Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, v zastúpení vedúcim odboru, Ing. Rudolfom Kormúthom, predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja Oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trnavského kraja na roky 2021-2027″(ďalej len „oznámenie“). Nižšie prikladáme oznámenie v elektronickej podobe. Do oznámenia v listinnej podobe je možné nahliadnuť do 21.12.2023 počas stránkových hodín na miestnom obecnom úrade. Stanoviská môže verejnosť predkladať na adresu: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava. Miesto konania konzutlácií: Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava.