného posudku možno konštatovať, že predložený strategický dokument svojim riešením nezasahuje do Chráneného vtáčieho územia európskeho významu SKUEV 0822 Malý Dunaj, ktoré

v  severnej časti zasahuje do  katastrálneho územia obce . V tejto časti v zmysle územného

plánu    nedochádza k rozvojovým aktivitám, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na toto

15

územie. Celé riešené územie obce spadá do CHVO Žitný ostrov a preto územný plán aj keď navrhuje nové rozvojové plochy v území ,zároveň však navrhuje aj opatrenia , ktoré majú eliminovať akýkoľvek negatívny dopad na uvedenú oblasť a majú tak prispieť k celkovému zlepšeniu kvality životného prostredia.

VI. ZÁVERY

1.        Výsledok procesu posudzovania (odporúčanie, neodporúčanie)

Na základe záverov z komplexného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie strategického dokumentu „Územný plán obce Blahová “ podľa ustanovení zákona, pri ktorom sa zvážil stav využitia územia, únosnosť prírodného prostredia, environmentálne riziká v území, význam očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, úroveň spracovania strategického dokumentu a správy o hodnotení strategického dokumentu, stanoviská dotknutých orgánov, výsledok verejného prerokovania, závery odborného posudku a za súčasného stavu poznania – Okresný úrad v Dunajskej Strede odbor starostlivosti o životné prostredie

o d p o r ú č a

prijať a schváliť navrhovaný strategický dokument „ Územný plán obce Blahová “ za dodržania odporúčaní na prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu uvedených v časti VI. „ZÁVERY“, bod 3. „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“ a splnenia požiadaviek na monitoring určených v časti VI. „ZÁVERY, bod 5. Návrh monitoringu“ tohto záverečného stanoviska.

2.        Odporúčaný variant

Strategický dokument „Územný plán obce Blahová „ bol v zmysle určeného rozsahu hodnotenia spracovaný v nulovom variante a v jednom navrhovanom variante riešenia . V procese posudzovania vplyvov strategického dokumentu bol nulový variant vyhodnotený ako enviromentálne menej výhodný z dôvodu absencie riešenia viacerých enviromentálnych problémov . Na základe záverov odborného posudku sa odporúča schváliť návrh „ Územný plán obce Blahová“ v navrhovanom variante riešenia, ktorý bol vyhodnotený ako enviromentálne prijateľný za predpokladu , že bude dopracovaný a upravený v zmysle časti VI. „ ZÁVERY „ bod 3 „ Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie a úpravu návrhu strategického dokumentu“.

3.        Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu

Vychádzajúc zo Správy o hodnotení je zrejmé, že strategický dokument navrhovanými aktivitami zásadne nenarušuje životné prostredie a negatívne neovplyvňuje zdravie ľudí ale práve naopak. Svojou koncepciou a stratégiou pokiaľ budú plánované aktivity posúdené a schválené podľa platných právnych predpisov by mal prispieť k zlepšeniu životného životného prostredia a zdravia obyvateľov.

16

Za účelom preventívnych opatrení a opatrení na minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie je potrebné rešpektovať všetky odporúčania a opatrenia ktoré sú obsiahnuté v Správe o hodnotení strategického dokumentu v kap. IV „ Navrhované opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov na životné prostredie a zdravie „

C.IV.1. Opatrenia na zabezpečenie biodiverzity a ekosystémov

C.IV.2. Opatrenia na zabezpečenie ekologickej stability

C.IV.3. Opatrenia na ochranu prírodných zdrojov

C.IV.4. Opatrenia na zlepšenie kvality životného prostredia , ochranu zdravia obyvateľstva a na zmiernenie pôsobenia stresových javov C.IV.5. Opatrenia na zachovanie , udržiavanie vegetácie v sídle

Na základe výsledkov procesu posudzovania vplyvov , Správy o hodnotení , relevantných pripomienok a doručených stanovísk, verejného prerokovania , výstupov odborného posudku a zvážení všetkých enviromentálnych aspektov sa odporúča dopracovať strategický dokument Územný plán obce Blahová v zmysle nasledovných odporúčaní :

1. Konkrétne odporúčania :

–  odporúčame zadefinovať ochranné pásmo cintorína podľa na obci schváleného VZN , ktoré by v tomto prípade bolo vhodné ponechať 50m od hranice pozemku v zmysle pôvodného znenia zákona o pohrebníctve , nakoľko nové rozvojové lokality bývania č.

4,5, 6 majú byť v tesnom kontakte s plochou cintorína. Taktiež toto opatrenie je vhodné

pre zachovanie prvkov ekologickej stability v území, keďže ochranné pásmo so vzrastlou zeleňou bude tvoriť optickú aj hygienickú bariéru , ktorá bude oddeľovať uvedené funkcie.

–     odporúčame v kap.  Zásady a regulatívy umiestenia verejného a technického

vybavenia územia zakomponovať regulatív, ktorý by výstavbu obytných území v nových lokalitách podmienil výstavbou dopravného a technického vybavenia územia v predstihu resp. v ich súbehu s dostatočnou kapacitou

–      v kap.  Vymedzenie  ochranných  pásiem  a chránených  území  podľa  osobitných

predpisov odporúčame doplniť ustanovenia zákona č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd

–    pre rozvoj obytných lokalít v tesnej blízkosti či už existujúcich alebo navrhovaných výrobných areálov odporúčame do záväznej časti zapracovať požiadavku vykonania hlukovej štúdie, ktorá by preukázala nezávadnosť výrobných areálov resp. navrhnúť

opatrenia v týchto ochranných pásmach výrobných areálov    napr. požadovať výsadbu

plošnej   izolačnej zelene a pod.

–  ďalej  odporúčame      aby lokalita pre občiansku vybavenosť O2 bola  od ihriska ktoré

je  vedené  ako  R2  a je  v jeho  bezprostrednom  dotyku      oddelená  taktiež  plošnou

izolačnou zeleňou , ktorá bude bariérou proti hluku

2. Všeobecné odporúčania

–        rešpektovať Koncepciu územného rozvoja Slovenska 2001 v znení KURS 2011-zmeny a doplnky č. 1 KURS 2001 ( uznesenie vlády SR č. 513/2011)

–          rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej trasovanie

17

–        postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v SR

–        dopravné napojenie nových lokalít , navrhované cestné komunikácie, statickú dopravu, cyklistické trasy a pešie trasy je potrebné riešiť v súlade s aktuálne platnými technickými predpismi a STN

–         vykonať účinné opatrenia na elimináciu negatívnych vplyvov na krajinu a prírodné

prvky  v súvislosti s budovaním dopravnej  a technickej infraštruktúry . Navrhovať

špecifické opatrenia ako sú výsadba líniovej zelene a zelených protihlukových bariér

–        pri návrhu nových parkovacích plôch žiadame zabudovať zachytávače ropných látok

–          navrhované preventívne protipovodňové úpravy vodných tokov  a kanálov riešiť tak,

aby zostali zachované ich ekostabilizačné a migračné funkcie resp. zabezpečiť revitalizáciu regulovaných tokov s doplnením výsadby sprievodnej zelene tak, aby splňovali požiadavku protipovodňovej ochrany

–            dôsledne akceptovať RÚSES v území ako aj miestny územný systém ekologickej stability územia a uplatňovať príslušné ekostabilizačné a manažmentové opatrenia na ich ochranu

–           dôsledne dodržiavať opatrenia vyplývajúce priamo zo zákon ohľadom CHVO Žitný ostrov a SKUEV0822 Malý Dunaj

–             doplniť  opatrenia na zachovávanie migračnej priepustnosti územia v maximálne

možnej miere a zakomponovať budovanie technických zariadení ekologickej infraštruktúry

–            doplniť do opatrení zvýšenie podielu nelesnej drevinovej vegetácie v krajine vzhľadom na nárast zastavaných plôch a s tým súvisiace zníženie ekologickej stability krajiny. Lokalizáciu plôch nelesnej drevinovej vegetácie navrhnúť v súlade s charakteristickým vzhľadom krajiny (napr. náznakovou rekonštrukciou historických krajinných štruktúr, ), pri výsadbe uplatňovať miestne pôvodne druhy drevín,

–         zapracovať do územného plánu doplnenie brehovej vegetácie pozdĺž vodných tokov v riešenom území, s uplatnením autochtónnych druhov, z hľadiska ich retenčnej funkcie v krajine

–      pri výsadbe líniovej a plošnej zelene v území v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny uplatňovať autochtónne druhy drevín

–    rozvody elektrickej energie realizovať zemnými káblami, pri rekonštrukcii jestvujúcich je potrebné vykonať technické opatrenia na zabránenie úhynu vtákov

–    pri lokalitách so stredným radónovým rizikom doplniť požiadavku ohľadom posúdenia podmienok  stavebného využitia podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov a vyhlášky MZ SR č. 528/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie

ožiarenia z prírodného žiarenia. alebo stavby navrhnúť s plynonepriepustným zakladaním.

–       dodržiavať regulatívy a požiadavky zák. č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a Vyhlášky MZ SR č. 98/2018 Z.z. o obmedzení ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia

–            vytvárať komplexný systém plôch zelene v sídle v prepojení do kontaktných hraníc

sídla a do priľahlej krajiny a podporiť nové projekty ozelenenia centrálnych častí obce a verejných priestorov, posedení, vybudovanie autobusovej zastávky, vybudovanie peších i oddychových miest a cyklistických zastávok.

–       zabezpečiť a podporovať budovanie opatrení proti veternej erózii, napríklad výsadbou vetrolamov, živých plotov a pod.

18

–           zabezpečiť a podporovať zvyšovanie podielu vegetácie pre zadržiavanie a infiltráciu

dažďových vôd a budovanie opatrení na zvýšenie retenčnej kapacity územia pomocou hydrotechnických opatrení, navrhnutých ohľaduplne k životnému

prostrediu. Navrhovať vodozádržné opatrenia v zmysle Stratégie adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy .

–            v následných dokumentáciách podporovať využívanie klimaticky priaznivých stavebných technológií a materiálov vo výstavbe a infraštruktúre.

–            podporovať a presadzovať využitie miestnych trvalo udržateľných energetických zdrojov (solárna energia a pod.)

–           v extraviláne obce v následných dokumentáciách zabezpečiť a podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity územia diverzifikovaním štruktúry krajinnej pokrývky, s výrazným zastúpením vsakovacích prvkov a v zastavanom území obce podporovať zvýšenie infiltračnej kapacity minimalizovaním podielu nepriepustných povrchov na urbanizovaných plochách – presne zadefinovať koeficient zastavania územia

–          usmerniť odtokové pomery pomocou drobných hydrotechnických opatrení

zabezpečiť    a    podporovať    ochranu    funkčných    brehových      porastov

v sídlach z hľadiska priaznivej klímy

–              pri  návrhu  rešpektovať  stanovisko  správcu  hydromelioračných  zariadení  ,

predovšetkým       závlah  aby nedošlo k ich poškodeniu a znefunkčneniu

–        rešpektovať  zásady  ochrany  poľnohospodárskej  pôdy  stanovené  v zákone  č.

220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy

–        zabezpečiť požiadavky na ochranu zdravia ľudí -zabezpečiť kvantitatívne i kvalitatívne vyhovujúce hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou podľa požiadaviek NV SR č. 247/2017 Z.z. ktorými sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú pre ľudskú potrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu ako aj hygienicky vyhovujúce zneškodňovanie splaškových odpadových vôd

–        podporovať ekologické formy hospodárenia v chránených územiach

–        zabrániť neodborným zásahom do hydrogeologických pomerov , pred každým zásahom posúdiť jeho vplyv na hydrogeologické pomery

–        podporovať zvýšenie ekologickej stability územia budovaním deliacich prvkov zelene ( remíz) a tak narušiť veľkoplošné formy obhospodarovania územia, znižovanie počtu poľných hnojísk a zabezpečiť ich nepriepustnosť v území

–        zabezpečiť aby pribudovaní  novonavrhovanej splaškovej kanalizácii v obci okrem

napojenia nových rozvojových plôch došlo k napojeniu už           existujúcej zástavby

v  obci

4.        Odôvodnenie záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu Záverečné stanovisko bolo vypracované v súlade s § 14 zákona v súčinnosti s

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede a to na základe celkového výsledku procesu posudzovania vplyvov predmetného strategického dokumentu na životné prostredie, v ktorom boli zvážené dôvody, ciele a prínosy riešenia územného plánu, súčasný stav využívania územia, únosnosť prírodného prostredia, význam očakávaných vplyvov na zložky prírodného prostredia, chránené územia a zdravie obyvateľstva z hľadiska ich pravdepodobnosti, rozsahu a trvania, ako aj súlad s ostatnými strategickými dokumentmi na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. S ohľadom na súčasný stav poznania boli zohľadnené všetky relevantné skutočnosti, ktoré vyplynuli zo správy o hodnotení strategického dokumentu, vlastného strategického dokumentu,

19

pripomienok doručených stanovísk dotknutých subjektov, záverov verejného prerokovania a odborného posudku, ktorý doplnil chýbajúce hodnotenia a odporúčania.

Všetky opodstatnené odporúčania a požiadavky, ktoré vyplynuli z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, boli premietnuté do kapitoly VI. „ZÁVERY, časti 3. „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“.

Strategický dokument navrhuje riešenie jednotlivých funkcií v území tak, aby výsledkom bolo uspokojenie sociálno- ekonomických požiadaviek rozvoja obce a ochrana hodnotných prírodných území a vytvorenie kvalitného životného prostredia.

5.        Návrh monitoringu

Podľa § 16 ods. 1 zákona o posudzovaní obstarávateľ a rezortný orgán sú povinní zabezpečiť sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov schváleného strategického dokumentu na životné prostredie, prípadne použiť na tento účel existujúci monitoring, aby sa predišlo zdvojovaniu monitorovania.

Podľa § 16 ods. 2 zákona o posudzovaní spočíva sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie v:

a)      systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov,

b)      vyhodnocovaní jeho účinnosti,

c)      zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe

o hodnotení so skutočným stavom.

Sledovanie a vyhodnocovanie vplyvov navrhovaného strategického dokumentu na životné prostredie spočíva v systematickom sledovaní a vyhodnocovaní jeho vplyvov, vyhodnocovaní jeho účinnosti, zabezpečení odborného porovnania predpokladaných vplyvov uvedených v správe o hodnotení so skutočným stavom.

Podľa § 16 ods. 3 zákona o posudzovaní, ak obstarávateľ zistí, že skutočné vplyvy strategického dokumentu na životné prostredie posudzovaného podľa zákona o posudzovaní sú horšie, ako sa predpokladalo v správe o hodnotení, je povinný zabezpečiť opatrenia na ich zmiernenie a zároveň zabezpečiť zmenu, doplnenie, prípadne prepracovanie strategického dokumentu.

Kontrola dodržiavania stanovených podmienok je určená hlavne platnou legislatívou v oblasti ochrany životného prostredia a ochrany zdravia obyvateľov to znamená , že jednotlivé stavby či funkcie ktoré sa budú realizovať v súlade s ÚPN musia byť realizované v súlade s platnou legislatívou , ktorej súčasťou sú aj podmienky na vykonávanie kontrolných meraní emisií, odberov vôd, vypúšťania vôd, hlukových meraní a pod.

6.        Vyhlásenie sumarizujúce, ako boli začlenené úvahy o environmentálnych aspektoch do strategického dokumentu, ako bola zohľadnená správa o hodnotení strategického dokumentu, ako boli zohľadnené stanoviská verejnosti k správe o hodnotení strategického dokumentu, výsledky uskutočnených konzultácií, dôvody

výberu schváleného strategického dokumentu v porovnaní s inými prijateľnými variantmi a informácia o opatreniach, o ktorých sa rozhodlo v súvislosti s monitoringom

Primárne aspekty, ktoré ovplyvňujú rozvojové možnosti obce sú:

–       súčasná založená urbanistická štruktúra obce a vymedzenie zastavaného územia

–       založená koncepcia poľnohospodárskej výroby v obci

–       prognóza demografického vývoja

20

–       krajinná štruktúra územia, výskyt chránenej poľnohospodárskej pôdy s vybudovanými hydromelioračnými zariadeniami a kanálmi

–       výskyt chránených území ( CHVO Žitný ostrov , územie európskeho významu SKUEV0822 Malý Dunaj, regionálne biokoridory a biocentrá ,ostatné prvky územného systému ekologickej stability v riešenom území)

–       ochranné pásma technickej a dopravnej infraštruktúry, vodných tokov a iných objektov

–       návrhy vyplývajúce z nadradenej územnoplánovacej dokumentácie

Všetky tieto skutočnosti limitujú a podmieňujú možnosti funkčného a priestorového využitia územia. Ako najpodstatnejšie boli vyhodnotené požiadavky na zabezpečenie

dostatočných plôch pre rozvoj bývania s cieľom dosiahnutia kompaktnosti zástavby a zachovania centrálnej zóny obce s dobudovaním občianskej vybavenosti , bytovej výstavby, návrh rekreačno oddychových zón, reštrukturalizáciu pôvodných výrobných

poľnohospodárskych plôch na nepoľnohospodársku výrobu , návrh nových výrobných území, optimalizáciu dopravnej obsluhy územia obce v nadväznosti na nadradenú dopravnú infraštruktúru. Z hľadiska environmentálneho územný plán sledoval minimalizáciu záberu chránených pôd, v čo najväčšej možnej miere zachovanie krajinnej štruktúry , ochranu podzemných vôd ako najprioritnejšiu problematiku v území , obmedzenie dopadu na chránené územia, návrh kostry miestneho územného systému ekologickej stability a posilnenie celkových ekostabilizačných funkcií v krajine aj v zástavbe s dôrazom na odtokové pomery a ďalšie javy súvisiace s adaptáciou na klimatické zmeny.

Všetky pripomienky k predloženej správe alebo strategickému dokumentu budú zapracované tak ,ako sú uvedené v kap. Závery a odporúčania. Niektoré stanoviská sú prioritné pre dopracovanie strategického dokumentu ( stanovisko Okresného úradu odbor starostlivosti o ŽP odbor ochrany prírody a krajiny v Trnave ako aj stanovisko RÚVZ v Dunajskej Strede ) niektoré stanoviská uvádzajú len vecné pripomienky a požiadavky v zmysle svojich kompetencií vyplývajúcich z konkrétnych platných právnych predpisov a pripomienky formálneho charakteru.

Od zástupcov verejnosti nebolo príslušnému orgánu a obci doručené žiadne stanovisko .

Časť pripomienok v stanoviskách má všeobecný charakter a odkazuje na rešpektovanie ustanovení konkrétnych právnych predpisov, ktoré sú všeobecne záväzné a vzťahujú sa na povoľovacie konania ku konkrétnym stavbám a zámerom, ktorých realizácia vyplynie z návrhov územného plánu po jeho schválení.

Z odporúčaní správy o hodnotení strategického dokumentu boli do záverečného stanoviska prevzaté relevantné požiadavky mimo tých, ktoré už sú súčasťou návrhu zásad a regulatívov predloženého územného plánu v jeho záväznej časti.

Opodstatnené vecné požiadavky aj formálne pripomienky uplatnené v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie sú premietnuté do kapitoly VI. „ZÁVERY, časti 3. „Odporúčania na prepracovanie, dopracovanie, úpravu návrhu strategického dokumentu“.

Z posúdení správy o hodnotení, z doručených stanovísk a záverov odborného posudku vyplynulo, že návrh územného plánu obce Blahová predstavuje riešenie, ktoré určuje optimálne funkčné a priestorové usporiadanie obce s ohľadom na dlhodobý vývoj bez zásadných environmentálnych rizík. S ohľadom na definované prírodné a územné limity, širšie vzťahy a miestne pomery zastavaného územia predstavuje optimálne riešenie rozvoja obce.

7.        Informácia pre schvaľujúci orgán o dotknutej verejnosti pri posudzovaní vplyvov strategických dokumentov

21

Zainteresovaná verejnosť podľa § 6a zákona je verejnosť, ktorá má záujem alebo môže mať záujem o prípravu strategických dokumentov pred ich schválením. Medzi zainteresovanú verejnosť patrí fyzická osoba (§ 6 ods. 2 písm. a) zákona), právnická osoba (§ 6 ods. 2 písm. b) zákona), občianska iniciatíva (§ 6 ods. 2 písm. c a § 6 ods. 3 zákona).

Príslušný orgán a obstarávateľ strategického dokumentu v priebehu posudzovania vplyvov posudzovaného strategického dokumentu vykonali všetky zákonom požadované kroky v zákonom stanovených lehotách , aby sa informácia o spracovanom oznámení o strategickom dokumente a tiež správa o hodnotení strategického dokumentu ako aj informácia o verejnom prerokovaní správy o hodnotení strategického dokumentu ( §11 zák.

č.  24/2006 Z.z. ) a o možnosti predložiť pripomienky dostala čo k najširšej verejnosti.

Na základe dostupných podkladov a informácií v priebehu procesu posudzovania vplyvov

navrhovaného strategického dokumentu ( §6a a súvisiace ustanovenia zák. č. 24/2006 Z.z.)

zo strany zainteresovanej verejnosti neboli doručené žiadne písomné pripomienky alebo písomné námietky k vypracovanému strategickému dokumentu.

VII. POTVRDENIE SPRÁVNOSTI ÚDAJOV

1.        Spracovatelia záverečného stanoviska

Okresný   úrad        Dunajská   Streda,   odbor   starostlivosti   o životné   prostredie    ,   odbor

starostlivosti o životné prostredie

Korzo Bélu Bartóka 789/3

929 01 Dunajská Streda

v súčinnosti s

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede

2.        Potvrdenie správnosti údajov podpisom oprávneného zástupcu príslušného orgánu, pečiatka

Okresný úrad Dunajská Streda , odbor starostlivosti o životné prostredie Mgr. Erika Cafiková, poverená vykonávaním funkcie vedúceho odboru

3.        Miesto a dátum vydania záverečného stanoviska

Dunajská Streda , dňa 29.04.2022

Prílohy

Popis

Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka pod číslom 8a.,/2022/OZ-1 zo dňa 22.02.2022 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 1 v roku 2022 na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva novovytvoreného obecného pozemku, parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, výmera 722 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie ktorý bol Geometrickým plánom č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1380 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Špecifické požiadavky:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 5/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 79,22,- €, geometrického plánu č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022 vo výške 130,00 € a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena 45,00 € za 1 m²,

-hlavným kritériom je najvyššia cena 1 m².

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

-Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 01.04.2022, do 12.00 hod. Lehota na doručenie ponúk predkladaných osobne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa sa považuje za dodržanú, ak bola ponuka doručená do podateľne vyhlasovateľa do dátumu a hodiny ukončenia podávania návrhov, t. j. najneskôr do 01.04.2022 do 12:00 hod. Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

– Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž č. 1 v roku 2022 – neotvárať!“.

– Cenová ponuka musí obsahovať:

1.označenie záujemcu:

a)fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

2.označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

3.výška cenovej ponuky,

4.účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu, podnikateľské účely, dvor , záhrada),

5.akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,

6.ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

7.vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela,

8.čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nie je dlžníkom v omeškaní vo vzťahu k vyhlasovateľov.

– Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.

– Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

– Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

Ďalšie podmienky súťaže:

– Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú starostom obce. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná  nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, najmenej však traja členovia. Na platné rozhodnutie komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie.

– Členovia komisie otvoria obálky s ponukami, vyhodnotia splnenie náležitostí ponuky, vyhodnotia OVS a oznámia vybraný návrh v termíne do 7. pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.

– V prípade, ak bude Vyhlasovateľovi predložená len 1 ponuka, komisia bude skúmať prijateľnosť takejto ponuky pre Vyhlasovateľa.

– O zasadnutí komisie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. Prípadný dôvod nepodpísania zápisnice sa v zápisnici poznamená.

– Uchádzačom, ktorí nesplnili náležitosti ponuky a neboli zaradení do elektronickej aukcie,  vyhlasovateľ uvedené písomne oznámi v lehote do 14 pracovných dní od vyhodnotenia náležitostí ponúk.

– Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.

– Uchádzači nemajú právo na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v OVS.

– Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek OVS zrušiť.

– Práva a povinnosti účastníkov OVS neupravené týmito podmienkami sa spravujú ust. § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

– Vyhlasovateľ je oprávnený OVS zopakovať v prípade jej neúspešného vyhodnotenia, pričom je oprávnený stanoviť nový termín predkladania ponúk  uchádzačov.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

V Jelke dňa 28.02.2022

Prílohy

Popis

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

 Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

Číslo: OcÚJE-1869/2021                                                                     

V Jelke dňa  14.02.2022

TX1

Ladislav Tanko a manželka Eva Tanková, obaja bytom Stoličná 1395/42, 925 23 Jelka ___________________________________________________________________________

– žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Novostavba záhradného domu“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

STAVEBNÉ POVOLENIE

          Stavebníci Ladislav Tanko a manželka Eva Tanková, obaja bytom Stoličná 1395/42, 925 23 Jelka, podali dňa 05.11.2021, na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba záhradného domu“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Podľa § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona

povoľuje

stavbu:                        Novostavba záhradného domu“

pre stavebníkov:         Ladislav Tanko a manželka Eva Tanková,

                                    obaja bytom Stoličná 1395/42, 925 23 Jelka,

na pozemku s parc. č. 1026/3 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

            Pozemok s parc. č. 1026/3 v kat. úz. Jelka o výmere 504 m2 je vedený na LV č. 3058 ako záhrada vo vlastníctve stavebníkov.

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, vydal stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby rodinného domu na poľnohospodárskej pôde listom č.  OU-GA-PLO-2021/013816-02 zo dňa 08.12.2021, v zmysle ktorého súhlasí so zámerom využitia poľnohospodárskej pôdy v  katastrálnom území Jelka na výstavbu rodinného domu v nasledovnom rozsahu:

 LV č. 
 Parcela C KN 
 Výmera parcely v m2 
 Druh pozemku 
 Navrhovaný záber v m2 
 3058 
 1026/3 
 504 
 záhrada 
 160 

          Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom na poľnohospodárskej pôde za dodržanie týchto podmienok:

– zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením a porastom samonáletu drevín.

– vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti vyššie uvedených parcelách.

– za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať po realizácii stavby Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor o zápis zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku „záhrada“ na „zastavaná plocha a nádvorie“ s predložením geometrického plánu a tohto stanoviska.

Na výstavbu súboru stavieb bude využitá projektová dokumentácia „Novostavba záhradného domu“, ktorú vypracovala spoločnosť ADplan s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka, IČO: 47054409.

Projektovú dokumentáciu situácie osadenia stavby a koordinačných vzťahov vypracovala spoločnosť ADplan s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka, IČO: 47054409.

Novostavba záhradného domu

Objekt záhradného domu je nepodpivničený, jednopodlažný a zastrešený valbovou strechou so sklonom 23°. Pôdorys prístrešku je obdĺžnikového tvaru. Maximálne pôdorysné rozmery nosnej konštrukcie sú 6,700 m x 11,035 m. Najvyšší bod nosnej konštrukcie objektu je 4,300 m od úrovne ±0,000. Zvislý nosný systém objektu je navrhnutý z murovaných stien. Nosná konštrukcia valbovej strechy je navrhnutá z dreveného krovu. Objekt bude založený na základových pätkách. Stavba je jednoduchého tvaru ako jeden dilatačný celok o celkových pôdorysných rozmeroch 13,80 x 4,80 m + tepelná izolácia 100 mm, so svetlou výškou prízemia 2,40 m. Prístrešok pozostáva z jedného dilatačného celku.

Z hľadiska dispozično – prevádzkového riešenia navrhovaný záhradný dom rozdeľujeme NA otvorenú a uzavretú časť.

Zastavaná plocha:               70,00 m2     
Úžitková plocha:                  54,84 m2 

Dispozičné riešenie záhradného domu je nasledovné:

Otvorená časť: jacuzzi.

Uzavretá časť: sauna, posilňovňa.

Prípojky:

– elektrická prípojka prípojka s napojením na NN rozvod cez exist. elektr. rozvody exist. rodinného domu so súp. č. 1395,

– bleskozvod,

– úprava vonkajších plôch.

Pre uskutočnenie stavieb sa určujú tieto záväzné podmienky:

1.  Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2.   Záhradný dom bude umiestnený na pozemkoch parc. č. 1026/3 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka, osadený od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:

–          od hranice pozemku parc. č. 1028/2                                      – na 7,140 m,

–          od hranice pozemku parc. č. 1047, 1048                                – na 3,000 m,

–          od hranice pozemku parc. č. 1025                                         – na 3,000 m,

–          od hranice pozemku parc. č. 197/18                                      – na 11,124 m,

–          od exist. objektu záhradného prístrešku                                 – na min. 16,300 m.

Výška podlahy 1.NP ±0,000 bude na + 0,150 m nad úrovňou upraveného terénu. Maximálna výška záhradného domu bude na úrovni +4,100 m od ±0,000.

3.   V projektovej dokumentácii je určená maximálna hladina podzemnej vody na úrovni cca. -2,90 m od existujúceho terénu, t.j. nebude zasahovať základovú konštrukciu, ktorá bude opatrená izoláciou proti zemnej vlhkosti.

4.   Stavba záhradného domu žiadnou svojou konštrukčnou súčasťou nesmie presahovať hranice pozemkov s parc. č. 1026/3 v katastrálnom území Jelka.

5.   Pri uskutočňovaní stavby je investor povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

6.   Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia STN 73 4301 Obytné budovy.

7.   Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií treba postupovať podľa STN 73 2310.

8.   Bleskozvod realizovať v súlade s STN 73 2310.

9.   Zrážkové vody zo strechy objektu budú odvedené na vlastný pozemok do novovybudovaných septikov.

10. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

11. Uskladnenie stavebného materiálu zabezpečí investor na vlastnom pozemku.

12. Nie je prípustný zásah do verejného priestranstva (uskladnenie stavebného materiálu, rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany OcÚ Jelka.

13. Odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou a nebudú využité pri stavebných prácach, je potrebné zneškodniť na povolenej skládke v súlade so zákonom o odpadoch. Doklad o zneškodnení predloží investor pri kolaudačnom konaní.

14.  Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečí investor ich vytýčenie.

15. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebným dozorom stavby bude: Ing. arch. Jozef Melišek, Hlavný 763, 925 23 Jelka.

16. Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.

17.  Investor je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.

18.  Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá investor.

            Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá.

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie

Oznámením číslo OcÚJE-1869/2021 dňa 10.11.2021 stavebný úrad v zmysle ust. § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámil začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zo strany účastníkov neboli predložené žiadne námietky.

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

            Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43b, 43d a 43e stavebného zákona.

         Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

                                                                                                                       Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                   starosta obce

Príloha pre stavebníka:

 – overená dokumentácia stavby

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.        Alojz Görföl, SK

2.        Alexej Görföl, SK

Doručí sa poštou:

1.      Ladislav Tanko, Stoličná 1395/42, 925 23 Jelka

2.      Eva Tanková, Stoličná 1395/42, 925 23 Jelka

3.      Ásványi Ladislav, Jókaiho 1185/19, 925 23 Jelka

4.      Viczián Michal, Stoličná 133, 925 23 Jelka

5.      Vicziánová Veronika, Stoličná 133, 925 23 Jelka

6.      Benčuriková Anna, Veľká 12/12, 925 23 Jelka

7.      Husár Július, Veľká 19, 925 23 Jelka

8.      Elena Husárová, Nezábudkova 808/16, 821 01 Bratislava

9.      Némethová Alžbeta, Stoličná 137, 925 23 Jelka

10.  ADplan s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka

11.  Ing. arch. Jozef Melišek, Hlavná 763, 925 23 Jelka

12.  k spisu

Na vedomie:

1.      Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

2.      Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta

3.      Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor, Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta – po právoplatnosti

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Prílohy

Popis

Obec Jelka

 Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-250/2022                                                                                        Dňa 03.02.2022

OZNAM

Obec Jelka ako obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie podľa § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) týmto oznamuje

začatie obstarávania 

Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 2.

Obec Jelka  zabezpečuje v súlade s § 30 stavebného zákona aktualizáciu platnej územnoplánovacej dokumentácie obce, pričom sústreďuje informácie o tom, či  sa nezmenili územno-technické, hospodárske a sociálne predpoklady, na základe ktorých bola navrhnutá koncepcia organizácie územia.

Navrhované zámery a požiadavky na riešenia

(napr. požiadavky z hľadiska lokalít bývania a ich regulácie, požiadavky z hľadiska zariadení občianskej vybavenosti, priemyslu, požiadavky na riešenie dopravných závad a pod.) môžete predložiť písomne, resp. mailom s uvedeným kontaktu na odosielateľa

najneskôr do 04.03.2022 na Obecný úrad v Jelke.

                                                                                                                         Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                          starosta obce

Prílohy

Popis

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-203/2022                                                                         V Jelke dňa: 02.02.2022

TX1

OZNÁMENIE

o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania

            Investor KOW s.r.o., so sídlom spoločnosti Námestie slobody 580/7, 925 22 Veľké Úľany, podal dňa 31.01.2022 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„EKO DVOR Jelka – priestory pre triedený nie nebezpečný odpad“

na pozemkoch s parc. č. 726/3, 726/4 a 726/5 v katastrálnom území Nová Jelka, v obci Jelka.

            Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie, pričom územné konanie o umiestnení stavby bolo spojené so stavebným konaním podľa § 39a ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

            Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom rozhodovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a v zmysle § 2, písm. e., zák.č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ust. § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov

oznamuje

začatie stavebného konania a súčasne upúšťa od ústneho pojednávania.

            Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy môžu svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne.

            Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť na Obecnom úrade v Jelke, na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku, v termíne vopred dohodnutom telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

            Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, musí predložiť jeho zástupca písomnú plnú moc s overeným podpisom zastupovaného.

Vybavuje: Ing. Enikő Morovik Eššek, tel. č. 031/7876132, stavebnyurad@jelka.sk.

                                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                          starosta obce

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.        Lampl Ignác, SK

2.        Lampl Miksa, SK

3.        Lamplová Aranka, SK

4.        Lamplová Margita, SK

5.        Lamplová Fany, SK

6.        Szinaiová Hermína, SK

7.        Messingerová Regina, SK

Doručí sa:

1.      KOW s.r.o., Námestie slobody 580/7, 925 22 Veľké Úľany

2.      Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11

3.      Donau farm Kalná, s.r.o., Červenej armády 178, 93532 Kalná nad Hronom

4.      ŠAVELOVÁ Eva, Chrenová č.634/5, 925 23 Jelka

5.      POLAGRO s.r.o. JELKA, Hlavná 1237, Jelka

6.      Fellinger Karol, Jahodná 216/17, 925 23 Jelka

7.      Viczián Peter, Februárového Víťazstva 1010/10, 925 23 Jelka

8.      Kovács Jozef, Štúrova 1113/5, 925 23 Jelka

9.      Farkasová Blanka, Čenkovce 117, 930 39 Čenkovce

10.  Szlováková Otília, Novojelčanská 860, 925 23 Jelka

11.  Németh Juraj, Novojelčanská 825, 925 23 Jelka

12.  Szalay Marek, Hollého 2156/11, 903 01 Senec

13.  Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

14.  k spisu

Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Prílohy

Popis

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

 Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

__________________________________________________________________________

Číslo: OcÚJE-2116/2021                                                                      V Jelke dňa 31.01.2022

TX1

Eva Tomanová, bytom Stoličná 139/21, 925 23 Jelka

___________________________________________________________________________

– žiadosť o stavebné povolenie na stavbu, súbor stavieb: „Rodinný dom a prístrešok pre autá“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

STAVEBNÉ POVOLENIE

          Stavebníčka Eva Tomanová, bytom Stoličná 139/21, 925 23 Jelka, podala dňa 22.12.2021 na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom a prístrešok pre autá“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Podľa § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona

povoľuje

stavbu:                        „Rodinný dom a prístrešok pre autá“

pre stavebníčku:          Evu Tomanovú,

                                  bytom Stoličná 139/21, 925 23 Jelka

na pozemku s parc. č. 1022/1 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

            Pozemok s parc. č. 1022/1 v kat. úz. Jelka o výmere 1231 m2 je vedený na LV č. 84 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve stavebníčky.

Na výstavbu súboru stavieb bude využitá projektová dokumentácia „Rodinný dom a prístrešok pre autá“, ktorú vypracoval projektant Peter Horváth PH-projekt, Pusta 187/13, 925 22 Veľké Úľany.

Projektovú dokumentáciu situácie osadenia stavby a koordinačných vzťahov vypracoval projektant Peter Horváth PH-projekt, Pusta 187/13, 925 22 Veľké Úľany.

SO 01 – Rodinný dom

Navrhovaný objekt novostavby rodinného domu je nepodpivničený, jednopodlažný a zastrešený valbovou strechou s nevyužívaným povalovým priestorom. Pôdorys rodinného domu je nepravidelného tvaru. Maximálne pôdorysné rozmery nosnej konštrukcie rodinného domu sú 12,000 m x 18,700 m. Najvyšší bod nosnej konštrukcie objektu je +5,657 m od úrovne ±0,000. Budova bude založená na základových pásoch. Zvislý nosný systém objektu je navrhnutý z murovaných stien. Nosné steny prebiehajú v dvoch na seba kolmých smeroch. Primárny zvislý nosný systém je pozdĺžny, ktorý vytvára nosný podklad pre stropnú konštrukciu a konštrukciu strechy. Vodorovná nosná konštrukcia nad prízemím je navrhnutá z dreveného trámového stropu. Nosná konštrukcia valbovej strechy je navrhnutá z klasicky viazaného dreveného väznicového krovu za použitia drevených väzných trámov.

Rodinný dom pozostáva z jedného dilatačného celku. Na prízemie sú situované obytné priestory. Hlavný vstup do rodinného domu bude z čelnej strany objektu, do objektu sa vstupuje z terasy. Po vstupe cez hlavný vchod sa dostaneme na spoločenský priestor – chodbu, z ktorej sa vstupuje do všetkých miestnosti objektu (spálňa, 2x izby, technická miestnosť, kúpeľňa). Pri vstupe sa nachádza samostatné WC pre návštevy. Denná časť objektu je navrhnutá na juhozápadnej strane objektu, kde sa nachádza kuchyňa so špajzou a obývacia izba s jedálňou. Z obývacej izby je riešený východ na terasu cez terasové dvere. 

Z hľadiska dispozično – prevádzkového riešenia navrhovaný rodinný dom v plnej miere dostatočný pre pohodlné bývanie 4 člennej rodiny. Objekt z hľadiska funkcií je delený na nočnú a dennú zónu.

Zastavaná plocha RD:                                             198,03 m2

Úžitková plocha RD:                                               124,04 m2

Obytná plocha RD:                                                   78,84 m2

Dispozičné riešenie rodinného domu je nasledovné:

Prízemie: závetrie, zádverie, WC, chodba, spálňa, šatník, obývacia izba s kuchyňou a jedálňou, technická miestnosť, kúpeľňa, 2x izba, špajza.

Prípojky:

– elektrická prípojka – s napojením na NN rozvod,

– vodovodná prípojka – s napojením na verejný vodovod,

– kanalizačná prípojka – s napojením do verejnej kanalizácie,

– bleskozvod,

– úprava vonkajších plôch.

SO 02 – Prístrešok pre autá

            Navrhovaný objekt novostavby prístrešku pre autá je nepodpivničený, jednopodlažný objekt zastrešený pultovou strechou. Objekt bude založený na základových pásoch. Zvislý nosný systém objektu je navrhnutý z osamelých železobetónových stĺpov. Nosná konštrukcia pultovej strechy je navrhnutá z klasicky viazaného dreveného krovu za použitia drevených väzných trámov. Predmetný objekt pozostáva z jedného dilatačného celku.

Zastavaná plocha prístrešku:                                 67,20 m2

Úžitková plocha prístrešku:                                   66,48 m2

Dispozičné riešenie prístrešku pre autá je nasledovné:

Prízemie: prístrešok.

Prípojky:

– bez napojenia na inžinierske siete,

– bleskozvod,

– úprava vonkajších plôch.

Celková zastavaná plocha RD a prístrešku:       265,23 m2

Celková úžitková plocha RD a prístrešku:          190,52 m2

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavby sa určujú tieto záväzné podmienky:

1. Stavby budú uskutočnené podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia,
prípadné  zmeny nesmú byť vykonané bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Rodinný dom a prístrešok pre autá budú umiestnený na pozemku parc. č. 1022/1 v kat. území Jelka,  
    v zastavanom území obce Jelka.

Osadenie rodinného domu od susedných nehnuteľností je nasledovné.

–          od hranice pozemku parc. č. 1025                                        –   na 1,500 m,

–          od hranice pozemku parc. č. 1021                                        –   na min. 4,820 m,

–          od hranice pozemku parc. č. 1057                                        –   na 41,280 m,

–          od exist. objektu RD na pozemku parc. č. 1022/3                  –   na 20,960 m.

Výška podlahy I. nadzemného podlažia + 0,000 bude na +0,275 m nad úrovňou upraveného terénu. Maximálna výška rodinného domu bude na úrovni + 5,840 m od + 0,000.  

Osadenie rodinného domu od susedných nehnuteľností je nasledovné.

–          od hranice pozemku parc. č. 1021                                        –   na 0,830 m,

–          od hranice pozemku parc. č. 1173/1                                     –   na min. 5,490 m,

–          od exist. objektu RD na pozemku parc. č. 1022/2                  –   na 3,270 m.

Výška podlahy I. nadzemného podlažia + 0,000 bude na +0,000 m nad úrovňou upraveného terénu. Maximálna výška rodinného domu bude na úrovni + 3,426 m od + 0,000.  

3.  V projektovej dokumentácii je určená maximálna hladina podzemnej vody na úrovni cca. -2,90 m od existujúceho terénu, t.j. nebude zasahovať základovú konštrukciu, ktorá bude opatrená izoláciou proti zemnej vlhkosti.

4.  Stavba rodinného domu a prístrešku pre autá žiadnou svojou konštrukčnou súčasťou nesmie presahovať hranice pozemku s parc. č. 1022/1 v katastrálnom území Jelka.

 5.   Systém vykurovania je teplovodný, dvojrúrkový s núteným obehom vykurovacej vody. Cirkuláciu vody do rozdeľovačov/zberačov podlahového vykurovania zabezpečuje teplovodné obehové čerpadlo, ktoré je súčasťou tepelného čerpadla. Podlahové vykurovanie je navrhnuté s tepelným spádom 39/34°C. Cirkuláciu vykurovacej vody do integrovaného zásobníka OPV zabezpečuje zabudované čerpadlo zdroja tepla prepínaním 3-cestného prepínacieho ventila.

Vykurovanie zabezpečuje tepelné čerpadlo systému vzduch-voda, ktorého súčasťou sú vonkajšia kondenzačná jednotka VAILLANT aroCOLLECT 11/2 SA s funkciou INVERTER, ktorá plynule prispôsobuje výkon zariadenia aktuálnej potrebe na vykurovanie alebo chladenie,a vnútorná samostatne stojaca jednotka VAILLANT flexoCompact exclusive VWF 88/4 s nominálnym vykurovacím výkonom (A2/W35) 7,8 kW, s 9 kW záložným elektrickým ohrevom a so zbudovaným obehovým čerpadlom. Teplotný spád zdroja je počítaný na 39/34°C. Ohriata pitná voda bude pripravovaná v zabudovanom zásobníku tepelného čerpadla o objeme 185 l.

6.  Pri uskutočňovaní stavby je investor povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

7.  Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia STN 73 4301 Obytné budovy.

8.  Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií treba postupovať podľa STN 73 2310.

9.  Bleskozvod realizovať v súlade s STN 73 2310.

10. Zrážkové vody zo strechy objektu budú odvedené na vlastný pozemok do novovybudovaných septikov.

11. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

12. Uskladnenie stavebného materiálu zabezpečí investor na vlastnom pozemku.

13. Nie je prípustný zásah do verejného priestranstva (uskladnenie stavebného materiálu, rozkopávka verejného
priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany OcÚ Jelka.

14.  Odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou a nebudú využité pri stavebných prácach, je potrebné zneškodniť na povolenej skládke v súlade so zákonom o odpadoch. Doklad o zneškodnení predloží investor pri kolaudačnom konaní.

15.  Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečí investor ich vytýčenie.

16.  Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebným dozorom stavby bude: Jozef Duba, Vadonská 228, 925 21 Malá Mača, Ev. č.: 01280*10-21*.

17.  Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.

18.  Investor je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.

19.  Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá investor.

20.  Súčasťou povoľovanej stavby je aj prislúchajúca dopravná vybavenosť. Parkovacie státia a spevnené plochy budú umiestnené výlučne na pozemku vo vlastníctve stavebníka.

21.  Všetky vjazdy na pozemok stavebníka musia byť realizované v zmysle výkresu č. 01 „Situácia“, ktorý je súčasťou projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní.

22.  Pod spevnenými plochami vjazdov a vchodov, musí stavebník zabezpečiť primerané vodozádržné opatrenia podkladovou vrstvou štrku na odvod dažďovej vody a umiestniť v nej drenážnu rúru s Ø300 mm a presahom min. 300 mm od spevneného vjazdu alebo vchodu a to po oboch jeho stranách. Štrkové lôžko je potrebné realizovať po celej šírke spevnenej plochy tak, aby drenážna rúra na oboch koncoch bola v úrovni existujúceho alebo navrhovaného jarku. Štrkové lôžko je potrebné zakladať a zabaliť do geotextílie s cieľom zabrániť zaneseniu lôžka nečistotami a nánosmi zeminy a zabezpečiť voľný prietok a vsakovanie dažďovej vody. Voľné konce drenážnej rúry je potrebné uzavrieť geotextíliou s cieľom zabrániť upchatiu rúry nečistotami a nánosmi zeminy a zabezpečiť voľný prietok dažďovej vody. Odporúčané riešenia stavebným úradom je možné nahliadnuť na web stránke obce Jelka http://www.jelka.sk/sk/cl/53//Stavebny-urad.

Vyjadrenia dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii na účely spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania:

A/ Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu v Trnave list č. KPUTT-2021/20523-2/83364/HOR zo dňa 11.10.2021 pre územné a stavebné konanie.

Krajský pamiatkový úrad Trnava, ktorý je podľa § 11 odseku 1 zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu, v znení neskorších predpisov (ďalej len „pamiatkový zákon“) vecne a podľa § 9 ods. 5 pamiatkového zákona miestne príslušným orgánom na úseku ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk, na základe žiadosti stavebníka – Eva Tomanová, bytom Studená 4504/15, 821 04 Bratislava – Ružinov, doručenej dňa 05.10.2021, a po preskúmaní predložených dokumentov, vo veci stavby „Rodinný dom a prístrešok pre autá“, navrhovanej na pozemku parc. č. 1022/1 v katastrálnom území Jelka, obec Jelka, pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby vydáva toto záväzné stanovisko.

Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle § 41 ods. 4 a § 30 ods. 4 pamiatkového zákona, po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska ochrany archeologických nálezov a nálezísk, s realizáciou stavby „Rodinný dom a prístrešok pre autá“, navrhovanej na pozemku parc. č. 1022/1 v katastrálnom území Jelka, obec Jelka, súhlasí s podmienkami:

1.   Termín začatia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení prosíme uviesť telefonický kontakt.

2.   V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce. Podľa § 40 ods. 3 pamiatkového zákona nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však ri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba metódami archeologického výskumu.

Na nálezy, ktoré sa nájdu počas stavby, sa vzťahuje § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Trnava má platnosť 3 roky odo dňa vydania, ak nedôjde k jeho použitiu na účel, pre ktorý je určené.

Toto záväzné stanovisko nenahrádza povolenie príslušného stavebného úradu.

Toto záväzné stanovisko platí pre územné a stavebné konanie vo veci predmetnej stavby. Podmienky tohto záväzného stanoviska žiadame zapracovať do územného rozhodnutia a stavebného povolania na danú stavbu.

B/ Stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné konanie vydal Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava, dňa 25.10.2021:

Spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. súhlasí s vydaním stavebného povolenia pre stavbu: Rodinný dom a prístrešok pre autá (ďalej len „Stavba“) na pozemku registra C, s parcelným číslom 1022/1, v kat. území Jelka, podľa projektovej dokumentácie stavby: Rodinný dom a prístrešok pre autá, vypracovanej 09/2021 (Ďalej len „Projektová dokumentácia“),za týchto podmienok:

·     Stavbu je možné pripojiť do distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. po splnení podmienok určených v Zmluve číslo 122125263, v súlade s platným prevádzkovým poriadkom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a platnými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré sú zverejnené na webovom sídle spoločnosti www.zsdis.sk a v platných právnych predpisoch,

·     Stavebník je povinný zrealizovať stavbu podľa predloženej odsúhlasenej projektovej dokumentácie,

·     Stavebník je povinný rešpektovať všetky elektroenergetické zariadenia spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. a ich ochranné pásma v zmysle ustanovení  § 43 Ochranné pásma Zákona o energetike tak, aby nedošlo poškodeniu alebo ohrozeniu prevádzky elektroenergetických zariadení spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.,

·     V prípade existujúcich podzemných elektroenergetických zariadení v majetku Západoslovenskej distribučnej, a.s., nachádzajúcich sa v záujmovom území stavby je Stavebník povinný pred realizáciou zemných prác požiadať o vytýčenie týchto zariadení a to prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú s povinnou prílohou zašle na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.). Informácie o existencii podzemných káblových vedení môže Stavebník získať po registrácii v aplikácii Geoportál, prístupnej na www.zsdid.sk,

·     Je nutné dodržiavať ochranné pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosti, alebo zdržujúcich sa na stavbe o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení,

·     Výkopové práce v ochrannom pásme podzemných káblových vedení budú vykonávané ručne so zvýšenou opatrnosťou,

·     V prípade vykonávania činností v ochrannom pásme a potreby vypnutia vedenia z bezpečnostných dôvodov, Stavebník požiada o vypnutie 30 dní pred plánovaným termínom prác, prostredníctvom vyplnenej Objednávky, ktorú odošle elektronicky na odberatel@zsdis.sk, alebo poštou na adresu Západoslovenská distribučná, a.s., P.O.BOX 292, 810 00 Bratislava 1 (služba je spoplatnená v zmysle aktuálne platného Cenníka služieb distribúcie elektriny Západoslovenská distribučná, a.s.).

Toto stanovisko a podmienky v ňom uvedené sú platné 12 mesiacov od jeho vydania alebo do zániku Zmluvy, podľa toho, ktorá zo situácií nastane skôr.

Toto stanovisko je výlučne stanoviskom spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. ako dotknutého orgánu, pričom nenahrádza stanovisko a vyjadrenie spoločnosti Západoslovenksá distribučná, a.s., ako účastníka konania (ak má spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. v príslušnom konaní aj postavenie účastníka konania).

C/ Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. listom č. 6612137265 dňa 17.12.2021 vydal nasledovné v y j a d r e n i e  s platnosťou do 17.06.2022:

Na základe Vašej žiadosti o vyjadrenie Vám Slovak Telekom, a.s. dáva nasledovné stanovisko pre vyznačené záujmové územie.

Dôjde do styku

so sieťami elektronických komunikácii (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

·    Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

·     Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

·    Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: Martin Moravčík, martin.moravcik@telekom.sk, +421 37 6566312, +421 0902719875.

·    V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

·    Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

·    Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

·      V prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

· Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

· V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

·     Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

·     Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

·     Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s..

·   Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

·    Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

D/ Vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavby „Rodinný dom a prístrešok pre autá – novostavba“ vydala ZsVS, a.s. Nitra, OZ Šaľa, listom značky č. 79391/2021 zo dňa 21.10.2021:

Vyjadrenie vodovod:

S pripojením stavby na verejný vodovod PVC DN 100 a s dodávkou vody súhlasíme za nasledovných podmienok:

·     Vlastníkom vodovodnej prípojky je stavebník.

·     Dimenzia a materiál vodovodnej prípojky: nová navrhovaná HDPE, DN 25 (d32 x 4,4 – 1“), dĺžka cca. 3,40 m.

·  Spôsob určenia dodaného množstva vody: určeným meradlom – novým navrhovaným vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu, dimenzie DN 20, umiestneným v navrhovanej spoločnej vodomernej šachte s p. č. 1580/22. Spoločná vodomerná šachta bude umiestnená na pozemku p. č. 1173/12.

·    Vodovodnú prípojku žiadame realizovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu „ZsVS, a.s., uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici“.

·   Navrhovaná vodomerná šachta musí byť v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu“ ZsVS, a.s..

·    Vodovodná prípojka a vodomerná šachta nie sú súčasťou verejného vodovodu, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

·    Podľa § 4, ods. 1 zákona č. 442/2002 Z. z. pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom (navŕtavací pás s uzáverom) je súčasťou verejného vodovodu.

·     V zmysle § 27 ods. 7 zákona 442/2002 Z. z. je zakázané prepojiť rozvody z vlastného zdroja vody s vodovodnou prípojkou pripojenou na verejný vodovod alebo s verejným vodovodom.

·      Údaje o množstve dodávanej vody:

      Qp = 0,0067 l/s            Qm = 0,01 l/s                Qh = 0,02 l/s             Qr  = 211,70 m3/rok

Vyjadrenie kanalizácia:

S pripojením nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu PVC DN 300 a s odvádzaním odpadových vôd súhlasíme za nasledovných podmienok:

·      Vlastníkom kanalizačnej prípojky je stavebník.

·      Dimenzia, materiál a druh kanalizačnej prípojky: navrhovaná DN 150, materiál PVC, gravitačná, dĺžka 4,20 m.

·    Spôsob určenia množstva odvedenej vody: na základe nameraného množstva dodanej vody vodomerom prevádzkovateľa verejného vodovodu.

·     Kanalizačnú prípojku a revíznu šachtu realizovať v súlade s „Technickými podmienkami pripojenia a odpojenia nehnuteľnosti na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu“ ZsVS, a.s., s uverejnenými na www.zsvs.sk/zakaznici/.

·     Kanalizačná prípojka a revízna šachta nie sú súčasťou verejnej kanalizácie, k ich povoleniu na cudzom pozemku stavebník musí preukázať stavebnému úradu, že má k pozemku iné právo podľa § 139 ods. 1 Stavebného zákona, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom predmetnú stavbu.

·     Odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku (dažďové vody zo strechy a spevnených plôch) do verejnej kanalizácie v mieste stavby je zakázané.

Pokyny pre stavebníka/žiadateľa:

·     Žiadateľ o pripojenie na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu sa môže pripojiť na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu len na základe písomnej zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie uzatvorenej s prevádzkovateľom verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, ak spĺňa technické podmienky určené prevádzkovateľom.

·    Pred začatím výkopových prác na verejnom priestranstve stavebník zabezpečí na svoje náklady vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ich správcami, vrátane verejného vodovodu a verejnej kanalizácie a rozkopávkové povolenie od príslušného správcu verejného priestranstva resp. cesty. Spätné úpravy zabezpečuje stavebník (žiadateľ) na vlastné náklady.

·     Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie sa podáva na predpísanom tlačive v zákazníckom centre ZsVS, a.s. OZ Šaľa, 927 00 Šaľa, P. Pázmaňa č. 4. Tlačivo žiadosti o uzatvorenie zmluvy je zverejnené na internetovej stránke ZsVS, a.s. http://www.zsvs.sk/zakaznici/.

·    Žiadosť o zriadenie vodovodnej a  kanalizačnej prípojky sa podáva na predpísanom tlačive na ZsVS, a.s., OZ Šaľa, 927 00 Šaľa, P. Pázmáňa č. 4.

·    Po doručení žiadostí, žiadateľ kontaktuje príslušné výrobno – prevádzkové stredisko za účelom dojednanie termínu kontroly splnenia technických podmienok pripojenia. Po splnení technických podmienok zákaznícke centrum pripraví zmluvu o dodávke vody a odvádzaní odpadových vôd. Po podpísaní zmluvy príslušné stredisko pristúpi k napojeniu prípojky na verejný vodovod/verejnú kanalizáciu a namontuje vodomer.

·   U novej vodovodnej prípojky hradí žiadateľ: prípojné potrubie s vyhľadávacím vodičom, všetky armatúry a tvarovky vodomernej zostavy, vodomernú šachtu, montážne práce, zemné práce (ak ich nevykoná sám), preplach a dezinfekciu.

·     Náklady spojené s napojením kanalizačnej prípojky na verejnú kanalizáciu a revíznu šachtu hradí stavebník.

·     Vyjadrenie a podmienky v ňom stanovené sú platné v prípade, že žiadosť o vydanie stavebného povolenia bude podaná najneskôr do 21.10.2023, ak stavebník túto lehotu zmešká, je povinný požiadať ZsVS, a.s., o vydanie nového vyjadrenia.

E/ Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, listom č. OU-GA-OCDPK-2021/012988 zo dňa 22.11.2021 ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 2 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších zmien a doplnkov, na základe žiadosti: Eva Tomanová, Studená 4504/15, Bratislava – Ružinov, podala dňa 11.11.2021 na tunajší úrad a po preštudovaní predloženej dokumentácie, ako orgán štátnej správy vykonávajúci štátnu správu vo veciach ciest II. a III. triedy v územnom obvode okresu Galanta dáva nasledovné vyjadrenie:

     Predložená dokumentácia rieši realizáciu stavby „Rodinný dom a prístrešok pre autá,  Dočasné dopravné značenie pre vybudovanie sietí, parc. č. 1022 k. ú. Jelka“. Navrhované prípojky inžinierskych sietí (kanalizačná, vodovodná, elektrická prípojka) sú dotyku s cestou III/1355. 

     S predloženou projektovou dokumentáciou stavby súhlasíme za predpokladu dodržania nasledovných podmienok:

·     Na zásah do telesa cesty III/1355 (pretlaky, vozovka – šachta) z dôvodu realizácie kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky je potrebné v predstihu (min. 30 dní) požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania cesty v zmysle ustanovenia § 8 cestného zákona

·     Na použitie dočasného dopravného značenia počas realizácie kanalizačnej, elektrickej a vodovodnej prípojky v dotyku s cestou III/1355 je potrebné požiadať (min. 30 dní) náš úrad o určenie, ktorého vydanie je podmienené záväzným stanoviskom OR PZ ODI Galanta a stanoviskom SaÚC TTSK Trnava,

·     Práce realizovať tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na predmetnej ceste,

·     Projektovú dokumentáciu stavby predložiť na vyjadrenie správcovi cesty SaÚC TTSK Trnava,

·     Posúdenie vplyvu na bezpečnosť cestnej premávky navrhovanej stavby prináleží OR PZ ODI Galanta.

F/ Okresné riaditeľstvo PZ v Galante, Okresný dopravný inšpektorát v Galante, v zmysle Vyjadrenia č. ORPZ-GA-ODI1-2021/001000-458 zo dňa 15.12.2021 súhlasí s predloženým návrhom zriadenia vjazdu pre „Rodinný dom a prístrešok pre autá dočasné dopravné značenie pre vybudovanie sietí“ v zmysle predloženej žiadosti a priloženej dokumentácii po prehodnotení dopravno-bezpečnostnej situácie v danej lokalite zo zámerom stavby súhlasí za podmienok, že:

–   Práce budú naplánované tak, aby sa vykonávali v predĺžených intervaloch so zreteľom na včasné a urýchlené ukončenie prác a obnovenie plynulosti CP,

–    Dočasné dopravné značky a zariadenia budú použité v zmysle predloženého projektu, vyhlášky MVSR č. 30/2020 a v zmysle STN 018020 v reflexnej úprave, upevnené na príslušných nosičoch, resp. stĺpikoch,

–   Okresnému dopravnému inšpektorátu Galanta bude oznámené meno a telefónny kontakt  osoby zodpovednej za správnosť a funkčnosť osadenia dopravných značiek počas prác a bude privolaný na kontrolu použitia dopravného značenia ešte pred začatím stavebných prác,

K použitiu odsúhlasených trvalých dopravných značiek je potrebné vydať určenie (v zmysle § 3 Zákona č. 135/1961 Zb.), ktoré žiadame zaslať k horeuvedenému číslu.

Okresný dopravný inšpektorát si vyhradzuje právo v spolupráci s dotknutými orgánmi a organizáciami v prípade potreby riešenia aktuálnej dopravno – bezpečnostnej situácie v danej lokalite na prípadné zmeny, úpravy alebo doplnenie tohto stanoviska.

G/ Trnavský Samosprávny kraj, Správa a údržba ciest, v zmysle  vyjadrenia č. 06205/2021/SÚCTt-29484 zo dňa 10.12.2021 súhlasí s stavbou „Rodinný dom a prístrešok pre autá“ na parc. č. 1022/1 v k. ú. Jelka za podmienok:

–    Zriadenie vodovodnej prípojky riešiť v zelenom páse na strane stavby podľa PD.

–    Kríženie cesty III/1355 v kkm 0,211 elektrickou prípojkou riešiť bezvýkopovou metódou pretláčaním kolmo na os vozovky v min. hĺbke 1,2 m pod niveletou vozovky. Montážne jamy z dôvodu stiesnených podmienok situovať tak, aby nedošlo k zosuvu konštrukčných vrstiev vozovky najmenej cca. 1,5 m od okraja vozovky.

S rozkopaním vozovky cesty III/1355 v kkm 0,211 pre zriadenie kanalizačnej prípojky súhlasíme za týchto podmienok:

–    Asfaltovú časť vozovky zarezať v čo najmenšom možnom rozsahu a v čo najkratšom

     čase.

–    Miesto stavby žiadame vyznačiť schváleným dočasným dopravným značením.

–     Po ukončení prác žiadame spätnú úpravu riešiť podľa vzorového rezu spätnej úpravy. Spätnú  

     úpravu písomne odovzdať majstrovi strediska v Galante, č. tel. 0908 766 513.

–    V rámci záručnej doby 60 mesiacov budete bez meškania zabezpečovať odstraňovanie

     závad, ktoré vzniknú z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky alebo poklesu   

     výplne z výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vzniknú z týchto závad.

S umiestnením prenosného DZ na ceste III/1355 počas výstavby súhlasíme.

Nakoľko každý rok v čase od 15.11. – 31.03. prebieha na cestách v našej správe a údržbe zimná údržba ciest musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty III/1355 vykonávané mimo uvedený termín.

Začatie prác v dotyku s cestou III/1355 žiadame oznámiť nášmu majstrovi strediska Galanta, č. tel. 033/5914 244. Premávka na ceste III/1355 nesmie byť počas prác ohrozená, prípadné obmedzenie premávky musí byť zabezpečené schváleným prenosným dočasným dopravným značením. Na vozovke cesty nesmie byť skladovaný žiadny materiál, ani zemina z výkopov.

Prípadné poškodenie vozovky alebo iných súčastí cesty musíte uviesť do pôvodného stavu.

            Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá.

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie

Oznámením číslo OcÚJE-2116/2021 dňa 11.01.2021 stavebný úrad v zmysle ust. § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámil začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zo strany účastníkov neboli predložené žiadne námietky.

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

            Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43b, 43d a 43e stavebného zákona.

          Posúdenie stavby si podľa § 63 stavebného zákona vyhradili orgány: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava, Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát v Galante, Krajský pamiatkový úrad Trnava, Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Trnavský samosprávny kraj, správa a údržba ciest, Slovak Telekom a.s. Bratislava.

            Ich pripomienky a stanoviská boli zahrnuté do podmienok stavebného povolenia.

            Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

                                                                                                                       Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                   starosta obce

Príloha pre stavebníka:

 – overená dokumentácia stavby

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.        Alojz Görföl, SK

2.        Alexej Görföl, SK

3.        Bódiš Štefan, Jelka, SK

Doručí sa poštou:

1.      Eva Tomanová, Stoličná 139/21, 925 23 Jelka

2.      Némethová Alžbeta, Stoličná 137, 925 23 Jelka

3.      Vöröš Marek, Stoličná 141/23, 925 23 Jelka

4.      Peter Horváth PH-projekt, Pusta 187/13, 925 22 Veľké Úľany

5.      Jozef Duba, Vadonská 228, 925 21 Malá Mača

6.      k spisu

Na vedomie:

1.      Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

2.      Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Galanta, Pázmánya 4, 927 Ol Šaľa

3.      Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

4.      Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

5.      Okresný úrad Galanta, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta

6.      Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Galante, okresný dopravný inšpektorát v Galante, Hlavná 13, 924 52 Galanta

7.      Trnavský samosprávny kraj, správa a údržba ciest, Bulharská 39, 918 53 Trnava

8.      Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor, Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta – po právoplatnosti

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Prílohy

Popis

So sídlom: 925 23 Jelka, Mierová 959/17     
IČO: 00306011
Zastúpená: Ing. Gabriel Kiš, starosta obce

 

Zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu za predchádzajúci kalendárny rok – (2021):

65,49 %

Túto informáciu obec zverejňuje na základe požiadavky § 4 ods. 6 zák. č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Podľa § 4 ods. 6 zákona, obec je povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

V Jelke

Dňa 01.02.2022                                                           

Ing. Gabriel Kiš, starosta obce