Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Pre: Juraj Frančiak, trvale bytom Jelka

Od: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Cintorínska 5, 949 01 Nitra

Pod číslom: OcÚJE-189/2023

Menovanému má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 21.02.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

 • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
 • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
 • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
 • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
 • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Prílohy

Popis

Obec Jelka informuje verejnosť o zámere navrhovanej činnosti “ Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov – triedič RESTA HTH3″ a zverejňuje v celom rozsahu dokumentáciu k zámeru navrhovanej činnosti.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Ministerstvu životného prostredia do 21 dní od zverejnenia tohto oznámenia. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce.

Ďalšie informácie nájdete na tu: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-zariadenie-na-zhodnocovanie-stavebnych-odpadov-triedic-resta-h .

Prílohy

Popis

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Pre: Miroslav Sirota

Od: VŠZP

Pod číslom: OcÚJE-163/2023

Menovanému má byť doručená písomnosť (doporučený list do vlastných rúk) a môže si ju prevziať na pošte v Jelke, Hlavná 490/51, 925 23 Jelka. Zásielku si adresát môže prevziať odo dňa 20.01.2023. Odberná lehota na vyzdvihnutie zásielky je 18 kalendárnych dní. Oznámenie o uložení zásielky, tzv. „žltý lístok“ si adresát môže prevziať si v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka počas pracovných dní v nasledovných časoch:

 • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.
 • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
 • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.
 • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
 • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 25.01.2023

Zvesené: 08.02.2023

Prílohy

Popis

Oznámenie o uložení listovej zásielky

Pre:                Lucia Mihaljevičová, trvale bytom Jelka

Od:                 Okresný súd Galanta

Pod číslom:    OcÚJE-136/2023

Menovanej má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 06.02.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

 • v pondelok      od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
 • v utorok          od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
 • v stredu           od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
 • vo štvrtok       od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
 • v piatok           od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 19.01.2023

Zvesené:

Prílohy

Popis

Pre:                Lucia Mihaljevičová, trvale bytom Jelka

Od:                 Okresný súd Galanta

Pod číslom:    OcÚJE-92/2023

Menovanej má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 06.02.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

 • v pondelok      od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.,
 • v utorok          od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
 • v stredu           od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.,
 • vo štvrtok       od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.,
 • v piatok           od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Vyvesené: 18.01.2023

Zvesené:

Prílohy

Popis

Obec Jelka podľa § 9a ods. 8 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov týmto zverejňuje zámer predať nasledovný majetok obce:

 • novovytvorený pozemok, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 310/2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 14 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 296/2021, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „E“ KN, parc. č. 310, druh pozemku záhrada, výmera 158 m², k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1684, (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

Obec Jelka po odsúhlasení obecným zastupiteľstvom má zámer predať novovytvorený pozemok žiadateľovi: Pavol Kolenčík, trvale bytom Mostová 809, Jelka, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými sú:

 • obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít,
 • žiadateľ novovytvorený pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje,
 • novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 316, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 415 m², k. ú. Nová Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 328,
 • predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku je vo výške 215,- € (15,39 €/1m², 215,46 € / 14 m², zaokrúhlene 215,- € / 14 m²). Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku bola stanovená znaleckým posudkom č. 57/2021 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, č. 767, Matúškovo , ev. č. znalca 914 248.

Prílohy

Popis

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal rozhodnutie, ktorým schválil dokumentáciu ochrany prírody a krajiny – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Galanta, ktorý obstarala Slovenská agentúra životného prostredia a vypracovala spoločnosť ESPRIT, s. r. o. v roku 2019 ako odborne spôsobilá osoba zákona o OPaK.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Galanta a súčasne na úradných tabuliach v obciach okresu Galanta a zároveň sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým.